Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Lausunto Vaasan hallinto-oikeuteen jätetyn valituksen johdosta- Kiinteistö Oy Katajamäentie 32-34 valitus aluehallintoviraston päätöksestä (lisäpykälä)

MliDno-2019-414

Valmistelija

  • Heikki Tanskanen, ympäristösuunnittelija, heikki.tanskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lausunnon kohteena oleva asia liittyy Saimaan Pökkäänlahdelle Mikkelin Ristiinassa rakennetun suurikokoisen laiturin pysyttämistä koskevaan vesitalouslupahakemukseen (ISAVI/3778/2018), jonka aluehallintovirasto hylkäsi 8.11.2019 antamallaan päätöksellä nro 76/2019. Päätöksestä on valittanut Kiinteistö Oy Katajamäentie  32-34. Ympäristölautakunta on antanut asiassa  aiemmin lausunnon  21.8.2019 § 54.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää uudistaa asiassa aiemmin antamansa lausunnon:

Ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksen mukaan kyseessä ei, alkuperäisessä hakemuksessa esitetystä poiketen, ole vesilain 1L 5 §:n tarkoittama rakennelma, jonka voi sijoittaa toisen vesialueelle ilman VL 3 L 2 tai 3 §:n tarkoittamaa lupaa. Ympäristönsuojeluviranomaisen tiedossa ei kuitenkaan ole sellaisia hankkeesta johtuvia paikallisia vesilaissa tarkoitettuja yleiseen etuun liittyviä haittoja tai edunmenetyksiä, jotka olisivat esteenä luvan myöntämiselle. Alueella voi, ennalta arvioiden, säilyttää pysyvästi aluksia ilman, että se vaarantaa yleistä terveydentilaa, aiheuttaa huomattavia vahingollisia muutoksia ympäristön luonnonsuhteissa tai vesiluonnossa ja sen toiminnassa. Tässä lausunnossa ei oteta kantaa hankkeen suhteeseen alueiden käytön suunnitelmiin (asemakaava, yleiskaava, maakuntakaava).  

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluehallintovirasto, Mikkelin kaupunkisuunnittelu, Mikkelin kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.