Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tiedoksi

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Työsuhdetta koskeva riita-asia

Hakija on tehnyt kanteen käräjäoikeuteen kaupungineläinlääkärin viransijaisuuden (307972) ja kaupungineläinlääkärin viran (318448) täyttämättä jättämispäätöksestä. 

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.5.2021 (00447/20/5212) kiinteistöä 491-406-1-31 koskevassa vesihuoltoasiassa. Kiinteistön 491-406-1-31 omistajat ovat hakeneet vapautusta vesihuoltolain mukaisesta velvollisuudesta liittää kiinteistö 491-406-1-31 Salapirkon vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon. Ympäristöpäällikkö on hylännyt vapautushakemuksen päätöksellään 27.1.2020 § 1. Kiinteistön omistajat ovat valittaneet päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Ympäristöpäällikkö on antanut samasta asiasta jo aiemmin päätöksen (7.3.2016 § 6), jolla hakemus saada vapautus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä on hylätty. Päätöksestä valitettiin ja siitä on olemassa Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu 18.5.2018 (18/0093/3), jolla valitus on hylätty. Itä-Suomen hallinto-oikeus toteaa nyt antamassaan päätöksessä, että valituksen tekijät eivät ole esittäneet uusia seikkoja valituksensa tueksi ja hylkää valituksen.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 25.5.2021 (00787/20/5212) kiinteistöä 491-406-1-30 koskevassa vesihuoltoasiassa. Kiinteistön 491-406-1-30 omistajat ovat hakeneet vapautusta vesihuoltolain mukaisesta velvollisuudesta liittää kiinteistö 491-406-1-30 Salapirkon vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon. Ympäristöpäällikkö on hylännyt vapautushakemuksen päätöksellään 9.3.2020 § 4. Kiinteistön omistajat ovat valittaneet päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Ympäristöpäällikkö on antanut samasta asiasta jo aiemmin päätöksen (13.10.2016 § 38), jolla hakemus saada vapautus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä on hylätty. Päätöksestä valitettiin ja siitä on olemassa Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu 18.5.2018 (18/0094/3), jolla valitus on hylätty. Itä-Suomen hallinto-oikeus toteaa nyt antamassaan päätöksessä, että valituksen tekijät eivät ole esittäneet uusia seikkoja valituksensa tueksi ja hylkää valituksen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 11.6.2021 (ISAVI/9434/2020) vesijohdon ja paineviemärin sijoittamisesta Pitkäjärveen ja pysyvän käyttöoikeuden myöntäminen ja valmistelulupa, Mikkeli. Mikkelin kaupungin vesilaitos on 14.12.2020 aluehallintovirastoon saapuneessa ja myöhemmin täydentämässään hakemuksessa pyytänyt lupaa ja valmistelulupaa sekä pysyvän käyttöoikeuden myöntämistä vesijohdon ja paineviemärin sijoittamiseksi Pitkäjärveen Mikkelin kaupungissa. Hanketta perustellaan sillä, että se on tarpeen vesi- ja jätevesihuollon järjestämiseksi ja on osa Mikkelin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaa. Pitkäjärven länsirannalla on vesihuollon ulkopuolella olevia kiinteistöjä ja alue on mahdollista uudisrakennusten aluetta. Työalue sijaitsee Pitkäjärvellä noin 2,5–3,5 kilometriä Mikkelin keskustasta etelään. Suunnitellut johdot kohdistuvat Pitkäjärven länsirannalle, Ketunniemen edustalle. Työalueella sijaitsee asuin- ja lomarakennuksia sekä rakentamattomia alueita. Noin 1,7 kilometriä työalueesta koilliseen sijaitsee yleinen uimaranta. Aluehallintovirasto myöntää Mikkelin kaupungin vesilaitokselle luvan vesijohdon ja paineviemärin asentamiseen Pitkäjärveen.

Ilmanlaadun vuosiraportti 2020 – J. P. Pulkkisen kalibrointi Ky on lähettänyt raportin ilmanlaadun mittauksista Mikkelissä vuonna 2020. Ilmanlaatua mitattiin Porrassalmenkadun mittauspisteessä.

Mikkelissä ilmanlaatuun vaikuttavista päästöistä on merkittävin liikenne. Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronaepidemian ja lämpimien säiden takia. Ihmisten liikkuminen oli normaalia vähäisempää. Ilmanlaatuindeksillä arvioituna ilmanlaatu Mikkelissä oli pääosan ajasta hyvää. Ilmanlaatu oli välttävää tai sitä huonompaa alle 2 % mittausajasta. Hengitettävän pölyn ohjearvo ylittyi helmikuussa Mikkelissä vuonna 2020. Vuorokausi raja-arvon lukuarvo ylittyi vuoden aikana neljä kertaa (9 kertaa v 2015; 6 kertaa vuonna 2014; 9 kertaa vuonna 2010 ja 14 kertaa vuonna 2009). Vuosiraja-arvoon verrattava luku oli 25 % raja-arvosta.  Katupölystä johtuvat pitoisuudet olivat korkeimmillaan normaalista poiketen jo helmikuussa. Typpidioksidin pitoisuudet eivät ylittäneet ohje- eikä raja-arvoja mittausjakson aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.