Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2021

MliDno-2020-2439

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten ja rekisteröintimenettelyn piirissä olevien kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjaukset valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtainen valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle esitetään yleiset periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut YSL 168 §:n mukaisen ympäristönsuojelun ja jätelain valvontasuunnitelman, ja päivittänyt ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman vuodelle 2021. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin periaatteet ja yhteenveto valvontaohjelmasta. Valvontaohjelmaan sisältyy yhteensä 232 ympäristölupavelvollista tai rekisteröintimenettelyn piirissä olevaa laitosta tai toimintoa. Lisäksi valvontaohjelmaan on sisällytetty jätelain mukaisia valvontatehtäviä (26 kpl) ja maa-aineslain valvonta (160 maa-aineslupakohdetta). Yhteensä valvontaohjelmassa on 352 kohdetta. Valvontaohjelmaan on kirjattu yhteensä 127 suunnitelman mukaista tarkastusta vuodelle 2021. Valvontasuunnitelmassa on erikseen kuvattu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaisten viranhaltijoiden suorittamaa muuta kuin valvontaohjelmaan sisältyvää valvontaa, mihin kuuluu mm. vesihuoltolain ja vesilain mukaisia valvontatehtäviä, ympäristönsuojelulain mukaisten meluilmoitusten käsittely ja valvonta ja maasto- ja vesiliikennelain mukaisten hakemusten käsittely ja niihin liittyvä valvonta. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alainen viranhaltija valvoo mm. haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanoa ja maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (ent. nitraattiasetus) toteuttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kunnat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.