Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman hyväksyminen

MliDno-2022-574

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on päivittänyt Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman osana Euroopan Unionin CBC -ohjelman rahoittamaa RAINMAN -projektia (Towards higher adaptive capacity in urban water management) vuosina 2019-2021. RAINMAN -hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin ratkaisuja pinta- ja pohjavesien hyvän tilan turvaamiseksi ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottaen. Hanketta koordinoi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Edellisen kerran Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on päivitetty yhdessä Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien kanssa Etelä-Savon Ely-keskuksen koordinoimassa EAKR-rahoitteisessa Pohjavesien suojeluohjelma - Itä-Suomi - hankkeessa vuonna 2010. 

 

Hanhilammen fosfori- ja kiintoaineskuormituksen muutoksia arvioitiin hyödyntämällä vesistömalli -VEMALAA yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen tutkijoiden kanssa. Lisäksi vesistömallilla mallinnettiin pintavesivälitteisiä kemikaalionnettomuuksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia Hanhilammen vedenlaadulle. Tämän perusteella suojelusuunnitelmassa annettiin suosituksia muun muassa Jyväskyläntien liikenneturvallisuuden parantamiseksi. RAINMAN -hankkeessa tutkittiin myös Likolammen ja Hanhilammen pohjasedimenttien laatua, ja arvioitiin sedimenttien haitta-aineiden kulkeutumisriskiä pohjaveteen, sekä selvitettiin rantaimeytyvän pintaveden osuutta vedenottamolle päätyvästä pohjavedestä isotooppimenetelmää käyttämällä.

RAINMAN -hankkeessa päivitettiin Hanhikankaan pohjavesialueelle luotu virtausmalli ja DRASTIC -haavoittuvuusanalyysi sekä luotiin Hanhilammen valuma-alueelle kokonaan uuden tyyppinen haavoittuvuusanalyysi. Kaikki hankkeessa laaditut raportit ja tutkimukset löytyvät alla olevasta linkistä:

http://projects.gtk.fi/rainman/results/

Hankkeen lopputuloksena päivitettiin Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelman päivittämisessä on huomioitu RAINMAN -hankkeessa tuotettu uusi tieto sekä arvioitu RAINMAN -hankkeessa tehdyn mallinnustyön pohjalta ilmastonmuutoksen vaikutuksia pohjavesialueen laadulliseen ja määrälliseen tilaan. Suojelusuunnitelmaan on koottu kattavasti perustietoa Hanhikankaan pohjavesialueesta ja pohjavesialueen lähialueesta. Pohjaveden laatuun tai määrään vaikuttavat riskitekijät ja toiminnat on kartoitettu ja niiden merkitystä on arvioitu systemaattisella riskianalyysillä. Riskitekijöiden tarkastelu on ulotettu myös varsinaisen pohjavesialueen ulkopuolelle siltä osin, kun haitallisten vaikutusten kohdistuminen pohjavesialueelle esim. pintaveden välityksellä on tunnistettu.

Luonnos Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelmasta on ollut nähtävillä Mikkelin kaupungin www-sivuilla 23.1.2022-28.2.2022 välisen ajan ja luonnoksen nähtäville asettamisesta on kuulutettu 23.1.2022 Länsi-Savo -lehdessä. Luonnoksesta on pyydetty lausunnot vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 10 f §:n mukaisesti. Lausunnot / kommentit pyydettiin erikseen seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon Ely-keskus, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Mikkelin kaupunki sekä sidosryhmät (Mikkelin vesilaitos, Etelä-Savon Energia Oy, ESE Verkko Oy , Etelä-Savon pelastuslaitos, Väylävirasto, Suomen ympäristökeskus, Geologian tutkimuskeskus). Lausunnot saatiin kevään 2022 aikana ja kooste lausunnoista ja lausuntojen johdosta tehdyistä muutoksista Hanhikankaan suojelusuunnitelmaan on tämän pykälän liitteenä.

Nyt hyväksyttävänä oleva Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelma toimii kattavana tietopakettina Hanhikankaan pohjavesialueen nykytilanteesta ja antaa suuntaviivat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiselle vedenhankinnan näkökulmasta. Suojelusuunnitelmassa on tarkasteltu kattavasti pohjaveden laatua ja / tai määrää uhkaavia riskitekijöitä sekä pohjavesialueella että pohjavesialueen ulkopuolella siltä osin, kun haitalliset vaikutukset voivat ulottua pohjavesialueelle esim. pintaveden välityksellä. Suojelusuunnitelma toimii työkaluna Hanhikankaan pohjavesialueen suojelun valvonnassa ja seurannassa. Suojelusuunnitelmassa esille nostetuista riskitekijöistä ja toimista riskien minimoimiseksi laaditaan erillinen toimenpidesuunnitelma, joka toimii työkaluna pohjavesien suojelun toimenpiteiden toteutumisen seurannalle. Mikkelissä pohjavesien suojelusuunnitelmissa määriteltyjen toimenpiteiden toteutumista valvoo ympäristönsuojeluviranomaisten lisäksi Mikkelin pohjavesien suojelun yhteistyöryhmä.

Projektipäällikkö Juha Rautio selosti kokouksessa Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy omalta osaltaan Hanhikankaan pohjavesialueen suojelusuunnitelman liitteineen ja lähettää suojelusuunnitelman liitteineen hyväksyttäväksi Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.