Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Tiedoksi

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 18.11.2020 numero 20/0162/3 Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 3.5.2019 § 30 päätöksestä tehdystä valituksesta. Ympäristölautakunta myönsi Pertunmaan Riistanhoitoyhdistykselle ympäristöluvan ampumaratatoiminnan harjoittamiseen kiinteistöllä Kattilanharju 588-409-1-49 edellyttäen, että se toteutetaan ja ylläpidetään hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti ja toiminnassa noudatetaan annettuja lupamääräyksiä. Kahden kiinteistön omistajat valittivat päätöksestä. Hallinto-oikeus valitukset enemmälti hyläten muutti kahta lupamääräystä. Toinen koski kivääriradan taustavallin parantamisen hyväksymistapaa ja toinen pohjavesien tarkkailusuunnitelmaa.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut 20.11.2020 viranhaltijalausunnon Mäntyharjun Kurkilahden asemakaavan muutosluonnoksesta ja Mäntyharjun kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavamuutoksista. Kurkilahden asemakaavan muutoksen osalta lausunnossa kiinnitettiin huomiota mm. hulevesien imeyttämisen mahdollistavien alueiden varaamiseen kaavaan, Kenkätehtaanniemen luonto- ja maisema-arvojen huomioimiseen ja keveynliikenteen yhteyksiin.  Kestävän matkailun näkökulmasta matkailupalvelualueiden ja vapaa-ajan asumisen osoittaminen kuntakeskuksen yhteyteen on kannatettava asia. Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavamuutokset koskevat yksittäisiä rakennuspaikkoja.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden terveysvalvonnan ruokamyrkytystiimi on selvittänyt yhdessä Essoten, THL:n ja Ruokaviraston kanssa salaatin välityksellä levinnyttä salmonellaruokamyrkytystä. Altistuneita oli noin 6000 henkilöä Mikkelin kouluissa, päiväkodeissa, virastotalolla ja palvelutaloissa ja asunnoissa. 10.12.2020 mennessä on sairastuneita todettu 5 kpl, joiden salmonellatulos on varmistettu. Tapaukset liittyvät porkkana-kesäkurpitsasalattiin ja siinä todennäköisesti raaka-aineena olleeseen espanjalaista alkuperää olevaan kesäkurpitsaan. Keskuskeittiön toiminta on ollut esimerkillistä ja tartunnanleviämisen syy on siis raaka-aineessa, eikä ruuanvalmistelussa tai jakelussa.

Eläinlääkärinvirkatilanne on edelleen huolestuttava, koska vakituiseenkaan virkaan ei ole ollut hakijoita 10.12.2020 mennessä. Kevääksi on onneksi saatu ylimääräisiä viikonloppupäivystäjiä sekä kesäksi sijaisia. Uskomme myös, että avoinna oleviin virkoihin saadaan kevään kuluessa hakijoita, kun uusia eläinlääkäreitä valmistuu.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen lausunto Mikkelin kaupunginhallitukselle Oravinmäen Patikkapolun asemakaavan muutosehdotuksesta 15.12.2020. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan alustavasti 2.11.2020 § 346. Lausunnossa todetaan, että alueelta on teetetty tarvittavat selvitykset ja kaavamuutoksen tausta-aineistona käytetty vuonna 2013 valmistunut melumallinnus on riittävä. Ympäristöpalvelut kiinnittää lausunnossaan huomiota Kinnarin kartanon alueen luontoselvityksessä todettuun luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaaseen lehtokohteeseen, joka on vain osittain osoitettu kaavassa s-1 merkinnällä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätös (EOAK/5173/2019) hallintopakkohakemuksen käsittelyä koskevassa asiassa. Kantelussa oikeusasiamieheltä on pyydetty, että hallintopakkohakemus palautettaisiin ympäristölautakunnalle uudelleen käsittelyyn. Oikeusasiamies toteaa, että oikeusasiamiehen toimivaltaan ei kuulu palauttaa asiaa viranomaiselle uudelleen käsittelyyn mutta oikeusasiamies toteaa, että ympäristölautakunta on menetellyt virheellisesti käsitelleensä asiaa 6.9.2018 koska se ei ole antanut päätöksessään ratkaisua kantelijan hakemukseen ja siinä esitettyihin vaatimuksiin. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.