Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Talousarvio vuonna 2023 / Mikkelin seudun ympäristölautakunta

MliDno-2022-85

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi
  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 6.6.2022 (§ 257) vahvistanut kaupungin palvelualueille talousarvion 2023 valmistelun lähtökohdaksi talousarvioraamin. Ympäristölautakunnalle talousarvion valmistelun lähtökohdaksi esitetty talousarvioraami on seuraava: tuotot 1 080 000 euroa, kulut 2 297 000 euroa ja toimintakate -1 227 000 euroa.   

Talousarviovuotta 2023 ja suunnitelmakautta 2023–2025 leimaa edelleen erittäin voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35). Lisäksi kaupunginhallitus on hyväksynyt talous- ja tulevaisuusohjelman (22.6.2020 § 231) sekä palvelut- ja tulevaisuusohjelma ja niissä esitetyt linjaukset talousarvion valmistelun pohjaksi.  

Ympäristölautakunta ei esitä kaupunginhallitukselle merkittäviä muutoksia talousarvioesitykseen.  Vuodelle 2023 ei ole suunniteltu ulkopuolisella rahoituksella toteutettavia projekteja. 

Ympäristölautakunnan talousarvio esitys vuodelle 2023:   

Tulot                 1 080 000 euroa 
Menot               2 297 000 euroa 
Netto                -1 227 000 euroa  

Liitteenä esitetään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2023, henkilöstösuunnitelma, joka sisältää tavoiteorganisaation kuvauksen ja ympäristölautakunnan strategiakortit vuodelle 2023. Mikkelin seudun ympäristölautakunta ei esitä uusia virkoja perustettavaksi tai olemassa olevia virkoja lakkautettavaksi talousarviovuoden 2023 aikana. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 sekä tavoiteorganisaation muodossa esitetyn henkilöstösuunnitelman ja kaupunkistrategian strategiakorttien toimenpiteet vuodelle 2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mäntyharjun kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Lamponen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.30.

Tiedoksi

Talouspalvelut, Mikkelin kaupunginhallitus, Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kunnanhallitukset

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.