Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Lausunto maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta (Kauhkiantie 205), Pertunmaa

MliDno-2017-1976

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

*********on jättänyt 7.8.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja 30.1.2018 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylän tilalle Koskionranta 588-405-1-215.

Kyseessä on alue, jolle haetaan lupaa rakennus- ja korukiven louhintaan ja louhinnasta syntyvän sivukiven läjitykseen. Louhosalue on jaettu kahteen osaan, joista osa-alueella 1 on ollut aiemmin Pertunmaan kunnan vuonna 1994 myöntämä maa-aineslupa rakennus- ja korukiven louhintaan. Osa-alueella 2 ei ole aiemmin ollut toimintaa. Hakemukseen sisältyy sivukiven läjitys samalla tilalla sijaitsevalle Hiekkakankaan soranottoalueelle.

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan 256 000 m3ktr:n määrän ottamiseen kymmenen vuoden aikana. Louhittavan alueen pinta-ala on 1,6 ha. Sivukiven läjitykseen varattu alue on yhteensä 2,0 ha.

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) ja ympäristönsuojelun maksutaksan (3.3.2016 § 20) mukaisesti yhteensä 4 744 €.

Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, vs. valvontaeläinlääkäri, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää *********päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylän tilalle Koskionranta 588-405-1-215.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Mikkelin seudun ympäristölautakunnalta lausuntoa ympäristölautakunnan 17.10.2018 (§ 95) Vehkolammen louhinta-alueelle myöntämän maa-aines- ja ympäristöluvan johdosta tehdystä valituksesta. Yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupa myönnettiin Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylässä sijaitsevalle tilalle Koskionranta (588-405-1-215). Alueelle on haettu lupaa rakennus- ja korukiven louhintaan ja louhinnasta syntyvän sivukiven läjitykseen. Ottoalue sijaitsee haja-asutusalueella Pertunmaan kunnan itäosassa lähellä Mäntyharjun kunnan rajaa. Alueella on voimassa Pertunmaan kunnan ranta- ja kyläosayleiskaava, jonka mukaan osa ottoalueesta sijoittuu maa-ja metsätalousvaikutteiselle alueelle, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Vehkolammen rantasuo on merkitty ranta- ja kyläosayleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo). Sivukivi on tarkoitus sijoittaa viereiselle Hiekkakankaan soranottoalueelle, joka on merkitty Etelä-Savon maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueeksi (EO 10.315). Louhittavan alueen pinta-ala on 1,6 ha ja sivukiven läjitykseen on varattu 2 ha. Suunnitelman mukaan alueelta on tarkoitus ottaa 10 vuoden aikana noin 256 000 m3k kallioaineksia. Louhoksen lähimmät häiriintyvät kohteet sijoittuvat louhosalueen eteläpuolelle Ylä-Räävelin rannalle. Lähin vapaa-ajankiinteistö sijaitsee ottoalueen eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä louhosalueesta 1 ja noin 400 metrin etäisyydellä louhosalueesta 2.

Maa-aines- ja ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaaditaan, että lupaa ei tule myöntää sillä toiminnalla on olennaista uhkaa alueen erityiselle luonnolle, vesistölle, pohjavedelle ja ennen kaikkea lähialueen runsaalle vapaa-ajan asutukselle Ylä-Räävelin lähirannoilla ja voimakkaan melusaasteen johdosta kauempaakin asuville. Lisäksi valituksen laatijat vaativat, että asia on palautettava luvan myöntäjälle uuden laillisen kuulemismenettelyn toteuttamiseksi ja annettava kaikille niille, joita asia saattaa koskea, riittävä mahdollisuus tulla kuulluksi. Valituksen ovat allekirjoittaneet 20 henkilöä. Lisäksi valitukseen ovat yhtyneet sähköpostilla lähetetyllä viestillä 14 henkilöä, joilta Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt sähköisen allekirjoituksen. Perusteluna esitetään että meluhaittoja ei ole riittävästi huomioitu koska louhosalue sijaitsee muuta ympäristöä ylempänä ja melu leviää tehokkaasti järveä pitkin. Lisäksi perusteluna valitukselle esitetään pöly- ja tärinähaittoja sekä vaaraa pohjavedelle koska louhostoiminta on tarkoitus ulottaa 12 metriä pohjaveden pinnan alapuolelle. Lisäksi valituksessa vedotaan ottoalueen välittömässä läheisyydessä oleviin luontoarvoihin ja sivukivestä muodostuvaan kaivannaisjätteen jätealueeseen, josta epäillään syntyvän päästöjä Ylä-Rääveli -järveen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Hakemuksen liitteeksi on tehty meluselvitys, jossa on havainnollistettu melun leviämistä toiminnan eri vaiheissa. Toiminnan meluvaikutuksia lupaa myönnettäessä on arvioitu meluselvityksen perusteella. Lisäksi lupamääräyksiin on liitetty laaja toiminta-aikarajoitus kesän ajaksi (15.5.-31.8.), jolla vähennetään vapaa-ajanasutukselle koituvaa haittaa. Samalla turvataan myös kaakkurin pesimärauha. Suojaetäisyyden lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on arvioitu olevan riittävä (yli 300 m). Ottoalueelta on teetetty luontoselvitys, jonka mukaan ottoalueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka olisivat luvan myöntämisen esteenä. Ottoalueen ulkopuolella ottoalueen välittömässä läheisyydessä on useita luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita, joiden osalta on pyydetty Etelä-Savon Ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijoiden lausunto toiminnan vaikutuksista luonnon monimuotoisuudelle. Lupaan on liitetty lupamääräyksiä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.Hakemuksesta on kuulutettu julkipano.fi -sivulla sekä Mikkelin ja Pertunmaan kunnan ilmoitustauluilla. Lähikiinteistöjen haltijoille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilletulosta myös kirjeellä (yht. 43 kpl). Hakija on laittanut vireille maa-ainesluvan ja ympäristöluvan eri aikaan, jolloin myös kuulemisia tehtiin kahdessa eri vaiheessa.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta katsoo, että luvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet ja niillä, joita asia koskee, on ollut riittävät mahdollisuudet tulla kuulluksi lupahakemusta käsiteltäessä.Louhosalueen sijoittamiseen Pertunmaan ranta- ja kyläosayleiskaavassa MY-alueeksi merkitylle alueelle ja muodostuvan kaivannaisjätteen jätealueen vaikutukseen luvan käsittelyssä liittyy tulkinnanvaraisuutta, jonka ei kuitenkaan ole katsottu olevan luvan myöntämisen esteenä (YSL 32 §).  

Lausunnon mukana lähetetään maa-aines- ja ympäristölupalupapäätöksen perusteena olevat alkuperäiset asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Henna Koivusalo, ympäristötarkastaja, henna.koivusalo@mikkeli.fi

Kuvaus

Jukka Lahti on jättänyt 8.7.2021 Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle maa-aineslain (MAL, 555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Pertunmaan Kuhajärveen tilalle Koskionranta (588-405-1-215).

Maa-aineslupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 131 000 m3ktr kokonaisottomäärälle (kalliokiviaines) rakennuskiviteollisuuden tarpeisiin. Ympäristölupaa haetaan kalliokiven louhinnalle ja muodostuvan sivukiven murskaustoiminnalle. Louhinnan sivutuotteena syntyy 35 000 – 50 000 m3ktr pinta- ja sivukiveä.

Kyseessä on kolmesta osa-alueesta (louhos 1, louhos 2 sekä pinta- ja sivukiven varastoalue) ja niiden välisistä yhdysteistä koostuva suunnittelualue, jonka kokonaispinta-ala on 3,89 ha. Varsinaista ottoaluetta on 1,15 ha. Pinta- ja sivukiven varasto- ja käsittelyalueen pinta-ala on noin 1,2 ha.

Louhosalueella 1 on ollut aikaisempaa toimintaa. Louhosalue 2 on avaamaton alue. Pinta- ja sivukiven varasto- ja käsittelyalue sijoittuu Hiekkakankaan maa-ainesalueelle.

Ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.

Lupapäätöksestä ei peritä maksua Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (Mikkelin seudun ympäristölautakunta 22.1.2020 § 5) ja ympäristönsuojelun maksutaksan (Mikkelin seudun ympäristölautakunta 30.1.2019 § 11) mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja hylätä Jukka Lahden maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen. Ympäristölautakunta ei myönnä hakijalle maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-ainesten ottamislupaa eikä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaukseen Pertunmaan Kuhajärveen tilalle Koskionranta (588-405-1-215).

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on antanut 15.12.2021 (§ 126) kielteisen päätöksen Pertunmaalla sijaitsevalle tilalle Koskionranta haetusta ympäristö- ja maa-ainesluvasta. Luvan hakija on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen. Vaasan hallinto-oikeus varaa Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle tilaisuuden kirjallisen vastineen antamiseen valituksen johdosta.

Maa-aineslupaa haettiin kymmeneksi vuodeksi kalliokiviaineksen ottamiselle (kokonaisottomäärä 131 000 m3ktr), ja ympäristölupaa kalliokiven louhinnalle ja muodostuvan sivukiven murskaustoiminnalle. Louhinnan sivutuotteena arvioitiin syntyvän 35 000 – 50 000 m3ktr pinta- ja sivukiveä. Louhos muodostuisi kahdesta osasta ja sivukiven varastoalueesta, joiden yhteispinta-ala olisi 3,9 ha. Louhinnan suunniteltiin ulottuvan 12 metriä pohjavesipinnan tason alapuolelle.

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kielteisen päätöksen perusteena olivat kaavan vastaisuus osalla suunnittelualuetta, haitalliset vaikutukset alueen luontoarvoihin, puutteelliset selvitykset toiminnan ympäristövaikutuksista erityisesti pohjaveden alaisen ottamistoiminnan osalta, ristiriitaiset tiedot muodostuvan sivukiven määrästä, sivukiven varastoinnista ja käsittelystä sekä mahdollisuuksista rakentaa tarvittavat meluvallit erityisesti toiminnan alkuvaiheessa sekä ristiriita suunnitellun sivukiven murskaustoiminnan ja sivukiven läjitysalueella voimassa olevan maa-ainesluvan kanssa (joka ei mahdollista murskaustoimintaa).

Valituksessaan hakija vaatii, että valituksenalainen päätös kumotaan ja valittajan maa-aines- ja ympäristölupahakemus hyväksytään. Vaatimustaan hakija perustelee sillä, että tosiasiassa alueella on tarkoitus louhia korukiveä (spetroliitti), jolloin louhittavan kiven määrä on huomattavasti pienempi kuin louhittaessa rakennuskiveä, ja myös murskaustarve on näin ollen pienempi. Hakijan mukaan lautakunnan päätös pohjautuu tältä osin virheelliseen ja harhaanjohtavaan tietoon. Hakija on liittänyt valitukseen Suomen metsäkeskuksen, Etelä-Savon maakuntaliiton ja Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden terveysvalvonnan lausunnot hakemuksesta. Hakija perustelee valituksessa esitettyjä vaatimuksia myös sillä, että toiminnalle on lupaehdoissa asetettu huomattavia rajoituksia, jotka vähentävät toiminnan haitallisia vaikutuksia, melumallinnuksen mukaan toiminta ei ylitä melutasojen ohjearvoja, porauskoneissa on pölyn talteenottolaitteistot eikä toiminnassa käytetä haitallisia kemikaaleja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus on käsitelty ja lupapäätös valmisteltu hakemuksen mukaisesti. 8.7.2021 päivätyn muutetun ympäristölupahakemuksen mukaan hakija ”hakee ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa, joka koskee kiviaineksen irrotusta rakennuskiviteollisuuden tarpeisiin”. Hakemuksessa ilmoitettu ottomäärä 131 000 m3ktr. Sillä, louhitaanko alueelta koru- vai rakennuskiveä, ei kuitenkaan ole ollut ratkaisevaa merkitystä lupapäätöksen valmistelun ja asian ratkaisun kannalta sillä toiminnan vaikutuksia on arvioitu ilmoitetun ottosuunnitelman, toiminta-alueen, hakemukseen liitetyn melumallinnuksen ja ilmoitetun sivukiven murskauksen perusteella. Sivukiven murskauksen kannalta ei ole merkitystä, onko sivukivi muodostunut koru- vai rakennuskiven louhinnan yhteydessä.

Lupahakemuksesta on pyydetty useita lausuntoja sekä hakemuksen ensimmäisen (vuosina 2017 ja 2018) että toisen (vuonna 2021) käsittelyn yhteydessä. Valitukseen on liitetty Metsäkeskuksen lausunnot vuosilta 2017 ja 2021, Etelä-Savon maakuntaliiton lausunto vuodelta 2018 ja terveystarkastajan lausunto vuodelta 2021.

Metsäkeskuksen lausunnossa vuodelta 2017 Metsäkeskus toteaa, että ottamisalue tilalla Koskionranta rajautuu metsälain 10 §:n mukaisiin kohteisiin. Lausunnossa todetaan, että ”käsityksemme mukaan maa-ainesten ottaminen suunnitelman mukaan ei vaaranna luontokohteiden luontoarvoja”. Asiassa ei ole kuitenkaan arvioitu ottamistoiminnan vaikutuksia muihin luontoarvoihin kuin metsälain 10 §:n mukaisiin kohteisiin eikä ottamistoiminnan vaikutuksia ole arvioitu välittömästi ottamisalueen rajan ulkopuolella sijaitseviin luonnonsuojelullisesti arvokkaisiin kohteisiin mahdollisina pohjaveden pinnankorkeuden muutoksina tai louhoksesta metsälain 10 §:n kohteeseen pumpattavan veden vaikutuksina kohteen luonnonoloihin. Ottosuunnitelman ja hakemuksen muutosten johdosta Metsäkeskukselta pyydettiin hakemuksen käsittelyn toisessa vaiheessa uusi lausunto, joka on annettu 25.8.2021. Kyseisessä lausunnossa todetaan, että suunniteltu laajennusosa Hiekkakankaan soranottoalueen pohjoispuolella on rajattu länsireunastaan hieman metsälain 10 §:n mukaisen erityisen tärkeän elinympäristön päälle, ja että ympäristölupahakemuksen mukaiset toimenpiteet eivät ole metsälain mukaisin sallittuja toimenpiteitä metsälain 10 § mukaisessa ympäristössä.

Etelä-Savon maakuntaliitto tarkastelee lausunnossaan ensimmäisen, vuonna 2017 vireille tulleen maa-aineslupahakemuksen soveltuvuutta alueelle ja toteaa, että maakuntakaava ei aseta estettä maa-ainesluvan myöntämiselle. Lisäksi maakuntaliitto tarkastelee haetun toiminnan soveltuvuutta alueelle Pertunmaan ranta- ja kyläosayleiskaavan näkökulmasta, ja toteaa, että siltä osin, kun ottotoiminta kohdistuu yleiskaavan MY ja luo-alueille, tulee toiminnalle hakea maisematyölupa. Näkemyksemme mukaan maisematyölupaa ei kuitenkaan tarvita toiminnoille, joille haetaan maa-aines- tai ympäristölupaa, jolloin hankkeen maisemalliset ja luontoarvoihin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan näiden hakemusten käsittelyn yhteydessä.

Terveystarkastaja arvioi terveydensuojeluviranomaisen puolesta antamassaan lausunnossa, että toiminta ei aiheuta ennalta arvioiden terveydensuojelulain 763/1994 tarkoittamaa terveyshaittaa, kun meluntorjunta toteutetaan melumallinnuksessa esitetyin keinoin. Meluntorjunnan mahdollisuuksia melumallinnuksessa esitetyllä tavalla on arvioitu lupapäätöksen perusteluissa.

Asian ratkaisemisessa huomioitiin kaikki lupahakemuksesta myös hakemuksen ensimmäisen käsittelyvaiheen aikana saadut lausunnot (vuosina 2017-2018). Lausuntojen osalta on huomioitava, että kukin lausunnon antaja on antanut lausunnon oman organisaationsa vastuualueen näkökulmasta, kun taas lupapäätös on valmisteltu kokonaisharkinnan perusteella huomioiden lausuntojen lisäksi alueen erityispiirteet aluekokonaisuutena, hakemukseen ja toiminnan ympäristövaikutusten arviointiin ja niihin liittyviin epävarmuuksiin sekä alueella olevan muun toiminnan lupatilanteeseen liittyvät seikat, ja arvioiden toiminnan vaikutuksia ottoalueen välittömässä läheisyydessä sijaitseviin arvokkaisiin luontokohteisiin, sekä mahdollisuuksia estää haitallisia vaikutuksia lupamääräyksillä. Lisäksi ympäristölautakunta toteaa vastineena hakijan tekemään valitukseen, että tosiasiassa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 15.12.2021 antamassa päätöksessä toiminnalle ei asetettu lupamääräyksiin perustuvia rajoituksia koska päätös oli kielteinen.

Ympäristölupapäätöksessä on esitetty yksityiskohtaiset perustelut kielteiselle lupapäätökselle. Ympäristölautakunta pyytää, että Vaasan hallinto-oikeus hylkää valituksen ja pitää Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätöksen 15.12.2021 (§ 126) voimassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.