Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Maakunnallinen eläinlääkäripäivystyssopimus

MliDno-2022-5647

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eläinlääkintähuoltolain (765/2009) 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä päivystyspalvelu virka-ajan ulkopuolella tarvittavaa kiireellistä eläinlääkärinapua varten yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa yhtä tai useampaa seutu- tai maakuntaa vastaavalla päivystysalueella.  Kyseinen pykälä velvoittaa myös, että kiireellinen eläinlääkärinapu on järjestettävä päivystysalueella siten, että kotieläimiä, jotka ovat pienikokoisia ja voidaan siten vaikeuksitta kuljettaa eläinlääkärin vastaanotolle, ja kotieläimiä, joille annettava eläinlääkärinapu edellyttää eläinlääkärin käyntiä eläimenpitopaikassa, hoitaa pääasiassa eri henkilökunta. 

Keski-Suomessa voimassa oleva maakunnallinen päivystyssopimus on vuodelta 2018. Sopimus on kuntalain 410/2015 49 §:n mukainen. Sopimuksen mukaan eläinlääkäripäivystys järjestetään Keski-Suomen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden sekä Mikkelin ympäristöpalveluiden osalta Kangasniemen kunnan muodostamalla maantieteellisellä alueella. Pohjoinen Keski-Suomi on mukana sopimuksessa vain lemmikkieläinpäivystyksen osalta.

Sopimuksen mukaan kunnaneläinlääkärit huolehtivat alueella hyötyeläinpäivystyksestä ja Jyväskylän kaupunki järjestää eriytetyn maakunnallisen lemmikkieläinpäivystyspalvelun ja vastaa sen hallinnoinnista. Lemmikkieläinpäivystys järjestetään ostopalveluna. Jyväskylän kaupunki toimii kilpailuttajana ja laskuttaa muita sopijaosapuolia käytön (suoritteet) mukaisesti. Hyötyeläinpäivystyksen kuluista vastaa kunkin kunnaneläinlääkärin työnantaja. Sopimuksen liitteessä kuvataan tarkemmin hyötyeläinpäivystyksen toimintatapa sekä päivystysvuorojen jakoperiaatteet. Jyväskylän kaupunki jakaa päivystysvuorot kerran vuodessa.

Sopimuksen päivityksen yhteydessä sopimuksen perusperiaatteet eivät muutu eikä päivitys tuo lisäkuluja kunnille. 

Päivityksen yhteydessä on tehty seuraavat muutokset sopimukseen ja liitteeseen:

  • Sopijaosapuolien nimet ja yhteistoiminta-alueisiin sisältyvät kunnat on muutettu vastaamaan nykytilannetta (esim. Äänekosken kaupunki on siirtynyt Laukaan yhteistoiminta-alueelta Jyväskylän seudun ympäristöterveyden alueelle)
  • Sopijaosapuolten yhteyshenkilöiden virkanimikkeet on päivitetty
  • Liitteeseen lisätty mahdollisuus jakaa viikonloppupäivystysvuoroja, jolloin päivystävän eläinlääkärin päivystysvuoron pituus lyhenee.
  • Liitteeseen on lisätty kuvaus jo muutaman vuoden ajan toiminnassa olleesta iltapäivien (klo 14.00–16.00) puhelujen siirrosta hyötyeläinpäivystäjälle. Malli mahdollistaa kunnaneläinlääkäreiden keskeytymättömän ajanvaraustyön tuona aikana sekä vähentää työpäivien pituuden venymistä.
  • Liitteeseen on muutettu kunnaneläinlääkäreiden toimipisteiden sijainnit vastaamaan nykytilannetta sekä päivitetty karttakuva

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta ehdottaa Mikkelin kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus:

1) hyväksyy liitteen mukaisen kuntien välisen maakunnallisen sopimuksen eläinlääkäripäivystyksen järjestämisestä

2) päättää, että edellä kohdassa 1) tehty päätös täytäntöön pannaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta riippumatta

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin hallitus, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.