Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2021

MliDno-2020-2438

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavat keskusvirastot Ruokavirasto ja Valvira ovat laatineet yhdessä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman. Valtakunnallinen valvontaohjelma laaditaan hallituskausittain. Yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellään ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten yhteiset periaatteet valvonnalle. Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa annetaan tarkempia ohjeita eri lakien mukaisesta valvonnasta.

Kunnan tulee laatia ympäristöterveydenhuollon säännöllistä valvontaa varten suunnitelma. Valvontasuunnitelma pitää hyväksyä kunnan toimivaltaisessa lautakunnassa. Valvontasuunnitelma voi olla monivuotinen, mutta se on päivitettävä tarvittaessa, vähintään kolmen vuoden välein.

Kunnan valvontasuunnitelmaa säätelee valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006), jonka mukaan kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä valvontasuunnitelma aluehallintoviranomaiselle tiedoksi. Asetuksessa on annettu säännökset kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2020-2024. (päivitys vuodelle 2021). Suunnitelmassa määritellään valvonnan yleiset ja yhteiset periaatteet sekä resurssit. Suunnitelmassa omina osinaan ovat toimialakohtaiset liitteet, joissa määritetään mm. valvontakohteiden tarkastusmäärät. Toimialakohtaisia valvontasuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Valvontasuunnitelman päivityksessä otetaan huomioon mm. lakimuutokset ja niiden vaatimat toimenpiteet, muutokset toimintaympäristössä, eri toimialojen vaatima painotus resurssien käytössä, valtakunnalliset ja paikalliset painopistealueet sekä valvontaprojektit.

Valvontasuunnitelmassa on määritetty valvontakohteiden tarkastustiheydet ja tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika valvontakohdetyypeittäin. Tarkastustiheyksien määrittelyssä on käytetty keskusvirastojen antamia tarkastustiheyksiä sekä omaa riskinarviointia..

Vuodelle 2021 kaikki suunnitelmat on päivitetty. Liitteenä ovat päivitetyt ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma sekä elintarvikevalvonnan, terveydensuojelulain ja tupakka- ja lääkelain mukaiset sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat. Toimialakohtaisten valvontasuunnitelmien päivityksessä on otettu huomioon keskusvirastojen valvontasuunnitelmien päivityksen muutokset.

Valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan ympäristölautakunnassa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien päivitykset vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin seudun ympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.