Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Talouden seuranta 10/2022 Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MliDno-2022-1445

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa.

Talousarvion 1–10/2022 toteuman tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Talousarvion 1–10 toteutumaraportoinnin yhteydessä tehdään myös mahdolliset lisämäärärahaesitykset ja esitykset määrärahan siirroista lautakunnalle.

Lokakuun 2022 seurannan perusteella maksu- ja myyntituotot kokonaisuudessaan ovat kertyneet odotetusti ja suunnitellulla tavalla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että koko lautakunnan osalta toimintatuottoja kertyy riittävästi, eikä ole tarpeen hakea tulojen alitusoikeutta.   

Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti.  

Kokonaisuutena ympäristölautakunnan talousarvio käyttötalouden osalta arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2022.  

Ympäristöpalvelut ei esitä lisämäärärahoja vuodelle 2022.  

Ympäristölautakunnan talousraportoinnissa ovat mukana myös Ympäristöpalvelujen hallinnoimat projektit, vuonna 2021 alkanut Ympäristöministeriön ja Mikkelin seudun kehityshankerahaston rahoittama Ilmastopolku -hanke ja samoin vuonna 2021 alkanut Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämishanke, jota rahoittaa sekä Etelä-Savon ELY-keskus että Mikkelin kaupunki. Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämishanke on päättynyt syyskuussa 2022 mutta Etelä-Savon ELY-keskus myönsi hankkeeseen liittyville erillisselvityksille lisärahoitusta tammikuun 2023 loppuun saakka. Ilmastopolku -hanke päättyy marraskuussa 2022. Hankkeista laaditaan loppuraportit hankkeiden rahoittajille.

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan Toiminnan ja talouden seuranta -raportti 1.1.–31.10.2022 on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden talouden toteutumisen 1–10/2022 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.