Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 17.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Hanhilammen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksyminen

MliDno-2021-4225

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuonna 1996 perustettu Hanhilammen Natura 2000- alue sijaitsee Kalevankankaalla, Mikkelin keskusta-alueen läheisyydessä. Natura 2000- alue on myös luonnonsuojelualue, johon kuuluu pienvesiä, harjumetsiä, lehtomaisia alueita sekä luhtainen suo. Suojelualueen omistaa Mikkelin kaupunki ja se muodostuu kahdesta yksityismaan luonnonsuojelualueesta, jotka on perustettu vuosina 1981 ja 1986. Natura 2000 -verkostoon kuuluminen edellyttää alueen luontotyyppien ja luonnonvaraisten eliölajien suotuisan suojelutason säilyttämistä tai sen palauttamista luonnonsuojelulain (1096/96)5§:n mukaisesti. Alueilla ei saa heikentää merkittävästi niitä luontoarvoja, joiden vuoksi alue kuuluu Natura 2000 -verkostoon. Myöskään luonnonsuojelualueen lähialueilla ei saa tehdä sellaisia toimia, jotka heikentävät luonnonsuojelualueen luontoarvoja.

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki ja luonnonsuojelulakia valvovana viranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus). Hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan alueille, joille laki tai alueen perustamispäätös sen velvoittaa laatimaan. HKS laaditaan tarvittaessa myös muille alueille suojelupäätöksen perusteena olevien luontoarvojen säilyttämiseksi. Natura 2000 -alueet ovat yksi esimerkki aluekokonaisuudesta, jolle HKS voidaan laatia. HKS:n tulee kysymykseen myös kohteissa, joilla virkistyskäyttö on runsasta, tai jos alueeseen kohdistuu muita merkittäviä käyttöpaineita. Hanhilammen alue on keskeinen osa Kalevankankaan suosittua virkistysaluetta, ja alueella liikkuu paljon ulkoilijoita. Alueella kulkee vuonna 2019 uudistettu luontopolku, talvisin hiihtolatu sekä kävelijöille ja pyöräilijöille tarkoitetut monikäyttöreitit, jotka kulkevat osan matkaa alueen sisällä. Erityisesti harjualueen läpi kulkee myös kevyttä liikennettä itä-länsisuunnassa.

Vuoteen 2036 ulottuvan Hanhilammen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman (HKS) päivittäminen aloitettiin vuonna 2020 osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-ohjelmaa. Vuonna 2016 ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön yleissuunnitelman, joka kattaa kaikki ELY-keskuksen toimialueella sijaitsevat Natura 2000 -alueet. Yleissuunnitelmassa arvioidaan Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteita turvaavien ja edistävien suunnitelmien tarve sekä Natura 2000 -alueiden tila-arviointien (NATA) tilanne ja laatimistarve. Yleissuunnitelman mukaan Hanhilammen Natura 2000 -alueelle tulee laatia HKS viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä. Tämä HKS on laadittu erityisesti luontoarvojen ja virkistyskäytön yhteensovittamiseksi Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin yhteistyönä. Suunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä ja käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimisesta on järjestetty kuntalaisille avoin webinaari syyskuussa 2021. Alueelle on tehty aiemmat HKS:t vuonna 1986 sekä luonnos vuonna 2005. Näitä suunnitelmia on käytetty tämän uuden suunnitelman pohjana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Hanhilammen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman ja hoito- ja käyttösuunnitelmaan liittyvät toimenpiteet ja lähettää ne edelleen Mikkelin kaupunginhallitukselle hyväksyttäviksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon Ely-keskus, Mikkelin kaupunki (liikuntapalvelut, viher- ja metsäaluepalvelut)  

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • viranomainen, jos laissa niin säädetään tai jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin seudun ympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.