Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Määräyksen antaminen Kultakutrin alueella olevaan meluhaittaan liittyen (lisäpykälä)

MliDno-2020-566

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi
Lasse Lähde, terveystarkastaja, lasse.lahde@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunnalle lähetyssä 27.2.2020 päivätyssä kirjallisessa valituksessa todetaan mm. seuraavaa:

"Kultakutri 7:n edessä kadulla ja pihalla on ollut 14.4.19 alkaen luvaton toista metriä korkea vanerinen skeitti/skuuttiramppi, joka on rajalta muutaman metrin päässä. Ramppia on käytetty pahimmillaan tuntikausia päivässä, pahimmillaan viikon jokaisena päivänä aina syys-lokakuulle saakka. Siinä ja ym. skeittirekvisiitalla (vanerilaatikot, metalliputket) on leikkinyt jopa noin 10 lasta kerrallaan.

Huomautus lapsille tai vanhemmille ei auttanut, ei myöskään Ympäristöpalvelujen kirje häiriön poistamisesta.

Rampista kuuluva ääni on häiritsevää kuminaa, kolinaa, kumahtelua, iskuja kuin joku ampuisi raketteja, heittelisi lautoja lautakasaan tai paiskoisi auton ovia. Skeittaamisen lisäksi rampilla juostaan, tömistellään ja sitä hakataan jollakin, mm. metalliputkilla. Meteli siis kuuluu selkeästi sisälle ja häiritsee kotirauhaa, siihen herää. Se häiritsee keskittymistä vaativaa työntekoani. Pihalla tai terassilla ei voi olla.

Olen kuunnellut meteliä koko viime kesän ja se alkoi eilen uudelleen.

Toinen ongelma on jääkiekon treenaaminen työhuoneeni ikkunoiden ”alla” Kultakutri 3:n pihalla, noin 6 metriä seinästäni. Jääkiekkoa ammutaan asfaltin päältä kovamuoviselta pleksiltä, joka on kooltaan arviolta 0,8 x 2 m. Sitä treenataan eri mittaisia aikoja, usein toista tuntia. Epämääräisin väliajoin tulevat laukaukset kuuluvat taloni toiselle puolelle, vaikka ikkunat ja sen puolen huoneiden ovet ovat kiinni. Kiekkoja lentää säännöllisesti pihalleni ja osuu välillä talooni. Samanlainen pleksialusta on Kultakutri 7:llä, mutta häiriö on vähäisempi, koska alusta on kauempana.

Valituksessa oletetaan, että ympäristölautakunnalla on mahdollisuus poistattaa luvaton ramppi ja puuttua jääkiekon laukomiseen ikkunani alla."

Asian käsittely

Kahdelta valituksessa mainitulta naapurilta pyydettiin vastineet.

Vastineissa puolustetaan alueen lasten ulko/pihaharrastuksia ja niissä toivotaan mm., että jos äänestä tehdään mittauksia, niin ne tehdään valvotusti asianomaisten läsnä ollessa.

Valitus sekä siitä saadut vastineet ovat kokonaisuudessaan oheismateriaaleina.

Tarkastus ja mittaus

Kohteessa on tehty tarkastus 7.5.2020 ja siinä yhteydessä mitattu toiminnoista aiheutuvat melutasot sekä sisältä valituksen tehneen talosta sisältä että hänen oleskelupihaltaan. Melunmittauspöytäkirjat ovat liitteenä.

Aikaisemmat vaiheet

Kolmen talon haltijoille lähetettiin kesällä 2019 ympäristöpäällikön allekirjoittama kirje, jossa vanhempia pyydettiin huomioimaan lähiympäristölle aiheutuva haitta ja siirtämään lasten skeittauspaikka kauemmaksi asuinkiinteistöistä, jotta suojaetäisyys taloihin on nykyistä pidempi. Kirjeessä kerrottiin Mikkelin kaupungin virallisten skeittauspaikkojen osoitteet.

Kaupungin liikuntatoimen ylläpitämät skeittauspaikat on perustettu paikkoihin, joissa meluhaitta on lähiympäristölle mahdollisimman pieni ja jonne harrastus on tarkoitus keskittää pois asuintalojen läheisyydestä.

Tätä kirjeen ohjetta ei noudatettu.

Muuta asiaan liittyvää

Koska harrastusvälineet ovat meillä olevan tiedon mukaan olleet myös kadulla, todetaan, että Mikkelin kaupungin liikenneväylistä vastaava yksikkö ei ole antanut lupaa käyttää katualuetta muuhun kuin siihen tarkoitettuun liikennöintiin.

Lasten vanhemmat ovat kertoneet, että he ovat kieltäneet lapsiltaan musiikin soittamisen ulkona.

Kultakutri 5:n omistaja tekee kotonaan töitä videoneuvottelujen avulla.

Tiedossa on, että mm. Helsingissä tehtyjen selvitysten ja linjauksen mukaan mukaan skeittipaikkojen ja asutuksen väliin tarvitaan noin 100 metrin suojaetäisyys. Nyt kyseessä eivät ole yleiset skeittauspaikat, mutta niitä käyttää kuitenkin useamman perheen lapset. Kultakutrin tapauksessa etäisyydet valituksen tehneen asukkaan taloon ovat 6 - 30 metriä ja tontin rajoille 2 - 10 metriä.

Johtopäätökset

Skeitti/skuuttilaudalta potkulaudan kolahtamisesta/kääntämisestä ja pleksin päältä jääkiekon lyömisestä syntyvää ääntä voidaan pitää kovana ja tavanomaisesta lasten leikkimisestä/pelaamisesta lähtevästä äänestä poikkeavana, kun otetaan huomioon kiinteistöjen sijainti tiiviisti rakennetulla omakotitaloalueella. Tällä päätöksellä ei rajoiteta lasten tavanomaista leikkimistä tai harrastamista pihalla.

Kyseessä oleva melu kuuluu selvästi myös sisälle ja sisämelumittauksissa havaittiin, että skuuttaamisella ja jääkiekon laukomisella on selvä vaikutus melutasoihin. Melu on luonteeltaan impulssimaista ja sitä voidaan pitää haitallisena. Toistuvasti sisätiloihin kuuluva impulssimainen melu saattaa aiheuttaa terveyshaittaa.

Päätöksessä käytetyt sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (27.6.2014/527) 5 § 1 mom. kohta 1) ja kohta 2 a) ja 2 g) kohta, 180 §, 200 §

Määritelmät

5 §

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) päästöllä ihmisen toiminnasta aiheutuvaa aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon, lämmön tai hajun päästämistä, johtamista tai jättämistä yhdestä tai useammasta kohdasta suoraan tai epäsuorasti ilmaan, veteen tai maaperään;

2) ympäristön pilaantumisella sellaista päästöä, jonka seurauksena aiheutuu joko yksin tai yhdessä muiden päästöjen kanssa:

a) terveyshaittaa;

.....

g) muu näihin rinnastettava yleisen tai yksityisen edun loukkaus;

3) ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla ...... alueen käyttämistä tai toiminnan järjestämistä siten, että siitä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista;

180 § (19.12.2018/1166)

Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys voi koskea toimea tai rajoitusta, toiminnan tarkkailua tai tiedottamista taikka valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista. Määräys ei voi koskea luvanvaraista, ilmoituksenvaraista eikä rekisteröitävää toimintaa. Määräyksen on oltava kohtuullinen ottaen huomioon toiminnan luonne ja ympäristön pilaantumisen merkittävyys.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää antaa kiinteistöjen Kultakutri 3:n ja Kultakutri 7:n asuintalojen haltijoille seuraavan ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisen määräyksen:

Eniten häiritsevää melua aiheuttavat rakenteet kuten esimerkiksi Kultakutri 7:n etupihalla oleva isompi skeitti/skuuttiramppi, Kultakutri 3:n talon päädyssä oleva jääkiekkojen laukaisualusta ja metallikehikkomaali tulee siirtää Kultakutri 5:n talosta nykyistä selvästi kauemmaksi, kuitenkin siten, ettei meluhaittaa aiheuteta niiden käytöstä muidenkaan asuintalojen asukkaille. Siirtäminen tulee tehdä päätöksen tiedoksi saannin jälkeen heti.

Tätä päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. (YSL 200 §)

Päätös

Hyväksyttiin. Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää, että Kultakutrin asukkaat kääntyvät kaupungin liikunta- ja nuorisotoimen puoleen sopivan alueen löytämiseksi skuuttaamiselle siten, että haittoja asutukselle ei aiheudu.

Valmistelija

 • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi
 • Lasse Lähde, terveystarkastaja, lasse.lahde@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus antoi 4.6.2021 päätöksensä 21/0085/3 diaarinumero 00859/20/5139 ympäristölautakunnan em. päätöksestä tehdystä valituksesta.

Hallinto-oikeus ei tutki valitusta yhden talon vanhempien osalta, koska he eivät ole asianosaisia. Hallinto-oikeus kumosi ympäristölautakunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus katsoo, että vaikka kyseessä on omakotitaloalue, jossa on ta­vanomaista, että lapset leikkivät pihoillaan ja kadulla, on rakenteilla skeittauk­sesta, skuuttauksesta ja pleksiItä jääkiekonlaukomisesta aiheutuva ääni tavan­omaisesta leikkimisestä poikkeavaa, impulssimaista ja häiritsevää kovaa ääntä, joka toiminnan kesto ja toistuvuus huomioon ottaen saattaa aiheuttaa viihtyi­syyshaitan lisäksi myös terveyshaittaa. Näin ollen melun syntymistä on syytä rajoittaa ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisella määräyksellä. Hallinto­-oikeus katsoo, että asiassa on myös kuultu asianosaisia riittävällä tavoin, joten asiassa ei ole tapahtunut tältä osin menettelyvirhettä.

Hallinto-oikeus katsoo kuitenkin, että valituksenalaisen päätöksen määräys skeitti/skuuttirampin ja jääkiekon laukaisualustan ja metallikehikkomaalin siir­tämisestä kauemmas Kultakutri 5:n talosta siten, ettei niiden käytöstä aiheudu meluhaittaa muidenkaan asuintalon asukkaille, ei ole hallintolain 44 §:n vaati­mukset täyttävä selkeä määräys, josta kävisi yksiselitteisesti ilmi, mihin muu­toksenhakijat on velvoitettu. Asiassa ei ole myöskään selvitetty, mikä tämä muu mahdollinen paikka olisi. Hallinto-oikeus kumoaa siten päätöksen ja pa­lauttaa asian käsiteltäväksi ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 180 §:n mukaisen määräyksen tarkentamiseksi sekä sen selvittämiseksi, olisiko toimintaa mahdollista harjoittaa sellaisessa selkeästi määrättävässä paikassa Kultakutri 3:n ja Kultakutri 7:n tonteilla tai muussa paikassa, jossa toiminnasta ei aiheutuisi kohtuutonta rasitusta, tai olisiko toimintaa mahdollista rajoittaa esimerkiksi toiminta-ajoin tai järjestää muuten haitattomammin kohtuullisin keinoin.

Koska hallinto-oikeus edellytti ympäristölautakuntaa tarkentamaan aikaisempaa päätöstään, todetaan seuraavaa:

Kultakutrin alue on tiiviisti rakennettua asemakaava-aluetta, jolla kyseiset tontit ovat 1168 m2 (Kultakutri 7) ja 991 m2 (Kultakutri 3). Koska Kultakutri 7 ja 3 pihalta ei löydy näiden edellä kuvattujen harrasteiden käyttöön sopivaa paikkaa, tulee päätöksessä mainitut toiminnat siirtää pois asuntotonteilta.

Toimintoja ei saa siirtää katualueelle.Tämä ei poistaisi meluhaittaa.

Toiminta-aikarajoitukset eivät ole riittävä keino haitan vähentämiseksi.

Mikkelin kaupungilla on käytössä virallinen skeittauspaikka Urpolassa. Urpolan skeittiparkki sijaitsee osoitteessa Rinnekatu 10. Mikkelin Rullalautailijat ry järjestää skeittihallitoimintaa osoitteessa Porrassalmenkatu 50. Saimaa Stadiumilla on skuutti- ja skeittiparkki. Jääkiekkoon sopivat harrastepaikat ovat kesäaikana Mikkelissä Kalevankankaalla urheilualueella jäähallilla ja harjoitusjäähallilla. Talvisin on käytössä näiden lisäksi jäädytettyjä kenttiä eri puolella kaupunkia.

Ympäristöpalvelut on keskustellut kaupungin ylläpitämistä harrastepaikoista nuoriso- ja liikuntatoimen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää tarkentaa 10.6.2020 § 43 antamansa määräyksen kuulumaan seuraavasti:

Kultakutri 7:n etupihalla sijaitsevan isomman skeitti-/skuuttirampin ja Kultakutri 3:n talon päädyssä sijaitsevan jääkiekkojen laukaisualustan ja metallikehikkomaalin käyttäminen ja toiminnot, joista aiheutuu vastaavaa melua, ovat kiellettyjä ja ne tulee lopettaa päätöksen tiedoksisaannin jälkeen heti.

Kultakutrin alue on tiiviisti rakennettua asemakaava-aluetta. Kultakutri 7 ja 3 pihalta ei löydy näiden edellä kuvattujen harrasteiden käyttöön sopivaa paikkaa.Tämän tyyppisille harrastustoiminnoille on kaupungin alueella tarjolla useita paikkoja.

Tätä päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta. (YSL 200 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kultakutri 3, 5 ja 7 asukkaat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja/tai päätöksen asiankäsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • valtion valvontaviranomainen ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
 • muu asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisella määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.