Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Tiedoksi

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös (Dnro 20666/03.04.04.04.19/2021) 13.9.2022 ympäristönsuojelulain mukaisesta valvonta- ja hallintopakkoasiaa koskevasta valituksesta

Valitus koskee Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 21.4.2021 tekemää päätöstä (§ 47). Alunperin vuonna 2017 tehdyn ilmoituksen mukaan Mikkelissä sijaitsevalla kiinteistöllä 491-457-4-275 oli haudattu maahan lampaan lantaa. Ilmoituksen tekijä vaati Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle osoittamassaan vireille panossa mm., että lanta on kaivettava ylös ja alue kunnostettava. Hallintopakon vireille panoja on tehty sekä Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle että Etelä-Savon ely-keskukseen, josta asia on siirretty kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 21.4.2021 tekemän päätöksen mukaan vireillepano ei anna aihetta jatkotoimiin sillä perusteella, että ko. tilalle aiemmin määrätyt kunnostustoimet on todettu tehdyiksi olosuhteet huomioon ottaen riittävällä tavalla, alueen ojavedet ovat kunnan ympäristövalvonnan seurannassa, ja vesien johtamista koskeva asia on ratkaistu erillisellä Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätöksellä. Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen kokonaisuudessaan. Hallinto-oikeus katsoi, että tarkastusten ja muun saadun selvityksen perusteella ei ole tullut ilmi sellaisia seikkoja, jotka osoittaisivat ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista tai maaperän tai pohjaveden pilaamiskiellon vastaista tilaa. Lisäksi hallinto-oikeus katsoi, että asiassa aiemmin annetut määräykset ovat olleet riittäviä poistamaan ympäristölle aiheutunut haitta.

 

Ilmastopolku -hanke päättyy marraskuussa 2022

Ilmastoasiantuntija Kerttu Hakala esitteli Ilmastopolku -hanketta kokouksessa.

Mikkelin kaupunki (Mikkelin seudun ympäristöpalvelut) sai keväällä 2021 kuntien ilmastohankkeille suunnatusta Ympäristöministeriön ohjelmasta avustusta 39 100 euroa Ilmastopolku -hankkeelle, jonka tavoitteena on koota helppokäyttöiseen verkkoympäristöön esimerkkejä erityisesti pienten kuntien hyvistä ilmastoratkaisuista päätöksenteon tueksi, ja tehdä näkyväksi Mikkelin seudun kunnissa tehtävää ilmastotyötä. Ilmastopolku -hankkeen rahoituksesta 70 % on tullut Ympäristöministeriöstä ja 30 % Mikkelin seudun kehityshankerahastolta. Hankkeessa ovat olleet mukana kaikki Mikkelin seudun kunnat. Hankkeessa on hyödynnetty Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämää Kestävyysloikka -sivustoa, jolle on toimitettu esimerkkejä Mikkelin seudulla tehdyistä toimista ja ratkaisuista, joilla on pystytty vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Kriteereinä Kestävyysloikka -sivustolla julkaistaville ilmastotoimille on ollut, että toimenpide on tehty ja toimenpiteen merkitys kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle on pystytty laskennallisesti osoittamaan.

Tämän lisäksi Mikkelin seudun kunnista on koottu www-sivuille soveltuva karttapohjainen esitys kunnissa toteutetuista vähähiilisyyttä edistävistä ratkaisuista tai suunnitelmista. Mukana on yksi tai useampia esimerkkejä kaikista Mikkelin seudun kunnista. Lisäksi aiemmin päättyneen Mikkelin seudun kuntailmasto -hankkeen aikana valmisteltu Ilmastopolku on pystytetty syksyn 2022 aikana Kalevankankaalle Hanhilammen luontopolun yhteyteen. Polku tarjoaa tietoa luonnonolosuhteiden ja ilmaston vuorovaikutuksesta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista Mikkelin seudun luontoon ja ilmastoon. Kalevankankaan ilmastopolku, Kestävyysloikka -sivuston kohteet ja karttapohjainen esitys Mikkelin seudun kuntien toimenpiteistä kasvihuonekaasujen vähentämiseksi toimivat ilmastokasvatuksen työkaluna ja tekevät Mikkelin seudulla tehtävää ilmastotyötä näkyväksi myös Mikkelin seudun ulkopuolella.

 

Arviointi- ja ohjauskäyntiin liittyvä loppuraportti 30.9.2022 

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastellut Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaa vuosille 2020–2024. Loppuraportissa käydään valvontasuunnitelma yksityiskohtaisesti läpi ja esitetään siihen parannus- ja täydennysehdotuksia. Valvontayksikkö huomioi edellä mainitut seikat käydessään läpi ra-porttia ja arvioidessaan saadun palautteen hyödyntämistä tulevassa valvontasuunnitelman päivityksessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.