Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Ympäristöluvan muutoshakemus; Maanrakennus Pajunen Ay, Rauhavuoren kallioalue, Mikkeli

MliDno-2022-2311

Valmistelija

 • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Maanrakennus Pajunen Ay hakee ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaista muutosta kallion louhinnan ja louheen murskauksen ympäristöluvan lupamääräykseen, joka koskee kesäajan toiminta-aikaa. Kesärajoituksen poisto vastaisi nykyiseen vaihtelevaan kalliomurskemenekkiin niin yksityisille kuin julkisille toimijoille. Hakemus on tullut vireille 17.5.2022.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt voimassa olevan ympäristöluvan 27.1.2011 § 11. Lupa on voimassa toistaiseksi. Lupamääräyksen 1 mukaan räjäytyksiä, rikotusta ja murskausta ja seulontaa saa tehdä 16.8. - 31.5. välisenä aikana.

Voimassa oleva ympäristölupapäätös on oheismateriaalina.

Hakemuksesta on kuulutettu 1.6. - 8.7.2022 välisenä aikana.Terveysvalvonnalle varattiin mahdollisuus lausua muutoshakemuksesta. Hakemuksesta saatiin suullinen ja kirjallinen muistutus viereisten metsätilojen omistajilta. Muistutusten mukaan kesäaikainen toiminta häiritsee marjastamista ja lintujen pesintää. Toiminnasta aiheutuu pöly- ja meluhaittaa.

Hakija on todennut muistutuksista antamassaan vastineessaan seuraavaa: Nykyiset murskaus/seulat on koteloituja pölyämisen ja äänen leviämisen minimoiseksi. Meluhaittaa minimoidaan myös varasto kasojen sijoittamisella. Lähimaasto on kuivia kangasmaastoja, valtaosin puolukan varpuja. Alue sijaitsee Vt 13 välittömässä läheisyydessä, joka on vilkasliikenteinen, josta myös tulee meluhaittoja. Kesämurskaus vastaisi nykyistä kalliomurskeen tarvetta paremmin.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella on toimintojen luvituksessa käytetty periaatetta, minkä mukaan kivenlouhinta ja murskauslaitokset, jotka tarvitsevat toimintaansa ympäristöluvan, eivät toimi viikonloppuisin, pyhäpäivisin eikä kesäaikana 1.6. – 15.8., mikäli ne sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä vakituisesta tai loma-asutuksesta.

Tässä tapauksessa etäisyydet ottoalueen reunasta lähimpään häiriöille altistuvaan vapaa-ajankohteeseen, joka sijaitsee kalliorintauksen takana, on noin 500 metriä. Seuraavaksi lähin vapaa-ajanasunto on noin 700 metrin päässä ja lähin ympärivuotinen asuintalo noin 850 metrin päässä. Vuonna 2011 tehty päätös perustuu toiminnanharjoittajan hakemukseen.

Päätös viedään tiedoksi valtakunnalliseen ympäristönsuojelun YLVA-tietojärjestelmään.

Ympäristöluvan muutoksen käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 15.12.2021 § 134 hyväksymän ympäristönsuojelun maksutaksan 3 §:n ja 5 §:n mukaisesti 465 euroa (1 htp).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy Maanrakennus Pajunen Ay:n hakemuksen. Voimassa olevan ympäristölupapäätöksen (27.1.2011 § 11) toimintaa koskevan lupamääräyksen 1 alkuosa muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kallion porausta saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7 - 21. Kiviaineksen murskausta ja seulontaa saa alueella tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7 - 22. Kiviaineksen rikotusta ja räjäytystyötä saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8 - 18.

Muilta osin ympäristölupapäätös jää voimaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toiminnanharjoittaja; muistutuksen tekijät (2); laskutus; valmistelija.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja/tai päätöksen asiankäsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • valtion valvontaviranomainen ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
 • muu asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisella määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.