Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 19.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Eduskunnan oikeusasiamiehen lausuntopyyntö kantelusta koskien luvatonta jäärata-autoilua (lisäpykälä)

MliDno-2020-484

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamies pyytää selvitystä (EOAK/1158/2020) Mikkelin Parkkilan kylässä Alimmainen Rajajärvi -nimisellä järvellä tapahtuvasta jäärata-ajelusta, ja niistä perusteista, joilla lupa jääradan perustamiseen ja jäällä tapahtuvaan ajoharjoitteluun vaaditaan, sekä viranhaltijan toimista kyseistä jäärataa koskevan kantelun hoitamisessa. Lausuntopyyntö on osoitettu Mikkelin kaupunkiympäristölautakunnalle mutta koska Mikkelin seudun ympäristölautakunta toimii  maastoliikennelain mukaisena viranomaisena, lausunnon antaa Mikkelin seudun ympäristölautakunta, jonka alaisuudessa Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toimii.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin on otettu yhteyttä syksyllä 2019 ja tammikuussa 2020 (10.1.2020) ja kerrottu talvisin Alimmainen Rajajärvi -nimisen järven jäälle aurattavasta jääradasta ja tiedusteltu jääradan luvan tarpeesta. Asiaa tiedustelevalle henkilölle on kerrottu ne yleiset periaatteet, joita yksityisten henkilöiden jäälle perustamien jääratojen suhteen Ympäristöpalvelujen toimialueella noudatetaan. Liitteenä on Ympäristöpalvelujen laatima ohje jäällä ajamisen pelisäännöistä.

Maastoliikennelain 30 §:n mukaisen lupavelvollisuuden muodostumisessa rajan vetäminen on toisinaan vaikeaa. Jäärata  on selkeästi luvanvarainen esimerkiksi, jos kyse on muulta liikenteeltä suljetusta jääalueesta, jossa kilpaillaan moottoriajoneuvoilla tai harjoitellaan kilpailuja varten moottorikerhon toimesta. Maastoliikennelain 30 §:n mukainen lupa on lähtökohtaisesti siis tarkoitettu toistuvien ja pysyvien moottoriurheilukilpailujen tai harjoitusten järjestämiseen. Silloin, kun kyse on esimerkiksi kylän ihmisten tai muutaman perheen käyttöön auratusta radasta, ei sellaiselta aina automaattisesti edellyttetä 30 §:n mukaista lupaa, vaan luvantarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Luvantarve näissä tapauksissa muodostuu, jos toiminnasta aiheutuu sellaista maastoliikennelain 5 §*:ssä tarkoitettua haittaa, joiden ehkäisemiseksi on tarpeen asettaa ehtoja, esim. rajoittaa ajoa iltamyöhällä.  

Yhteydenoton jälkeen Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on ollut yhteydessä jääradan pitäjään ja selvittänyt jääradan käyttömääriä ja aikoja. Lisäksi Ympäristöpalvelut käynnisti yhteydenoton jälkeen selvityksen siitä, kuka omistaa vesialueen ja onko jääradalla vesialueen omistajan suostumus. Tavoitteena oli selvittää talven aikana toiminnan laajuutta ja vaikutuksia tekemällä mm. melumittauksia, joiden tulosten perusteella luvan myöntämisen edellytyksiä olisi ollut mahdollista arvioida. Emme kuitenktaan tuossa vaiheessa arvioineet, että toiminta olisi ollut sellaista, että ympäristöviranhaltijan olisi ollut tarpeen kieltää toiminta ilman asian tarkempaa selvittämistä. Sen sijaan radan ylläpitäjää ohjeistettiin mm. radan käyttöajoista meluvaikutusten rajaamiseksi. Ympäristötarkastajan sähköposti ei siis ole ollut 30§:n tarkoittama lupa.

Vesialueen omistaa Paljakan osakaskunta, johon Alimmainen Rajajärvi on liitetty. Osakaskunnan puheenjohtaja on ilmoittanut Mikkelin seudun ympäristöpalveluille, että jääradalla ei ole osakaskunnan lupaa ja että osaksakunta suhtautuu jääradalla harjoitteluun kielteisesti. Tämän johdosta Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on lähettänyt sähköpostilla 17.2.2020 jääradan ylläpitäjälle ja myös poliisille kirjeen, jossa todetaan, että "Alimmainen Rajajärven jäälle tehdyn jääradan käyttö moottoriajoneuvoilla on kielletty, koska ajamiselle ei ole osakaskunnan suostumusta. Jatkossa jääradalle tulee hakea maastoliikennelain mukainen lupa, jonka liitteenä tulee toimittaa Paljaveden osakaskunnan suostumus toiminnalle".  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Selvityksen perusteella Mikkelin seudun ympäristölautakunta toteaa, että Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on ryhtynyt riittäviin toimiin jäärata-ajelua koskevan valituksen johdosta ja toiminut maastoliikennelain edellyttämällä tavalla luvan tarpeen arvioinnissa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Eduskunnan oikeusasiamies

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.