Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Ympäristöluvan määräyksen muuttaminen, Suur-Savon Sähkö Oy

MliDno-2020-1560

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on jättänyt 12.6.2020 ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee uuden biolämpölaitoksen sijoittamista Pertunmaan kirkonkylään kiinteistölle Lamminniemi 588-410-11-200-M601, osoitteeseen Pertuntie 27.

Laitos toimii kunnan kaukolämmön tuotantolaitoksena, jonka pääasiallinen polttoaine on puupelletit. Apu- ja varapolttoaineena on kevytpolttoöljy.

Hakija pyytää, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen.

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojelun maksutaksan (30.1.2019 § 11) mukaisesti 3 600 €.

Ympäristölupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. YLVA-rekisteriin.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristöluvaksi on liitteenä.

Saatu kirjallinen muistutus ja lausunnot ovat oheismateriaaleina.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:lle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen ympäristöluvan sijoittaa biolämpölaitos Pertunmaa kirkonkylään kiinteistölle Lamminniemi 588-410-11-200-M601.

Ympäristölautakunta määrää luvan hakijan pyynnöstä, että toiminta voidaan muutoksenhausta huolimatta aloittaa lupapäätöstä noudattaen (YSL 199 §), kun hakija asettaa 10 000 € vakuuden.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta myönsi ympäristöluvan Suur-Savon Sähkö Oy:n biolämpölaitokselle Pertunmaalle 12.8.2020 § 60 tietyin lupamääräyksin.

Ympäristölupapäätös on liitteenä.

Toiminnanharjoittaja hakee muutosta ko. ympäristöluvan lupamääräykseen 3.

Luvasta pyydetään poistamaan pellettikattilan päästörajat hiukkasille ja typenoksideille sekä niiden määräaikaismittaukset, koska alle 1 MW:n kattiloille ei ole asetuksessa 1065/2017 määrätty päästöraja-arvoja eikä niiden määräaikaismittauksia. Toiminnanharjoittajan mukaan riittää, että ympäristöluvassa laitos määrätään noudattamaan asetuksen 1065/2017 määräyksiä.

Asiasta on keskusteltu toiminnanharjoittajan edustajan kanssa.

Toimintaa säätelee Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista 1065/2017. Ns. PIPO-asetus tuli voimaan 1.1.2018. Asetus koskee polttoaineteholtaan vähintään 1 mutta alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköitä (kattiloita). Pertunmaan biolämpölaitoksella on polttoaineteholtaan 0,83 MW pellettikattila ja varalla 1,1 MW kevytpolttoöljykattila.

Ympäristöministeriön antaman asetusta 1065/2017 koskevan soveltamisohjeen mukaan asetusta ei sovelleta päästöraja-arvojen eikä määräaikaismittausten eikä myöskään kattiloiden yhteenlaskusäännön osalta alle 1 MW:n energiantuotantoyksiköihin (kattiloihin).

Näin ollen toiminnanharjoittajan esittämä muutosvaatimus on perusteltu.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää muuttaa 12.8.2020 § 60 myöntämänsä ympäristöluvan lupamääräyksen 3 kuulumaan seuraavasti:

Ilma- ja pölypäästöt

Laitoksen savupiipun tulee olla niin korkea, ettei savukaasuista aiheudu lähiasutukselle haittaa.

Pellettipolttoaineen varastointi, käsittely ja siirrot on tehtävä niin, ettei toiminta aiheuta pöly- eikä palovaaraa.

Laitoksella tulee noudattaa uusien energiantuotantoyksiköiden päästöraja-arvoja siten kuin valtioneuvoston asetuksessa 1065/2017 säädetään.

Pellettikattilan hiukkas-, typenoksidi- ja hiilimonoksidipäästöt tulee mitata toiminnan käynnistymisen jälkeen neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen kerran ja sen jälkeen tarvittaessa. Mittauksista sovitaan tällöin erikseen toiminnanharjoittajan kanssa.

Kevytpolttoöljykattilan typenoksidipäästöt (laskettuna NO2) eivät saa ylittää 200 mg/m3n.

Kevytpolttoöljykattilan typenoksidi- ja hiilimonoksidipäästöt mitataan toiminnan käynnistymisen jälkeen neljän kuukauden kuluessa ja sen jälkeen vähintään viiden vuoden välein.

 (YSL 6 §, 20 §, 52 §, 53 §, NaapL 17, 18 §, VNA 1065/2017)

Päätös

Hyväksyttiin.

Minna Pöntinen ja Arto Seppälä ilmoittivat olevansa esteellisiä  ja poistuivat kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja/tai päätöksen asiankäsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • valtion valvontaviranomainen ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
 • muu asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisella määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.