Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 16.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Meluselvitys Kissakosken sahan toiminnoista, Veisto Oy, Hirvensalmi

MliDno-2016-2002

Valmistelija

 • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto velvoitti Kissakosken sahan toiminnan muuttamista koskevassa ympäristölupapäätöksessä Nro 4/2017/1 Dnro ISAVI/2308/2016 annettu 27.1.2017 Veisto Oy:tä tekemään meluselvityksen toiminnan muuttuessa.

Päätöksen mukaan luvan saajan on selvitettävä muutetusta toiminnasta (toiminta-ajan muutos) aiheutuvasta päivä (klo 07 - 22), ilta- (klo 22 - 23) ja yöaikaiset (klo 22 - 07) melutasot kuuden kuukauden kuluessa em. ympäristölupapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Mikäli selvitys osoittaa, että toiminnasta voi aiheutua ympäristöön raja-arvoja suurempia melutasoja, on toiminnanharjoittajan tehtävä suunnitelma melutasojen alentamismahdollisuuksista ja esitys toimenpiteistä.

Melun mittaustulokset, niiden tulkinta ja mahdollinen suunnitelma jatkotoimenpiteistä on toimitettava Itä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa mittausten tekemisestä. Itä-Suomen aluehallintovirasto voi täsmentää lupamääräystä tai täydentää lupaa selvityksen perusteella.

Ympäristönsuojelulain muutoksen myötä sahalaitosten luvitus on siirtynyt valtiolta takaisin kunnan ympäristönsuojeluviranaomaiselle vuoden 2019 alusta ja valvonta vuoden 2020 alusta. Tämän vuoksi meluselvityksen käsittely kuuluu nyt Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 27.1.2017 sai lainvoiman 30.12.2019. Kissakosken sahan meluselvitys on valmistunut 30.9.2020 (Ramboll).

Selvitys on liitteenä.

Mittaustulokset

Yhteensä 22 melulähteen äänitehotasot mitattiin. Ne olivat välillä LWA 76-112 dB. Äänitehotasomittausten kanssa samaan aikaan mitattiin melua kahdessa mittauspisteessä sahan ympäristössä. Mittauspisteessä 1 (rivitalo) mitattu keskiäänitaso, josta on poistettu yksittäiset häiriöäänet ja tukkilajittelun tauko, oli LAeq 49 dB ja mittauspisteessä 2 (lähin loma-asunto) LAeq 39 dB. Melun ei todettu olevan kapeakaistaista tai impulssimaista mittauspisteissä. Tulokset alittavat mittausepävarmuus huomioiden päiväajan melutason raja-arvot 55 dB vakituisella asutuksella ja 45 dB loma-asutuksella.

Mallinnustulokset

Mallinnus antaa tyypillisesti hieman suurempia melutasoja ympäristöön kuin mittaamalla saadut tulokset, joka lisää osaltaan varmuutta tuloksiin. Mallissa ei huomioida metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä, koska laskentamallien kyvyssä huomioida kasvillisuutta on puutteita. Metsäkasvillisuus (puusto yms) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on suuri. Malliin ei ole myöskään sisällytetty tukkikasoja tai muita materiaalikasoja, joiden sijainti ja korkeus voi vaihdella ajan mittaan. Kasojen sijoittuessa lähelle melulähteitä, voi niillä olla merkittävää estevaikutusta melun leviämisessä ympäristöön.

Mallinnuksen mukaan nykytilan päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22 alittaa laskentaepävarmuus huomioiden raja-arvon vakituisella asutuksella 55 dB molemmissa mallinnusskenaarioissa ja myös tilanteessa, kun haketin on käytössä. Päiväajan mallinnustulokset loma-asutuksella ovat ilman haketusta 45 dB tasolla. Päiväajan keskiäänitaso haketuksen ollessa käytössä ovat loma-asutuksella enintään lukuarvona 47-48 dB eli laskentaepävarmuus huomioiden edelleen raja-arvon 45 dB tasolla. Päiväajan tulokset eivät ylitä raja-arvoja.

Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7 on nykytilassa vakituisella asutuksella 45 dB ja loma-asutuksella 40 dB eli epävarmuus huomioiden raja-arvon tasalla. Yöajan tulokset eivät ylitä raja-arvoja.

Mallinnuksen avulla tarkasteltiin, mitkä sahan toiminnot pystyvät olla käynnissä ilta-aikaan klo 22-23 nykyisin laittein ja melunsuojauksin. Nykyisin käynnissä olevien kuivaamojen ja lämpökeskusten lisäksi myös tasaamo pystyisi olemaan käynnissä. (kts. liitteet 5-3 ja 12)

Mallilla tarkasteltiin myös mitä melunsuojauksia pitäisi parantaa, jotta lähellä melurajaa olevat toiminnot olisi mahdollista saada mukaan ilta-ajalle klo 22-23. Kuivaamojen ja lämpökeskusten lisäksi myös tukkilajittelu, dimensiolajittelu ja tasaamo (kts. liitteet 5-4 ja 13) tai saha ja dimensiolajittelu (kts. liitteet 5-5 ja 14) pystyisi olemaan käynnissä, koska näihin toimintoihin pystyttiin osoittamaan meluntorjuntatoimia kohtuullisin kustannuksin.

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että meluntorjuntasuunnitelmassa esitetyt toimet tehdään 31.12.2021 mennessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee saadun meluselvityksen tiedoksensa ja toteaa, että selvityksen mukaiset melunsuojauksien parannukset tulee toteuttaa toiminnanharjoittajan esittämässä aikataulussa.

Toiminnanharjoittajaa pyydetään ilmoittamaan Mikkelin seudun ympäristöpalvelut-yksikköön tehdyt lisämeluntorjuntatoimet ja toiminnoissa tapahtuvat muutokset koskien yöaikaa.

Meluselvityksiä tehdään jatkossa tarvittaessa. Niistä sovitaan erikseen toiminnanharjoittajan kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Markku Lamponen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Veisto Oy; kohteen valvoja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja/tai päätöksen asiankäsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • valtion valvontaviranomainen ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
 • muu asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisella määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.