Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Roskaantumiseen liittyvän määräyksen antaminen ja teettämisuhan määrääminen täytäntöönpantavaksi

MliDno-2020-1435

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Hämäläinen, ympäristötarkastaja, sari.a.hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristötarkastajalle tehtiin ilmoitus kiinteistön Salmela (491-506-2-47, Karkauksentie 254, 52830 Suomenniemi) pihamaalla olevista jätteistä. Ympäristötarkastaja ja terveystarkastaja tekivät yhdessä kiinteistölle tarkastuskäynnin 19.5.2020, jossa todettiin, että kiinteistö oli hyvin roskaantunut ja siellä havaittiin runsaasti erilaista jätettä (mm. vaarallista jätettä, vesistöön hylättyä putkijätettä, käytöstä poistettuja kodinkoneita, sekajätettä, tekstiilijätettä, ruoantähteitä ja rakennusjätettä). Kiinteistöllä oli havaittavissa myös merkkejä jätteen polttamisesta.

Kiinteistön omistajaa pyydettiin antamaan kirjallinen selvitys kiinteistölle kertyneistä jätteistä (erityisesti maalämpönesteet ja vesistössä olevat putket) ja siivouksen toteuttamisesta 31.7.2020 mennessä sekä annettiin kehotus siivota alue 31.8.2020 mennessä. Kiinteistölle tehtiin uusi tarkastuskäynti 2.7.2020, jolloin kyseistä asiakirjaa yritettiin toimittaa kiinteistön omistajalle henkilökohtaisesti, mutta asianomainen ei tullut vastaanottamaan kirjekuorta, joten se jätettiin kiinteistön postilaatikkoon ja lähettiin 2.7.2020 myös sähköpostilla, johon oli liitetty lukukuittaus. Sähköpostia ei ollut vastaanotettu 8.7.2020 mennessä. Tarkastuskäynnillä havaittiin, että kiinteistölle oli kerääntynyt lisää jätettä.

Ympäristötarkastaja toimitti 8.7.2020 Etelä-Savon käräjäoikeuden haastemiehelle pyynnön siivouskehotus toimittamisesta kiinteistön omistajalle. Haastemies on toimittanut tiedoksiantotodistuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluille 16.7.2020.

Ympäristötarkastaja ja terveystarkastaja tekivät kiinteistölle tarkastuskäynnin 8.9.2020, jolloin todettiin, että kiinteistön roskaantumisessa ei ollut tapahtunut muutosta: pihalla oli edelleen sekalaista jätettä, akkuja ja kemikaaleja (mm. maalämpönestetynnyrit) sekä hylätty putkijäte oli edelleen vesistössä. 2.7.2020 annettua siivouskehotusta ei siis ollut noudatettu annettuun määräaikaan 31.7.2020 mennessä. Kiinteistö oli edelleen jätelain mukaisella tavalla roskaantunut.

Kiinteistön omistaja antoi selvityksensä kiinteistölle kertyneistä jätteistä 15.4.2021, mutta annetussa selvityksessä ei otettu kantaa alueen siivoamiseen.

Ympäristötarkastajat tekivät kiinteistölle tarkastuskäynnin 2.6.2022, jolloin todettiin, että kiinteistön piha-alue on edelleen jätelain 72 §:n mukaisella tavalla roskaantunut ja jätteiden määrä on entisestään lisääntynyt. Kiinteistön alueella on mm. SER-romua, akku, kemikaaliastioita, auton romu, renkaita, rakennusjätettä ja muuta sekalaista jätettä.

PERUSTELUT

Kiinteistö on todettu tarkastuksilla jätelain mukaisella tavalla roskaantuneeksi. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Edelleen jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystään uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Asia on valmisteltu ympäristölautakunnan päätettäväksi, koska roskaaja ei ole noudattanut hänelle annettua siivouskehotusta määräaikaan mennessä.

Koska ympäristötarkastajien 2.6.2022 suorittamalla tarkastuksella todettiin, että asianosainen ei ole noudattanut hänelle annettua siivouskehotusta, on lautakunnan perusteltua asettaa uusi velvoite ja asettaa sen tehosteeksi uhka, että ympäristön pilaantumista aiheuttavat ja turvallisuutta vaarantavat jätejakeet poistetaan kiinteistön alueelta laiminlyöjän kustannuksella, mikäli velvoitteessa määrätty toimenpide jätetään tekemättä. Tällä pyritään ehkäisemään kiinteistön alueella olevista jätteistä aiheutuvaa ympäristö- ja terveysvaaraa tai -haittaa sekä yleisen turvallisuuden heikentymistä.

Velvoite on kohdistettu kiinteistön omistajaan. Teettäminen on katsottu tässä tapauksessa uhkasakkoa tehokkaammaksi tavaksi saattaa kiinteistön piha-alue sellaiseen kuntoon, että jätejakeista aiheutuvat haitat saadaan varmuudella poistettua. Asetettua teettämisuhkaa ja määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon velvoitteen noudattamiselle aiemmin annetut määräajat.

ILMOITUSVELVOLLISUUS

Jos asianomainen kiinteistö tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva maininta tai tekemällä ilmoitus muutoin todisteellisesti. Lisäksi kiinteistönomistajan on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ympäristölautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä uhkasakkolain 19 § edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiinteistöä Salmela koskevasta velvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta tehtäisiin merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011) 5 §, 13 §, 72-73 §, 75 §, 126 §, 129 §, 139 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1 §, 4 §, 6-8 §, 10 §, 12 §, 19 §, 22-24 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §, 43-45 §, 47 §, 60 §

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää kiinteistön Salmela (491-506-2-47) omistajan siivoamaan piha-alueelle hylätyt jätteet ja toimittamaan ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan 30.9.2022 mennessä. Lautakunta määrää kiinteistön Salmela omistajan toimittamaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluille todistuksen siitä, mihin kiinteistöltä poistetut jätteet on toimitettu 14.10.2022 mennessä.

Tehoste velvoitteelle

Edellä antamansa velvoitteen tehosteeksi ympäristölautakunta asettaa asianosaiselle jätelain 129 §:n nojalla uhan, että ympäristön pilaantumista aiheuttavat ja turvallisuutta vaarantavat jätejakeet poistetaan kiinteistön alueelta asianosaisen kustannuksella, mikäli velvoitteessa määrätty toimenpide jätetään tekemättä (teettämisuhka). Mikäli velvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä, ympäristölautakunta voi uhkasakkolain (1113/1990) 15 § 1 momentin nojalla määrätä teettämisuhan täytäntöönpantavaksi. Teettämistyöstä aiheutuneet kustannukset voidaan periä asianosaiselta uhkasakkolain 17 §:n mukaisesti siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perinnästä ulosottotoimin on säädetty.

Kuuleminen hallintopakon täytäntöönpanosta

Mikkelin seudun ympäristölautakunta varaa samalla hallintolain (434/2003) 34 §:n sekä uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n mukaisesti asianosaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi harkitun velvoitteen ja sen tehosteeksi asetetun teettämisuhan johdosta sekä antaa kirjallinen selitys asian ratkaisemiseen vaikuttavista tekijöistä. Selitystä pyydetään erityisesti siitä, onko esittää pätevää syytä velvoitteen noudattamatta jättämiselle. Mahdollinen selitys liitteineen pyydetään toimittamaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluille (ymparistopalvelut@mikkeli.fi tai PL 33, 50101 Mikkeli) 25.10.2022 mennessä. Määräajan noudattamatta jättäminen tai selityksen antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.

Päätöksen täytäntöönpano

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta jätelain 139 § mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Sari Hämäläinen, ympäristötarkastaja, sari.a.hamalainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristötarkastajalle tehtiin ilmoitus kiinteistön Salmela (491-506-2-47, Karkauksentie, 52830 Suomenniemi) pihamaalla olevista jätteistä. Ympäristötarkastaja ja terveystarkastaja tekivät yhdessä kiinteistölle tarkastuskäynnin 19.5.2020, jossa todettiin, että kiinteistö oli hyvin roskaantunut ja siellä havaittiin runsaasti erilaista jätettä (mm. mahdollista vaarallista jätettä, vesistöön hylättyä putkijätettä, käytöstä poistettuja kodinkoneita, sekajätettä, tekstiilijätettä, ruoantähteitä ja rakennusjätettä). Kiinteistöllä oli havaittavissa myös merkkejä jätteen polttamisesta.

Kiinteistön omistajaa pyydettiin antamaan kirjallinen selvitys kiinteistölle kertyneistä jätteistä (erityisesti maalämpönesteet ja vesistössä olevat putket) ja siivouksen toteuttamisesta 31.7.2020 mennessä sekä annettiin kehotus siivota alue 31.8.2020 mennessä. Kiinteistölle tehtiin uusi tarkastuskäynti 2.7.2020, jolloin kyseistä asiakirjaa yritettiin toimittaa kiinteistön omistajalle henkilökohtaisesti, mutta asianomainen ei tullut vastaanottamaan kirjekuorta, joten se jätettiin kiinteistön postilaatikkoon ja lähettiin 2.7.2020 myös sähköpostilla, johon oli liitetty lukukuittaus. Sähköpostia ei ollut vastaanotettu 8.7.2020 mennessä. Tarkastuskäynnillä havaittiin, että kiinteistölle oli kerääntynyt lisää jätettä.

Ympäristötarkastaja toimitti 8.7.2020 Etelä-Savon käräjäoikeuden haastemiehelle pyynnön siivouskehotuksen toimittamisesta kiinteistön omistajalle. Haastemies on toimittanut tiedoksiantotodistuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluille 16.7.2020. Asiasta tehtiin myös poliisille esitutkintapyyntö 8.7.2020 sen selvittämiseksi, onko kiinteistön omistajan toiminnassa syyllistytty jätelain (17.6.2011/646) 136 §:n, ympäristönsuojelulain (27.6.2014/527) 188 §:n tai rikoslainsäädännön (RL 48 luku) tunnusmerkistön täyttävään tahalliseen tai tuottamukselliseen toimintaan.

Ympäristötarkastaja ja terveystarkastaja tekivät kiinteistölle tarkastuskäynnin 8.9.2020, jolloin todettiin, että kiinteistön roskaantumisessa ei ollut tapahtunut muutosta: pihalla oli edelleen sekalaista jätettä, akkuja ja kemikaaleja (mm. maalämpönestetynnyrit) sekä hylätty putkijäte oli edelleen vesistössä. 2.7.2020 annettua siivouskehotusta ei siis ollut noudatettu annettuun määräaikaan 31.7.2020 mennessä. Kiinteistö oli edelleen jätelain mukaisella tavalla roskaantunut.

Kiinteistön omistaja antoi selvityksensä kiinteistölle kertyneistä jätteistä 15.4.2021, mutta annetussa selvityksessä ei otettu kantaa alueen siivoamiseen.

Ympäristötarkastajat tekivät kiinteistölle tarkastuskäynnin 2.6.2022, jolloin todettiin, että kiinteistön piha-alue on edelleen jätelain 72 §:n mukaisella tavalla roskaantunut ja jätteiden määrä on entisestään lisääntynyt. Kiinteistön alueella on mm. SER-romua, akku, kemikaaliastioita, auton romu, renkaita, rakennusjätettä ja muuta sekalaista jätettä.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 16.6.2022. Lautakunta määräsi kiinteistön Salmela (491-506-2-47) omistajan siivoamaan piha- alueelle hylätyt jätteet ja toimittamaan ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan 30.9.2022 mennessä. Lisäksi lautakunta määräsi kiinteistön Salmela omistajan toimittamaan 14.10.2022 mennessä Mikkelin seudun ympäristöpalveluille todistuksen siitä, mihin kiinteistöltä poistetut jätteet on toimitettu. Antamansa velvoitteen tehosteeksi ympäristölautakunta asetti asianosaiselle jätelain 129 §:n nojalla uhan, että ympäristön pilaantumista aiheuttavat ja turvallisuutta vaarantavat jätejakeet poistetaan kiinteistön alueelta asianosaisen kustannuksella, mikäli velvoitteessa määrätty toimenpide jätetään tekemättä (teettämisuhka). Asianosaiselle annettiin tilaisuus tulla kuulluksi harkitun velvoitteen ja sen tehosteeksi asetetun teettämisuhan johdosta sekä antaa kirjallinen selitys asian ratkaisemiseen vaikuttavista tekijöistä 25.10.2022 mennessä.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluille ei ole toimitettu tositteita kiinteistöltä poistetuista jätteistä määräaikaan mennessä. Asianosainen ei ole myöskään antanut selvitystä asian ratkaisemiseen vaikuttavista tekijöistä. Kiinteistölle Salmela tehtiin maastokäynti 3.11.2022, jolloin todettiin, että kiinteistö on edelleen jätelain 72 §:n mukaisesti roskaantunut. Näin Mikkelin seudun ympäristölautakunnan antamaa siivouskehotusta ei ole määräaikaan mennessä noudatettu.

PERUSTELUT

Kiinteistö on todettu tarkastuksilla jätelain mukaisella tavalla roskaantuneeksi. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Edelleen jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Jätelain 129 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystään uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Asia on valmisteltu ympäristölautakunnan päätettäväksi, koska kiinteistön omistaja ei ole noudattanut hänelle lautakunnan kesäkuussa 2022 antamaa siivouskehotusta määräaikaan mennessä.

Koska ympäristötarkastajan 3.11.2022 suorittamalla tarkastuksella todettiin, että asianosainen ei ole noudattanut hänelle annettua siivouskehotusta, on lautakunnan perusteltua asettaa uusi velvoite ja asettaa sen tehosteeksi uhka, että ympäristön pilaantumista aiheuttavat ja turvallisuutta vaarantavat jätejakeet poistetaan kiinteistön alueelta laiminlyöjän kustannuksella, mikäli velvoitteessa määrätty toimenpide jätetään tekemättä. Tällä pyritään ehkäisemään kiinteistön alueella olevista jätteistä aiheutuvaa ympäristö- ja terveysvaaraa tai -haittaa sekä yleisen turvallisuuden heikentymistä.

Velvoite on kohdistettu kiinteistön omistajaan. Teettäminen on katsottu tässä tapauksessa uhkasakkoa tehokkaammaksi tavaksi saattaa kiinteistön piha-alue sellaiseen kuntoon, että jätejakeista aiheutuvat haitat saadaan varmuudella poistettua. Asetettua teettämisuhkaa ja määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon velvoitteen noudattamiselle aiemmin annetut määräajat.

ILMOITUSVELVOLLISUUS

Jos asianomainen kiinteistö tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva maininta tai tekemällä ilmoitus muutoin todisteellisesti. Lisäksi kiinteistönomistajan on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ympäristölautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä uhkasakkolain 19 § edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiinteistöä Salmela koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta tehtäisiin merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011) 5 §, 13 §, 72-73 §, 75 §, 126 §, 129 §, 139 §

Uhkasakkolaki (1113/1990) 1 §, 4 §, 6-8 §, 10 §, 12 §, 19 §, 22-24 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §, 43-45 §, 47 §, 60 §

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää kiinteistön Salmela (491-506-2-47) omistajan siivoamaan piha-alueelle hylätyt jätteet ja toimittamaan ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan 31.5.2023 mennessä. Lisäksi lautakunta määrää kiinteistön Salmela omistajan toimittamaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluille todistuksen siitä, mihin kiinteistöltä poistetut jätteet on toimitettu.

Tehoste velvoitteelle

Edellä antamansa velvoitteen tehosteeksi ympäristölautakunta määrää täytäntöönpantavaksi asianosaiselle jätelain 129 §:n nojalla annetun uhan, että ympäristön pilaantumista aiheuttavat ja turvallisuutta vaarantavat jätejakeet poistetaan kiinteistön alueelta asianosaisen kustannuksella, mikäli velvoitteessa määrätty toimenpide jätetään tekemättä (teettämisuhka). Teettämistyöstä aiheutuneet kustannukset voidaan periä asianosaiselta uhkasakkolain 17 §:n mukaisesti siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perinnästä ulosottotoimin on säädetty.

Päätöksen täytäntöönpano

Ympäristölautakunta määrää, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta jätelain 139 § mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haastetiedoksiannolla velvoitetulle, Maanmittauslaitos

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa jätelain (646/2011) 138 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.