Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Ympäristöpäällikön  antama ennakkolausunto vesitalousluvan hakemista varten asiassa ISAVI/3966/2021 - Hulevesialtaan rakentaminen Urpolanlampeen, Mikkeli

MliDno-2021-1156

Valmistelija

  • Heikki Tanskanen, ympäristösuunnittelija, heikki.tanskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

1.3.2021 ympäristöpäällikön antama ennakkolausunto vesitalousluvan hakemista varten asiassa ISAVI/3966/2021 - Hulevesialtaan rakentaminen Urpolanlampeen, Mikkeli

Kunnan ympäristövalvonta on antanut 1.3.2021 viranhaltijalausuntona lausunnon Urpolanlanlammen vesialueelle suunnitellusta hulevesien käsittelyyn suunnitellusta altaasta. Altaan rakentamien edellyttää vesitalouslupaa.  Itä -Suomen aluehallintovirasto on viime aikoina ohjannut suppeammissa vesitalousasioissa hakemuksen vireille laittamista siten, että hakijaa suositellaan pyytämään osa asian valmisteluun liittyvistä lausunnoista etukäteen ennen hakemuksen vireille laittamista.  Lausunto on valmisteltu 3.2.2021 kertyneen suunnitelma-aineiston pohjalta (Liitteet 1-5).

Hanke koski Kirjalan -Urpolan koulun hulevesialueilta Urpolanlammen luoteisnurkkaan johdettavien hulevesien laadullista hallintaa varten vesialueelle rakennettavaa allasrakennetta. Suunniteltu allas näkyy liitteissä 2 ja 3 olevissa karttakuvissa. Nykytilanteessa hulevedet johdetaa vesialueelle enemmälti käsittelemättä.

Sunniteltu hanke on yksi Urpolanjoen valuma-alueelle suunnitelluista valuma-alueen hoidon toteuttavista hankkeista, joilla hulevesien laadullisen hallinnan keinoin pyritään vähentämään reitin vesistöihin kaupunkiympäristöstä kulkeutuvaa lika-aineiden kuormaa. Kyseinen vesireitin vedenlaadun turvaamisella on merkitystä virkistyskäytön ohella myös Mikkelin vedenhankinnan kannalta. Reitin vedestä muodostetaan tekopohjavettä allasimeyttämällä ja rantaimeyttämällä Pursialan vedenhankintaan käytettävään   pohjavesimuodostumaan.

Viime viikkoina suunnitellun allasalueen alueidenkäyttöön liittyvistä kunnallisia päätöksiä ja sopimuksia on käsitelty laajasti mm.  paikallisissa lehdissä.  Lehtitietojen perusteella kolmen kuluneen viikon sisällä on jätetty ainakin kaksi jollain tavalla hanketta sivuavaa valtuustoaloitetta.

Hankkeen käsittelyvaiheesta todetaan, että hankehakemus on kirjattu Itä-Suomen Aluehallintoviraston asianhallintaan 11.5.2021 vireille tulleena asiana. Asian ajantasainen käsittelytilanne   on nähtävissä seuraavassa osoitteessa https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2000725

Hankkeen suunnitelma-asiakirjat on tutustuttavissa asian liitteinä 1-5.

1.3.2021 annettu lausunto on sisällöltään seuraava:

Asumisen ja toimintaympäristöjen palvelualue pyytää Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta lausuntoa Urpolanlammen hulevesien käsittelyaltaan yleissuunnitelmasta. Voimassa olevassa kaavassa hulevesien käsittelyaltaalle on varattu alue sekä ranta-alueelta että vesialueelta. Toteutettava vaihtoehto on pääosin vesialueelle rakennettava hulevesien käsittelyallas.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin on tullut useita yhteydenottoja Urpolanlammen NW laidan rehevyystason lisääntymiseen viittaavista ilmiöistä (mm. vesikasvillisuuden runsastuminen). Muutosta pidetään todellisena ja taustalla arvioidaan olevan Sammonkadun suunnasta hulevesivaluma-alueelta (F=70 ha) tulevan hulevesiviemärin lampeen johtama hulevesikuormitus. Alueen tontituksen, liikenneverkon ja yleisten alueiden keskeiset alueidenkäytön varaukset on tehty jo ennen 2000 -lukua, mikä rajoittaa osaltaan hulevesien hallintaan käytettävissä olevia ratkaisuja. Alueen hulevesien hallintaa on tarkasteltu viimeksi alueidenkäyttövarausten osalta alueelle laaditun asemakaavan yhteydessä. Kokonaisuudessaan maa-alueella tehtävä hulevesien hallinta on haasteellista mm. toteutuneesta liikenneverkosta aiheutuvien hulevesiverkon korkeusolosuhteiden takia. Hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan aktiiviselle kehittämiselle alueella on olemassa selkeä tarve. Asemakaava-alueilla hulevesien hallinnan järjestäminen kuuluu kunnalle. 

Hankkeella, huomioiden penkereellä rajattavan vesialueen koko ja rakenteen pysyvä käyttötarkoitus, muutetaan vesistöä vesilaissa tarkoitetulla tavalla, joten hankkeen toteuttaminen edellyttää myönnettyä vesitalouslupaa (aluehallintoviraston myöntämää vesilain mukaista lupaa).

Urpolanjoen reitin yleinen vedenlaatu on mm. Pursialan pohjavesialueen tekopohjaveden muodostamisen kannalta ja Urpolan luonnonsuojelualueen suojelutavoitteiden ja virkistyskäytön turvaamisen kannalta toistaiseksi riittävän hyvää mutta tehdyissä seurannoissa on todettu koko reittiin kohdistuva hitaasti etenevä nuhraantumiskehitys. Kehityksen arvioidaan aiheutuvan koko reitin alueella yleisestä hajakuormituksen kasvusta sekä paikallisesti taajamakäyttöön otettujen alueiden lisääntymisen myötä kasvavasta hulevesikuormituksesta. Lausunnon kohteena olevassa suunnitelmassa kuvatulla hulevesien käsittelykosteikolla arvioidaan saavutettavan alenemaa Urpolanlampeen johdetavassa hulevesikuormituksessa, minkä lisäksi sen arvioidaan vähentävän vesistön ranta-alueella tapahtunutta rehevöitymisilmiöiden vaikutusta. Hanke on hulevesien hallintatarpeen kannalta tarkoituksenmukainen ja se arvioidaan yleiseltä kannalta (Urpolanlammen ranta-alueen rehevyystila paikallisesti, hulevesikuormituksen kehitys Urpolanjoen reitillä) hyödylliseksi. Hanke sijoittuu alueelle, jolla on huomattavaa virkistyskäyttöpainetta. Hulevesien käsittelyaltaan vaikutuksia ranta-alueen virkistyskäyttöön ja maisemakuvaan tulee tarkkaan arvioida ja hulevesialtaan rakentamisen aikaisten negatiivisten vedenlaatuvaikutusten hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Hankealue rajautuu pohjoislaidastaan Pursialan ensimmäisen luokan pohjavesialueen muodostumisalueeseen, jonka pohjavesimuodostumasta Mikkelin vesilaitos ottaa pohjavettä yhdyskunnan vedenhankintaan. Tämän vuoksi pidetään hyvänä, että lausunto yleissuunnitelmasta pyydetään em. viranomaistahojen ohella myös Mikkelin vesilaitokselta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.