Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kiinteistön Asunto Oy Juhaninkatu 3 jätehuolto, Mikkeli

MliDno-2018-1780

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön  tulleessa valituksessa todettiin, että Asunto Oy Juhaninkatu 3, Mikkeli rivitalon pannuhuoneessa on poltettu ja poltetaan edelleen jotakin sellaista, mistä tulee mustaa savua ja pahanhajuista käryä lähiympäristöön.

Taloyhtiön jätehuoltotilanteen tarkistamisen yhteydessä 25.6.2018 kävi ilmi, ettei asunto-osakeyhtiöllä ollut voimassa olevaa jätteenkuljetussopimusta kummankaan Mikkelin jätehuoltoyhtiön kanssa. Kiinteistöllä on yksi 600 litran sekajäteastia, joka oli tarkastushetkellä täynnä.

Asunto-osakeyhtiön puheenjohtajaa on yritetty tavoittaa puhelimella, käymällä paikalla ja kirjeillä siinä onnistumatta. Häneltä on pyydetty 25.6.2018 päivätyllä kirjeellä selvitystä lämmitystavasta ja käytetystä polttoaineesta sekä jätehuoltotilanteesta. Selvitystä ei ole saatu.

3.8.2018 lähetetyssä kirjeessä toistettiin kehotus liittää rivitalot (kaksi taloa, seitsemän asuntoa) järjestettyyn jätehuoltoon 17.8.2018 mennessä ja varattiin mahdollisuus antaa selvitys asiassa. Samalla yhtiötä kuultiin hallintopakon käynnistämisestä (määräys, jonka tehosteeksi esitetään asetettavaksi 600 euron uhkasakko).

Liittämistä jätehuoltoon ei ole tehty, eikä selvitystä annettu.

Asiassa sovelletut oikeusohjeet:

Jätelaki 24 §, 28, 37 §, 129 §

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset 1.1.2016 6 §, 7 §, 16 §

Ymäristönsuojelulaki 7 §, 180 §

Hallintolaki 34 §

Uhkasakkolaki 6 §, 8 §, 19 §

Uhkasakkolain 19 §:n mukaan:

Uhan asettaneen viranomaisen on lähetettävä Maanmittauslaitokselle ilmoitus kiinteistöä koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, vs. valvontaeläinlääkäri, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta määrää Mikkelissä sijaitsevan Asunto Oy Juhaninkatu 3 liittämään kiinteistön järjestettyyn jätehuoltoon välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua tämän päätöksen tiedoksi saannista.

Kiinteistöllä tulee olla Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaiset lajittelut eri jätelajeille.

Ympäristölautakunta asettaa määräyksen tehosteeksi 600 euron uhkasakon, joka voidaan määrätä maksettavaksi, mikäli määräystä ei noudateta.

 

Lisäksi ympäristölautakunta määrää hoitamaan rivitalon lämmityksen siten, ettei siitä aiheudu lähiympäristölle savu- tai käryhaittaa. Jätteiden polttaminen kielletään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Asunto Oy Juhaninkatu 3 Mikkeli rivitalon jätehuoltoasiaa käsiteltiin aiemmin Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 6.9.2018 § 84. Tuolloin ympäristölautakunta määräsi 600 euron uhkasakon uhalla yhtiön liittymään järjestettyyn jätehuoltoon välittömästi. Kiinteistöllä tuli olla Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräysten mukaiset lajittelut eri jätejakeille.

Tieto päätöksestä saatiin toimitettua haastemiehen kautta vasta 5.3.2020. Mikkelissä toimivasta jätehuoltoyhtiöstä saatiin 15.4.2020 tieto, että asunto-osakeyhtiö on seka- ja biojätteen tyhjennyksessä 1.4.2020 alkaen. Muiden jätejakeiden lajittelu oli luvattu hoitaa kuntoon kesän 2020 aikana.

Jätehuoltoyhtiöstä 28.9.2022 saadun tiedon mukaan biojätteen 140 l:n astia oli ollut asukkaiden käytössä ainoastaan 3.4.2020 - 17.6.2020 ja kohteessa on laitettu jätehuolto keskeytykselle maksamattomien laskujen vuoksi.

Asunto Oy Juhaninkatu 3 kahdelle vastuuhenkilölle lähettiin kehotus- ja kuulemiskirje 4.10.2022. Kirje liitteenä. Saadun tiedon mukaan toinen vastuuhenkilö oli kuollut 8.12.2019.

Jätehuoltoasiaan ei saatu selitystä. Jätehuollon palveluiden keskeytystä ei ole purettu, eikä jätehuoltoa järjestetty asianmukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet:

Jätelaki 24 §, 28 §, 37 §, 129 §

Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräykset (Hyväksytty rakennuslautakunnassa 20.8.2015 § 39. Voimaan 27.11.2017) 4 §, 6 §, 7 §, 16 §

Hallintolaki 34 §

Uhkasakkolaki 6 §, 8 §, 19 §

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää Mikkelissä sijaitsevan Asunto Oy Juhaninkatu 3 hoitamaan omistamansa rivitalojen jätehuollon vastaamaan Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksiä välittömästi, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua tämän päätöksen tiedoksi saannista.

Koska kiinteistöllä on kaksi rivitaloa ja niissä yhteensä seitsemän asuntoa, sillä tulee olla jäteastia sekajätteelle ja seuraaville hyötyjätteille: biojäte, kartonki, metalli, lasi ja paperi jätelain 49 ja 50 §:n mukaisesti.

Ympäristölautakunta asettaa määräyksen tehosteeksi 1 000 euron uhkasakon, joka voidaan määrätä maksettavaksi, mikäli määräystä ei noudateta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haastemiehen välityksellä Asunto Oy Juhaninkatu 3; Maanmittauslaitos; valmistelija

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa jätelain (646/2011) 138 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.