Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle lannan hautaamista koskevassa asiassa

MliDno-2017-2280

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kalevi Välimäki on tehnyt 15.2.2018 lähettämällään sähköpostiviestillä oikaisuvaatimuksen lannan aumavarastointia koskevassa asiassa annettuun viranhaltijapäätökseen (MliDno-2017-2280). Asia koskee lannan käsittelyä ja varastointia tilalla 491-457-4-215. Välimäki on tehnyt kesällä 2017 Ympäristöpalveluille ilmoituksen, jonka mukaan tilan lantaa on haudattu usean vuoden ajan maahan. Tilan omistajat ovat myöntäneet haudanneensa maahan 2 traktorin peräkärrillistä lampolan pehkua, jonka he ovat luvanneet kaivaa ylös.

Tilan omistajat ovat tehneet 7.11.2017 ilmoituksen lannan aumavarastoinnista (valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi 1250/2015 § 9, ent. nitraattiasetus) lohkolle Uusikuu (492-07353-29). Tarkoitus on varastoida maasta ylös kaivettava lampaanlanta aumaan lohkolle Uusikuu odottamaan peltoon muokkaamista. Ympäristötarkastaja Anne Luttinen on tarkastanut aumausilmoituksen ja todennut 10.11.2017 antamassaan vastauskirjeessä, että ilmoituksessa annettujen tietojen mukaan lannan aumavarastointi on asetuksen 1250/2015 mukaista.

Kalevi Välimäki on tehnyt 10.1.2018 lähettämällään sähköpostilla Mikkelin seudun ympäristöpalveluille osoitetun oikaisuvaatimuksen 7.11.2017 tehdystä lannan aumausilmoituksesta ja ympäristötarkastajan antamasta vastauksesta aumausilmoitukseen. Peltolohko Uusikuu (492-07353-29) on määritelty maankäyttömuodoltaan metsämaaksi. Välimäki vaatii, että aumausilmoitus ja sen johdosta annettu vastaus kumotaan ja että lannan aumavarasto on sijoitettava peltolohkolle, ei metsämaaksi luokitellulle lohkolle.

Ympäristöpäällikkö on tehnyt aumausilmoitusta koskevasta oikaisuvaatimuksesta viranhaltijapäätöksen, joka on tämän päätöspykälän liitteenä. Viranhaltijapäätöksessä todetaan, että asetukseen 1250/2014 liittyvään ilmoitusvelvollisuuteen ei liity velvollisuutta päätöksentekoon eikä näin ollen mahdollisuutta muutoksenhakuun ole koska aumausilmoituksesta ei tehdä valituskelpoista päätöstä. Lisäksi ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksessä esitetään perustelut sille, miksi lannan aumavaraston sijoittamisen lohkolle Uusikuu on todettu olevan nitraattiasetuksen mukaista.

Lohkosta Uusikuu tulisi käyttää termiä metsämaalohko siihen saakka, kunnes lohko on muokattu pelloksi. Ottaen huomioon elyn maatalousasiantuntijan sähköpostilla antama lausunto, lantapatterin sijoittaminen kyseiselle lohkolle on kuitenkin mahdollista ja asetuksen 1250/2014 (ent. nitraattiasetus) mukaista. Asetuksen 1250/2014 mukaan lannan aumavarasto voidaan sijoittaa sille lohkolle, jossa se käytetään lannoitteena tai viereiselle lohkolle. Ottaen huomioon, että lohko Uusikuu on toistaiseksi luokiteltu maankäyttömuodoltaan metsämaaksi, aumaan sijoitetun lannan muokkaamista peltomaaksi luokitellulle lohkolle pidetään suositeltavampana ratkaisuna.   

Välimäki on tehnyt ympäristöpäällikön tekemästä viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa Välimäki vaatii, että päätös kumotaan ja aumavarastointi-ilmoituksen tehnyt maanomistaja velvoitetaan sijoittamaan lannan aumavarasto nitraattiasetuksen mukaisesti peltoalueelle. Tilan 491-457-4-215 peruslohkokarttojen mukaan lohko Uusikuu (492-07353-29), jonne lannan aumavarasto on tarkoitus sijoittaa, on maankäyttölajiltaan metsämaa. Välimäen mukaan on virheellistä ja harhaanjohtavaa käyttää asiakirjoissa metsämaalohko Uusikuusta termiä peltolohko Uusikuu. Lisäksi Välimäen mukaan aumaan sijoitetun lannan muokkaaminen myöhemmin lohkolle Uusikuu ei ole mahdollista lohkon kivisyyden vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Lautakunta kumoaa ympäristöpäällikön tekemän viranhaltijapäätöksen ja antaa korvaavan päätöksen, jossa todetaan, että asiassa ei ole ollut edellytyksiä asian tutkimiselle eli asia jätetään tutkimatta puuttuvasta prosessinedellytyksestä johtuen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

KV on tehnyt 15.2.2018 lähettämällään sähköpostiviestillä oikaisuvaatimuksen lannan aumavarastointia koskevassa asiassa annettuun viranhaltijapäätökseen (MliDno-2017-2280). Asia koskee lannan käsittelyä ja varastointia tilalla 491-457-4-215. Välimäki on tehnyt kesällä 2017 Ympäristöpalveluille ilmoituksen, jonka mukaan tilan lantaa on haudattu usean vuoden ajan maahan. Tilan omistajat ovat myöntäneet haudanneensa maahan 3,5 traktorin peräkärrillistä lampolan pehkua, jonka he ovat luvanneet kaivaa ylös.

Tilan omistajat ovat tehneet 7.11.2017 ilmoituksen lannan aumavarastoinnista (valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi 1250/2015 § 9, ent. nitraattiasetus) lohkolle Uusikuu (492-07353-29). Tarkoitus on varastoida maasta ylös kaivettava lampaanlanta aumaan lohkolle Uusikuu odottamaan maahan muokkaamista. Ympäristötarkastaja Anne Luttinen on tarkastanut aumausilmoituksen ja todennut 10.11.2017 antamassaan vastauskirjeessä, että ilmoituksessa annettujen tietojen mukaan lannan aumavarastointi on asetuksen 1250/2015 mukaista.

KV on tehnyt 10.1.2018 lähettämällään sähköpostilla Mikkelin seudun ympäristöpalveluille osoitetun oikaisuvaatimuksen 7.11.2017 tehdystä lannan aumausilmoituksesta ja ympäristötarkastajan antamasta vastauksesta aumausilmoitukseen. Lohko Uusikuu (492-07353-29) on määritelty maankäyttömuodoltaan metsämaaksi. KV vaatii, että aumausilmoitus ja sen johdosta annettu vastaus kumotaan ja että lannan aumavarasto on sijoitettava peltolohkolle, ei metsämaaksi luokitellulle lohkolle.

Ympäristöpäällikkö on tehnyt aumausilmoitusta koskevasta oikaisuvaatimuksesta viranhaltijapäätöksen, jossa todetaan, että asetukseen 1250/2014 liittyvään ilmoitusvelvollisuuteen ei liity velvollisuutta päätöksentekoon eikä näin ollen mahdollisuutta muutoksenhakuun ole koska aumausilmoituksesta ei tehdä valituskelpoista päätöstä. Lisäksi ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksessä esitetään perustelut sille, miksi lannan aumavaraston sijoittamisen lohkolle Uusikuu on todettu olevan nitraattiasetuksen mukaista. Asetuksen 1250/2014 mukaan lannan aumavarasto voidaan sijoittaa sille lohkolle, jossa se käytetään lannoitteena tai viereiselle lohkolle.    

KV on tehnyt ympäristöpäällikön tekemästä viranhaltijapäätöksestä oikaisuvaatimuksen, jossa KV vaatii, että päätös kumotaan ja aumavarastointi-ilmoituksen tehnyt maanomistaja velvoitetaan sijoittamaan lannan aumavarasto nitraattiasetuksen mukaisesti peltoalueelle. Tilan 491-457-4-215 peruslohkokarttojen mukaan lohko Uusikuu (492-07353-29), jonne lannan aumavarasto on tarkoitus sijoittaa, on maankäyttölajiltaan metsämaa. KV:n mukaan on virheellistä ja harhaanjohtavaa käyttää asiakirjoissa metsämaalohko Uusikuusta termiä peltolohko Uusikuu. Lisäksi KV:n mukaan aumaan sijoitetun lannan muokkaaminen myöhemmin lohkolle Uusikuu ei ole mahdollista lohkon kivisyyden vuoksi.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 8.3. ja antanut asiassa seuraavan päätöksen: Lautakunta kumoaa ympäristöpäällikön tekemän viranhaltijapäätöksen ja antaa korvaavan päätöksen, jossa todetaan, että asiassa ei ole ollut edellytyksiä asian tutkimiselle eli asia jätetään tutkimatta puuttuvasta prosessinedellytyksestä johtuen.

KV on tehnyt 21.2.2018 lähettämällään sähköpostilla kantelun asetuksen 1250/2014 valvonnasta ja Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 7.12.2017 käsitellyn lannan maahan hautaamista koskevan asian (§ 49) käsittelystä ja valmistelusta. Kantelu on kohdistettu ympäristötarkastaja Anne Luttisen toimintaan ja kohdistuu § 49 valmistelun osalta myös ympäristöpäällikkö Hanna Pasoseen. Lisäksi KV on tehnyt 6.4.2018 lähettämällään sähköpostilla kantelun Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 8.3.2018 käsitellyn asian (§ 36) valmistelusta ja lautakunnan jäsenille päätöksen tueksi esitettyjen taustatietojen oikeellisuudesta. Kantelu on kohdistettu Ympäristöpalvelujen johtaja Maria Närhiseen ja kohdistuu § 36 valmistelun osalta myös ympäristöpäällikkö Hanna Pasoseen.

Koska kantelut ovat saman henkilön tekemiä ja samaan asiakokonaisuuteen liittyviä, käsitellään kantelut samassa pykälässä. KV:n tekemät kantelut käsitellään Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa hallintolain (6.6.2003/434) 8a luvun mukaisina hallintokanteluina. Kantelun kohteena olevilta viranhaltijoilta on pyydetty kanteluiden johdosta vastine. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tutkinut KV:N tekemät kantelut. Hanna Pasonen, Anne Luttinen ja Maria Närhinen ovat antaneet kanteluiden johdosta hyvin seikkaperäisen vastineen, jossa otetaan kantaa kanteluissa esitettyihin väittämiin. Viitaten asiassa saatuun selvitykseen, ympäristölautakunta katsoo, etteivät viranhaltijat ole toimineet virheellisesti kyseessä olevan asian hoitamisessa. Asiaa hoidettaessa on ympäristölautakunnan käsityksen mukaan toimittu hyvän hallintotavan mukaisesti.

Kantelut ja viranhaltijoiden niistä antama vastine on esitetty asian liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tutkinut asiassa tehdyt kantelut ja toteaa asiassa saadun selvityksen perusteella, että asiassa ei ole ilmennyt sellaisia virheitä, joiden johdosta lautakunnalla olisi aihetta ryhtyä toimenpiteisiin kantelun kohteena olevia viranhaltijoita kohtaan.

Päätös

Hyväksyttiin. Jarmo Lautamäki esitti eriävän mielipiteen.

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kiinteistön 491-457-1-215 naapuri on lähestynyt Mikkelin seudun ympäristöpalveluja 21.8.2018 lähettämällään Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle osoitetulla sähköpostilla. Sähköpostissa on esitetty hallintopakon vireillepanohakemus lannalla haudatun alueen kunnostamiseksi annetun päätöksen MLiDno-2017-2280 osin noudattamatta jättämisen takia kiinteistöllä 491-457-4-215. Asia koskee tilalla sijaitsevaa raiviolohko Uusikuuta 492-07353-29.

Ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 7.12.2017 (§ 49), 8.3.2018 (§ 36) ja 26.4.2018 (§ 48). Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.12.2017 päättänyt, että Peltolohkolle Uusikuu (492-07353-29) haudattu lanta tulee kaivaa ylös viipymättä sääolosuhteiden salliessa, kuitenkin viimeistään 30.6.2018, ja käsitellä siten kuin 8.9.2017 tehtyä tarkastuskäyntiä koskevassa tarkastuspöytäkirjassa on ohjeistettu.

Ympäristötarkastaja on tehnyt tilalle tarkastuksen 7.6.2018 ja todennut, että vaaditut kunnostustoimet on tehty ja maahan haudattu lanta on kaivettu ja varastatoitu aumavarastoon. Aumavarasto on nitraattiasetuksen mukainen. Tarkastusmuistio on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, jukka.savolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty kantelu asiasta, jota Mikkelin seudun ympäristölautakunta on käsitellyt kokouksessaan 6.9.2018 (§ 86). Asia koski Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle osoitettua hallintopakon vireillepanohakemusta pelloksi raivatun metsälohkon kunnostamiseksi ympäristölautakunnan 7.12.2017 antaman päätöksen (MLiDno-2017-2280) osin noudattamatta jättämisen takia. Kyseiselle metsälohkolle on haudattu lampaan lantaa (lampolan pehkua).

Liitteenä eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö ja kantelu liitteineen (3).

Ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksissaan 7.12.2017 (§ 49), 8.3.2018 (§ 36) ja 26.4.2018 (§ 48). Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.12.2017 päättänyt, että peltolohkolle Uusikuu (492-07353-29) haudattu lanta tulee kaivaa ylös viipymättä sääolosuhteiden salliessa, kuitenkin viimeistään 30.6.2018, ja käsitellä siten kuin 8.9.2017 tehtyä tarkastuskäyntiä koskevassa tarkastuspöytäkirjassa on ohjeistettu.

Ympäristötarkastaja on tehnyt tilalle tarkastuksen 7.6.2018 ja todennut, että vaaditut kunnostustoimet on tehty ja maahan haudattu lanta on kaivettu ja varastatoitu aumavarastoon. Aumavarasto on nitraattiasetuksen mukainen. Mikkelin seudun ympäristölautakunta on kokouksessaan 6.9.2018 merkinnyt asian tiedoksi.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetussa kantelussa kantelun tekijä arvostelee asian esittelyä lautakunnalle. Kantelun tekijän mukaan lautakunnalle annettiin virheellistä tietoa alueen kunnostamisesta ja kaikesta lannan ylöskaivamisesta. Kantelun tekijän mukaan vaadittuja kunnostustoimia ei ole tehty koska lantaa on kaivettu ylös vain yhdestä kohdasta. Kantelun tekijä pyytää, että asia palautetaan uudelleen ympäristölautakunnan käsittelyyn.

Lisäksi kantelussa tuodaan esille, että vireillepanohakemus käsiteltiin ilmoitusasiana ja vaatimusosa jätettiin käsittelemättä. Asia merkittiin tiedoksi eikä asiaan liitetty mahdollisuutta valittaa. 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on tutustunut eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyyn kanteluun ja antaa asiassa seuraavan selvityksen:

Ympäristölautakunta on määrännyt kokouksessaan 7.12.2017, että virheelliset toimintatavat lannan käsittelyssä korjataan ensisijaisesti ympäristövalvonnallisin keinoin. Peltolohkolle Uusikuu (492-07353-29) haudattu lanta tulee kaivaa ylös viipymättä sääolosuhteiden salliessa, kuitenkin viimeistään 30.6.2018, ja käsitellä siten kuin 8.9.2017 tehtyä tarkastuskäyntiä koskevassa tarkastuspöytäkirjassa on ohjeistettu.

Kiinteistölle, jolla lampolan pehkua on haudattu maahan, on tehty tarkastuskäynti 7.6.2018. Tarkastuskäynnillä on todettu, että maahan haudattu, lampolasta tyhjennetty lähes maatunut lanta on kaivettu ylös kuopasta ja se on laitettu aumaan lohkolle Uusikuu. Lisäksi tarkastuskäynniltä laaditussa muistiossa on todettu, että aumavarastointi on toteutettu ns. nitraattiasetuksen vaatimusten mukaisesti. Auman pohjalla oli runsaasti olkea ja auma oli peitetty tiiviillä peitteellä. Aumassa oli ainesta arviolta 10…15 kuutiota.

Tilan omistajat ovat antaneet oman vastineessaan lannan ja muun orgaanisen aineksen tuomisesta ja käsittelystä lohkolla Uusikuu. Vastine on päivätty 8.11.2017 ja esitetty ympäristölautakunnalle asian käsittelyn yhteydessä 7.12.2017 (§ 49, Liite 3). Vastineessa on esitetty arvio lohkolle Uusikuu tuodun lannan määrästä. Kantelun tekijän mukaan lantaa on haudattu peltolohkolle usean vuoden ajan. Ympäristöpalvelut on tehnyt alueelle tarkastuskäynnit 5.7.2017, 8.9.2017 ja 7.6.2018. Tarkastuskäynneillä ei ollut mahdollista tehdä havaintoja kyseiselle lohkolle mahdollisesti aiempina vuosina haudatusta lampaan lannasta. Lohkolle Uusikuu haudattua lantaa on kaivettu ylös ja sijoitettu aumaan kesäkuussa 2018. Tilan omistajia on ohjeistettu, että lanta on mahdollista käyttää tilalla lannoitteena peltoviljelyssä tai luovuttaa toiselle tilalle, jonka kanssa on tehty lannanluovutussopimus. Arviot maahan haudatun lannan määrästä ja ylös kaivetun lannan määrästä eivät täsmää mutta tarkastuskäynnin perusteella kyseiseltä lohkolta ei havaittu sellaisia alueita, jossa olisi silmämääräisesti tarkasteltuna ollut lantaa haudattuna tai jotka olisivat olleet kunnostuksen tarpeessa. Lampolan pehkuun on ollut alunperin sekoittuneena runsaasti heinää, joten lannan määrä on ollut pienempi kuin koko maahan kaivetun pehkun määrä. Lanta myös maatuu nopeasti eikä Ympäristöpalveluilla ei ole mahdollisuutta selvittää lannan määrää tai lannan osuutta mullasta / metsämaasta koko peltolohkolta, jos alueelta ei ole silmämääräisesti havaittavissa väärinkäytöksiä lannan käsittelyssä. Ympäristöpalvelujen mukaan ympäristölautakunnan päätöstä 7.12.2017 on noudatettu riittävällä tavalla.   

Asetukseen 1250/2014 liittyvään ilmoitusvelvollisuuteen ei liity velvollisuutta päätöksentekoon eikä näin ollen mahdollisuutta muutoksenhakuun ole koska aumausilmoituksesta ei tehdä valituskelpoista päätöstä. Ottaen huomioon asian aiemmat käsittelyt, ympäristölautakunta katsoo, että merkitsemällä hallintopakon vireillepanon lannalla haudatun alueen kunnostamiseksi tiedoksi kokouksessaan 6.9.2018, asian käsittelylle, ja kunnostustoimenpiteiden ja viranhaltijoiden tekemien arvioiden riittävyyden arvioinnille on tarjottu riittävät ja hyvän hallintotavan mukaiset edellytykset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Petri Pekonen, petri.pekonen2@gmail.com

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy esitetyn selvityksen eduskunnan oikeusasiamiehelle lannan hautaamista koskevan asian käsittelystä ympäristölautakunnan kokouksessa 6.9.2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Etelä-Savon Ely-keskus on siirtänyt sille 12.3.2021 saapuneen ympäristönsuojelulain mukaisen vireillepanon liitteineen hallintolain 21 §:n mukaisena asiakirjan siirtona toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle (Mikkelin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen). Ely-keskukselle saapunut vireillepano on liitteenä ja koskee kiinteistöllä 491-457-4-275 laidunmaaksi raivattua lohkoa (Uusikuu), jonne ilmoituksen mukaan on haudattu lantaa. Vireillepanossa vaaditaan alueen kunnostamista, tarkkailua ja vesien johtamisen uudelleen järjestelyä, ja epäillään pohjaveden pilaantumista. Ely-keskus toteaa, että ko. alue ei sijaitse vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaisella pohjavesialueella.

Asia tuli vireille ensimmäisen kerran Mikkelin seudun ympästöpalveluihin vuonna 2017, kun ely-keskukseen vireille panon tehnyt naapurikiinteistön (491-457-8- 0) omistaja ja vapaa-ajanasukas teki ilmoituksen lampolan pehkun hautaamisesta maahan kiinteistöllä 491-457-4-275. Samana vuonna sama henkilö laittoi vireille Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin tilan 491-457-4-275 Uusikuu-lohkoa koskevan ojitusasian. Kiinteistön 491-457-4-275 omistaja on antanut 8.11.2017 päivätyn selvityksen Uusikuu nimiselle lohkolle sijoitetusta lampolan pehkusta ja muusta orgaanisesta aineksesta sekä vesien johtamisesta lohkolla Uusikuu. Selvityksen mukaan kyseinen Uusikuu -lohko on vanhaa metsämaata, joka on ollut tarkoitus ottaa laidunkäyttöön. Lohkon humuskerroksen kasvattamiseksi lohkolle on vuonna 2015 levitetty noin 150 m3 tilan pellolle perustetun ratsastuskentän alueelta kaivettua multaa, jonka sekaan on sekoitettu noin 20 m3 lantaa. Vuonna 2017 samalle lohkolle on ilmoituksen mukaan viety 3,5 traktorin peräkärrillistä lampolan pehkua, sekä tyhjennetty vuohien karsina ja pässien kesälaitumen katos, yhteensä noin 14 m3. Ilmoituksen mukaan lanta on ollut hyvin maatunutta ja seassa on ollut runsaasti heinää. Asiaa on käsitelty Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 7.12.2017 (§ 49) ja määrätty lohkolle Uusikuu kivien hautaamiseksi kaivettuihin kuoppiin sijoitettu lanta (lampolan pehku) kaivamaan ylös ja sijoittamaan asianmukaisesti tehtyyn aumaan, josta lanta on mahdollista käyttää peltoviljelyyn seuraavana kesänä kasvukautena tai luovuttaa lannanluovutussopimuksen mukaisesti toiselle viljelijälle.

Tilan 491-457-4-275 omistajat tekivät 7.11.2017 ilmoituksen lannan aumavarastoinnista (valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamiseksi 1250/2015 § 9) lohkolle Uusikuu. Ympäristötarkastaja on tehnyt tilalle tarkastuksen 7.6.2018 ja todennut, että vaaditut kunnostustoimet on tehty ja maahan haudattu lanta on kaivettu ja varastoitu aumavarastoon. Aumavarasto on ollut em. asetuksen mukainen.

Asiaa on käsitelty Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 7.12.2017 (§ 49) (määräys haudatun lannan ylös kaivamiseksi), 8.3.2018 (§ 36) (oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen lannan aumavarastointia koskevassa asiassa), 26.4.2018 (§ 48) (kantelu viranhaltijoiden toimista), 6.9.2018 (§ 86) (vireillepano maahan haudatun lannan ylös kaivamiseksi aiempien päätösten osittain noudattamatta jättämisen johdosta), 6.11.2019 (§ 75) (vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyyn kanteluun) ja 25.9.2019 (§ 65) (ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaisu).

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan Etelä-Savon ely-keskukselle osoitettu ja Ely-keskuksen Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle siirtämä vireillepano tilalla 491-457-4-215 sijaitsevan Uusikuu -lohkon kunnostamiseksi, vesien tarkkailemiseksi ja muutoksiksi vesien johtamisessa ei vaadi jatkotoimenpiteitä. Perusteena ovat alla olevat vastaukset yksilöityihin vireillepanossa esitettyihin vaatimuksiin:

1. Alueen kunnostamisesta tulee tehdä asianmukainen kunnostamissuunnitelma toteutusaikatauluineen ympäristöviranomaisen hyväksytettäväksi. Kunnostuksen toteutus on tehtävä valvotusti ja toteutus on dokumentoitava.

Vastaus:

Kiinteistön 491-457-4-215 omistajat on määrätty ympäristölautakunnan päätöksellä (7.12.2017 § 49) kaivamaan ylös maahan haudattu lanta. Käytännössä tämä määräys koskee vuonna 2017 lohkolle Uusikuu kivien hautaamiseksi tehtyihin kuoppiin sijoitettua lampolan pehkua. Muilta osin kyseiselle lohkolle mahdollisesti aiemmin vietyä / sijoitettua lantaa ei ole enää tässä vaiheessa eikä määräyksen antamisen aikaan mahdollista todentaa eikä kaivaa ylös koska lanta on jo maatunut. Kiinteistön 491-457-4-215 omistajien tekemän ilmoituksen ja alueella tehtyjen tarkastusten perusteella ei ole syytä olettaa, että alueella olisi tehty sellaisia toimia, jotka aiheuttaisivat pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Alue ei ole pohjavesialuetta. Ympäristötarkastaja on todennut, että ympäristölautakunnan kokouksessaan 7.12.2017 (§ 49) määräämät kunnostustoimet on tehty riittävällä tavalla. Kunnostustoiminen riittävyyttä on käsitelty Mikkelin seudun ympäristölautakunnan kokouksessa 6.9.2018 (§ 86). Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan alueella ei ole tarvetta tehdä lisätutkimuksia tai uusia kunnostustoimia.

2. Kunnostuksen jälkeen on mittauksin seurattava ravinteiden päästöjä järveen.

Vastaus:

Alueen ojavedet ovat kunnan ympäristövalvonnan tutkimusohjelmassa pienuomien seurantakohteena tällä hetkellä kolmen vuoden seurantavälillä.

3.Haudatun lannan alueelle tulevien vesien pääsy on estettävä ojituksin, mahdollisimman nopeasti jo ennen lannan pois kaivuuta, niin että ravinteiden huuhtoutuminen ulkopuolisiin vesiin saadaan oleellisesti vähennettyä, suotovesien määrä oleellisesti pienennettyä ja estetään massojen liikkeelle lähtö vesivirtauksen mukana kaivamisen aikana.

Vastaus:

Vesien johtamista koskeva asia on ratkaistu Mikkelin seudun ympäristölautakunnan päätöksellä 25.9.2019 (§ 65).

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eduskunnan oikeusasiamies on tehnyt 8.12.2020 päätöksen (EOAK 5173/2019), joka koski Mikkelin seudun ympäristölautakunnan tekemistä päätöksistä tehtyä kantelua. Päätökset ovat koskeneet lannan hautaamista ja vesien johtamista kiinteistöllä 491-457-1-215. Asiaa on käsitelty Mikkelin seudun ympäristölautakunnassa 7.12.2017 (§ 49) (määräys haudatun lannan ylös kaivamiseksi), 8.3.2018 (§ 36) (oikaisuvaatimus viranhaltijapäätökseen lannan aumavarastointia koskevassa 31.5.2021 26.4.2018 (§ 48) (kantelu viranhaltijoiden toimista), 6.9.2018 (§ 86) (vireillepano maahan haudatun lannan ylös kaivamiseksi aiempien päätösten osittain noudattamatta jättämisen johdosta), 6.11.2019 (§ 75) (vastaus eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyyn kanteluun) ja 25.9.2019 (§ 65) (ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaisu) ja 21.4.2021 (lannan hautaamista koskevan asian siirto ely-keskukselta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle).

Eduskunnan oikeusasiamiehen 8.12.2020 antaman päätöksen mukaan lautakunta ei ole antanut päätöksessään ratkaisua kantelijan hakemukseen ja siinä esitettyihin vaatimuksiin. Oikeusasiamies toteaa, että oikeusasiamiehen toimivaltaan ei kuulu palauttaa asiaa viranomaiselle uudelleen käsittelyyn mutta oikeusasiamies saattaa ympäristölautakunnan tietoon edellä esitetyn käsityksen siitä, että hallintopakkoasian käsittely on jäänyt ympäristölautakunnassa kesken ja että lautakunnan tulisi jatkaa asian käsittelyä ja antaa siihen valituskelpoinen ratkaisu. Eduskunnan oikeusasiamies pyytää ympäristölautakuntaa ilmoittamaan 31.5.2021 mennessä, mihin toimenpiteisiin eduskunnan oikeusasiamiehen päätös on mahdollisesti antanut aihetta. Ympäristölautakunta on valtuuttanut kokouksessaan 19.5.2021 ympäristöpäällikön laatimaan vastauksen eduskunnan oikeusasiamiehelle. Ympäristöpäällikön laatima vastaus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan eduskunnan oikeusasiamiehelle lähetetyn vastauksen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Tiedoksi

Eduskunnan oikeusasiamies (oikeusasiamies@eduskunta.fi)

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.