Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, Huntinvuorentie, Destia Oy

MliDno-2021-1790

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus varaa Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle mahdollisuuden vastineen antamiseen hallinto-oikeudelle toimitetun oikeudenkäyntikuluvaatimuksen johdosta. Oikeudenkäyntikustannukset koskevat Mikkelin seudun ympäristölautakunnan tekemän ympäristö- ja maa-aineslupapäätöksen johdosta tehtyä valitusta. Mikkelin seudun ympäristölautakunta antoi päätöksen Destia Oy:n ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisesta yhteislupahakemuksesta 13.10.2021 (§ 99). Destia Oy haki lupaa kalliokiviaineksen ja moreenin ottotoimintaan, louhintaan ja murskaukseen Mikkelissä Tuukkalan kylässä sijaitsevalle tilalle Valkola (Huntinvuori). Lisäksi lupaa haettiin muualta tuotavan louheen ja pilaantumattomien ylijäämämaiden välivarastointiin ja hyödyntämiseen. Ympäristölautakunnan kokoukseen 13.10.2021 oli valmisteltu myönteinen yhteislupapäätös perusteluineen. Ympäristölautakunnassa käydyn keskustelun perusteella asiasta tehtiin esittelijän esityksestä poikkeava esitys, joka tuli äänestyksen jälkeen lautakunnan päätökseksi. Päätöksen mukaan Mikkelin seudun ympäristölautakunta ei myöntänyt Destia Oy:lle maa-aines- ja ympäristölupaa Huntinvuoren alueelle tilalle Valkola. Perusteina lautakunnan kielteiselle päätökselle olivat erityisesti puutteellisena pidetty melumallinnus ja toiminnan naapuruussuhdelain vastaiset vaikutukset. Esittelijä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Destia Oy valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksessa Destia Oy vaati, että hallinto-oikeus kumoaa ympäristölautakunnan päätöksen ja muuttaa päätöstä niin, että päätöksen liitteenä oleva maa-aines- ja ympäristölupapäätösehdotus saatetaan voimaan siten, että luvan viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2032, tai toissijaisesti hallinto-oikeus kumoaa ympäristölautakunnan päätöksen ja palauttaa asian ympäristölautakunnan käsiteltäväksi maa-aines- ja ympäristöluvan myöntämistä varten. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on antanut valituksen johdosta lausunnon kokouksessaan 24.3.2022 (32 §). 

Destia Oy vaatii, että Mikkelin seudun ympäristölautakunta velvoitetaan korvaamaan korvausvaatimuksen liitteenä olevan erittelyn mukaisesti valituksen laatimisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut (7200 €) Destia Oy:lle. Valittaja (Destia Oy) ei ole esittänyt oikeudenkäyntikuluvaatimusta valituksessaan tai vastaselityksessään. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 98 §:n mukaan korvausvaatimus voidaan esittää ennen kuin hallintotuomioistuin tekee päätöksen asiassa. Vaasan hallinto-oikeus ei ole vielä ratkaissut asiaa. Perusteluna vaatimukselle oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta Destia Oy esittää seuraavaa: "Ottaen huomioon ympäristölautakunnan esittelystä poikkeava ratkaisu sekä päätösten perustelujen puutteellisuus, olisi kohtuutonta, että Destia joutuu vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan hallinto-oikeudessa. Asia ei ole ollut oikeudellisesti epäselvä, vaan esittelijän ratkaisu olisi ollut oikea päätös asiassa." 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta toteaa vastineenaan Vaasan hallinto-oikeudelle oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaan vaatimukseen, että ympäristölautakunta ei pidä asian laatuun nähden kohtuuttomana, että Destia Oy joutuu vastaamaan itse oikeudenkäyntikuluistaan eli pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan ympäristölautakunnan päätös ei ollut puutteellisesti perusteltu (13.10.2021 § 99 ja vastine valituksen johdosta 24.3.2022 § 32).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus (vaasa.hao@oikeus.fi)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.