Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle lannan hautaamista koskevassa asiassa

MliDno-2017-2280

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Mikkelin seudun ympäristölautakuntaa antamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 42 §:n mukaisen lausunnon Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 21.04.2021 § 47 antamasta päätöksestä (Ympäristönsuojelulain 186 §:n mukainen vireillepano alueen kunnostamiseksi tilalla Laurila 491-457-4- 275, Mikkeli) tehdyn valituksen johdosta (diaarinumero 20666/2021). Asia koskee kiinteistöllä 491-457-4-275 laidunmaaksi raivattua lohkoa (Uusikuu), jonne ilmoituksen mukaan on haudattu lampaan lantaa. Vireillepanossa vaadittiin alueen kunnostamista, tarkkailua ja vesien johtamisen uudelleen järjestelyä, ja epäillään pohjaveden pilaantumista. Asia on tullut vireille maaliskuussa 2021 Etelä-Savon Ely-keskukseen, joka on siirtänyt asian kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ely-keskus toteaa, että ko. alue ei sijaitse vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisella pohjavesialueella. Asiaa on käsitelty myös aiemmin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta. Asian aiempaa käsittelyä on kuvattu Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätöksessä 21.4.2021 § 47.

Ympäristölautakunnan päätöksen 21.4.2021 § 47 mukaan Etelä-Savon Ely-keskukselle osoitettu ja Ely-keskuksen Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle siirtämä vireillepano tilalla 491-457-4-215 sijaitsevan Uusikuu -lohkon kunnostamiseksi, vesien tarkkailemiseksi ja muutoksiksi vesien johtamisessa ei vaadi jatkotoimenpiteitä. Perusteena on esitetty, että lohkolle Uusikuu aiemmin määrätyt (Mikkelin seudun ympäristölautakunta 7.12.2017 § 49 ja 6.9.2018 § 86) kunnostustoimet on todettu tehdyksi olosuhteet huomioon ottaen riittävällä tavalla, alueen ojavedet ovat kunnan ympäristövalvonnan seurannassa, vesien johtamista koskeva asia on ratkaistu Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätöksellä 25.9.2019 (§ 65) eikä alueella tehtyjen tarkastusten perusteella ei ole syytä olettaa, että alueella olisi tehty sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätöksestä 21.4.2021 § 47 Vaasan hallinto-oikeudelle tehdyssä valituksessa vaaditaan, että, kaikki Uusikuu-lohkolle 2007 - 30.6.2017 haudattu lanta on kaivettava ylös, jotta vältyttäisiin laajemmalta pohjaveden ja Hietanen järven pilaantumiselta. Valituksen mukaan lannan hautaaminen pohjaveden tasoon on pohjaveden pilaamista, vaikka lohko Uusikuu ei ole ns, pohjavesialuetta. Valituksen mukaan lautahautoja on edelleen kaivamatta ylös eikä lisätutkimuksia lantahautojen löytämiseksi ole tehty. 

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Mikkelin seudun ympäristölautakunnan lausutoa valituksen johdosta 25.11.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta antaa Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on päätöksessään 21.4.2021 § 47 esittänyt riittävät perustelut sille, miksi asian käsittely ei vaadi jatkotoimenpiteitä. Alueella suoritettujen tarkastusten pohjalta on katsottu, että ympäristölautakunnan lohkolle Uusikuu määräämät kunnostustoimet on tehty riittävällä tavalla. Valituksessa esitettyyn kysymykseen lannan sijoittamisesta ennen nyt käsittelyssä olevan asian esille tulemista, todetaan, että lannan hautaamisesta tai laiminlyönneistä lannan käsittelyssä ei ole tehty ilmoitusta kunnan ympäristövalvontaan ennen vuotta 2017, jolloin asia tuli esille osana ojitusta koskevan erimielisyyden selvittämistä. Tilalle 491-457-4-215 on tehty myös viljelijätukien täydentävien ehtojen tarkastuksia, joihin kuuluu myös lannan ja lannoitteiden käytön ja varastoinnin valvonta, eikä näiden tarkastusten johdosta ole kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten tietoon saatettu ympäristönsuojeluviranomaisen valvontaa vaativia laiminlyöntejä. Viimeksi tarkastus tehtiin syyskuussa 2017 yhteistarkastuksena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten edustajien (ympäristötarkastaja ja ympäristöpäällikkö) ja Etelä-Savon elyn maataloustukien valvonnasta vastaavan johtavan asiantuntijan toimesta.Tarkastuksella käytiin läpi mm. tilan käytössä olevat peltolohkot, joille kuivalantaa voi levittää hajalevityksenä.

Kunnan ympäristövalvonta on tehnyt erillistä asiaan liittyvää vedenlaadun seurantaa Uusikuu -lohkon purkuojasta vuosina 2017- 2018. Uusikuu -lohkolta ojia myöten ympäristöön purkautuvat vedet ovat vastanneet lika-aineiden pitoisuuksiltaan maatalouskäytössä olevilta alueilta ojavesistä tyypillisesti  tavattavia arvoja. Vastaavasti Hietanen -järven Mutalahden vedenlaadusta tehtiin käsillä olevaan asiaan liittyvää lisäseurantaa vuosina 2018-2019. Tulokset vastasivat Hietanen -järven pääsyvänteeltä (Hietajärvi 002) tehdyn pitkäaikaisseurannan tuloksia. Hietanen -järvi on luokiteltavissa ologotrofiseksi järveksi eikä vesistössä ole havaittavissa merkkejä ympäristön pilaantumisesta.

Vireille panon tehnyt henkilö ei ole toimittanut asian käsittelyn yhteydessä ympäristövalvontaan seurantatietoja omalla kiinteistöllään sijaitsevan kaivoveden laadusta eikä tuoretta alle kaksi vuotta vanhaa tutkimustodistusta kaivoveden laadusta, minkä perusteella olisi mahdollista arvioida pohjaveden laadussa tapahtuneita muutoksia.

Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan ympäristölautakunnan 21.4.2021 § 47 tekemä päätös tulee pitää voimassa sillä perusteella, että ympäristölautakunnan aiemmin määräämät kunnostustoimet lannan käsittelyssä lohkolla Uusikuu havaittujen laiminlyöntien korjaamiseksi on todettu riittävällä tavalla tehdyiksi eikä alueella eikä lähiympäristössä ole havaittavissa silmämääräisesti eikä pintavedestä tehtyjen vedenlaadun mittausten perusteella pilaantumista tai sellaisia havaintoja, jotka edellyttäisivät jatkotutkimuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Valituksen tehnyt henkilö, tilan 491-457-4-215 omistajat, Vaasan hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.