Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Talouden seuranta 1-10/2021, Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MliDno-2021-1166

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin talousseurannan mukaisesti hallintokuntien toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa.

Talousarvion 1-10/2021 toteuman tavoitteena on arvioida koko vuoden talousarvion toteutumisennustetta ja sopia tarvittaessa mahdollisista lisätoimenpiteistä talousarvion toteuttamiseksi. Talousarvion 1-10 toteutumaraportoinnin yhteydessä tehdään myös mahdolliset lisämäärärahaesitykset ja esitykset määrärahan siirroista lautakunnalle.

Lokakuun 2021 seurannan perusteella maksu- ja myyntituotot kokonaisuudessaan ovat kertyneet odotetusti ja suunnitellulla tavalla. Tällä hetkellä näyttää siltä, että koko lautakunnan osalta toimintatuottoja kertyy riittävästi, eikä ole tarpeen hakea tulojen alitusoikeutta.   

Henkilöstömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti tai jääneet talousarviossa esitettyä hieman pienemmiksi.  

Kokonaisuutena ympäristölautakunnan talousarvio käyttötalouden osalta arvioidaan toteutuvan suunnitellusti vuonna 2021.  

Alkuperäinen suunnitelma oli hankkia viranomaistyölle välttämätön melumittari leasingsopimuksella vuoden 2021 aikana. Leasingkustannukset olisivat olleet noin 5 500 euroa vuodessa. Talousarviossa vuodelle 2021 melumittarin leasingkustannuksiin on käyttötalouden puolella varattu 5 500 euron määräraha. Kuitenkin tehtyjen selvitysten perusteella, melumittarin hankinta omaksi osoittautui kokonaistaloudellisesti järkevämmäksi vaihtoehdoksi. Melumittarin veroton hinta on noin 12 000 euroa. Koska ympäristöpalvelut ei ole talousarvion 2021 valmisteluvaiheessa esittänyt kyseistä hankintaa osaksi investointiohjelman irtaimisto-osaan, haetaan melumittarin hankintaan lisämäärärahaa vuoden 2021 investointiohjelmaan.  

Ympäristöpalvelut ei esitä melumittarihankinnan lisäksi muita lisämäärärahoja vuodelle 2021.  

Ympäristölautakunnan talousraportoinnissa ovat mukana myös Ympäristöpalvelujen hallinnoimat projektit, EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä ohjelman rahoittama pohjavesihanke (RAINMAN) ja EAKR-ohjelman rahoittama Mikkelin seudun kuntailmasto 2050 –hanke, jossa kaikki Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toiminta-alueen kunnat ovat mukana. Kuntailmasto 2050 –hankkeeseen sisältyy Ympäristöpalvelujen omarahoitusosuus (2500 €), joka jakautuu kolmelle vuodelle. Sekä Rainman –hanke että Mikkelin seudun kuntailmasto –hanke päättyvät vuoden 2021 loppuun mennessä.  

Vuonna 2021 on alkanut kaksi uutta hanketta, joiden osalta rahoitus on varmistunut vuoden 2021 aikana, ja jotka eivät ole olleet mukana vuoden 2021 talousarviossa. Toinen hankkeista on Ympäristöministeriön ja Mikkelin seudun kehityshankerahaston kokonaan rahoittama Ilmastopolku –hanke (Ilmastopolku - Työkalu kuntien toimintojen ilmastovaikutusten arviointiin) ja toinen on Etelä-Savon ely-keskuksen osittain rahoittama Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittämishanke. Molemmille hankkeille on avattu vuoden 2021 aikana oma kustannuspaikka. Ilmastopolku –hankkeen kustannukset vuonna 2021 ovat n. 12 500 € ja hanke toteutetaan kokonaan ulkopuolisella rahoituksella. Pursialan ja Porrassalmen pohjavesialueiden suojelusuunnitelmahankkeeseen on varattu 8 500 € vuodelle 2021. Hanke toteutetaan vuonna 2021 ympäristönsuojelun hyväksytyn käyttösuunnitelman puitteissa eikä vaadi lisämäärärahoja vuodelle 2021. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan Toiminnan ja talouden seuranta-raportti 1.1.–31.10.2021 on liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee talouden toteutumisen 1-10/2021 tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin. Lautakunta hyväksyy tarvittaessa lisämäärärahan melumittarin hankintaan.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.