Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Lausunto asemakaavan muutosluonnoksesta (Moisiontie 5-11), Mikkeli

MliDno-2021-2622

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Suunnittelualue käsittää valtatie 13 (Ristiinantie) ja Porrassalmentien välisen alueen, joka rajoittuu pohjoisessa kantatie 62:een ja etelässä Moisionpellon eteläreunaan. Suunnittelualue on laajuudeltaan noin 140 ha. Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittyminen Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavassa esitettyjen tavoitteiden mukaisena asunto-, loma-asunto-, matkailu- ja palvelualueena. Alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on asuminen. Moisio-Kyyhkylän osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2014. Moisiontie 5-11 asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu kesäkuussa 2021. Kaavaluonnoksen valmisteluprosessin aikana on järjestetty yleisötilaisuus ja kaksi viranomaisneuvottelua. 

Asemakaavassa on osoitettu uutta, lähinnä pientalovaltaista rakentamista (AO ja AP) Moisionlammen ja Karjalammen ympäristöihin. Historiallinen sairaalakokonaisuus on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelualueeksi (AL). Suunnittelualueella on merkittäviä maisema-, luonto- ja kulttuuriarvoja. Suunnittelualueen pohjoisosa sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle Pursialan pohjavesialueelle. Kaavaluonnoksen laadinnassa on hyödynnetty yleiskaavaa varten tehtyjä selvityksiä. Lisäksi uutena selvityksenä luonnoksessa on mukana Moisio-Tuukkala alueen liikenneselvitys (Ramboll 2022). Luontoselvitys, kulttuuriympäristöselvitys ja meluselvitys ovat tekeillä mutta eivät vielä valmiit.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Moision kaavaluonnoksessa esitetään uuden asutuksen sijoittumista tieliikenteestä aiheutuvan melun meluhaitta-alueelle (Leq > 55 dB päivällä ja > 45 dB yöllä) Moisionlammen pohjoispäähän ja Moision koulun tontille sekä Moisionlammen itärannalle. Valtatie 13 varressa on olemassa vanhaa asutusta meluhaitta-alueella. Näitä alueita ei ole vielä suojattu. Uutta melulle altistuvaa asuinaluetta ei saa päästä syntymään ilman asianmukaisia meluntorjuntatoimia. On myös huomattava, että kun kaupunki tuo kaavalla asuntoja olemassa olevan valtatien ja kantatien melualueelle, joutuu se vastaamaan meluntorjunnan kustannuksista ilman valtion mukaan tuloa. Moisio-Kyyhkylän osayleiskaavassa on osoitettu melualueet. Kaavamääräysten mukaan uudet asuinalueet voidaan ottaa osoitettuun käyttöön, kun melusuojaus on toteutettu. Melumallinnus on tarkoitus tehdä myös asemakaavan osana. Mallinnuksen antamien tulosten mukaisesti tulee suunnitella riittävät meluntorjuntatoimenpiteet tai jättää riittävät suojaetäisyydet tien ja pihojen välille.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta esittää, että asemakaavassa ei tuoda uutta asutusta Moisionlammen pohjoisosaan (uudet AO alueet ja AP alueet) melualueelle. Lisäksi Moisionlammen pohjoispuolella Anttolantien ja Ristiinantien risteyksessa oleva AP-tontti on sijoitettu yleiskaavan vastaisesti yleiskaavaan merkitylle suojaviheralueella (EV-alue). EV -alue toimii rajaavana alueena lammen pohjois- ja itärannan asuinalueiden ja liikennealueen välissä. Entisen Moision koulun ja Vt13:n (Ristiinantie) väliin tulee myös sijoittaa EV-alue, joka antaa suojaa asuinalueelle tiealueelta. Lisäksi tulee varmistaa, että kantakaupungin osayleiskaavan viheraluekartassa Moisionlammen lounaisrannalle Moision koulun ja lammen väliin merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas alue tulee riittävällä tavalla huomioiduksi (ks. liitemateriaali, kuva 2, kantakaupungin osayleiskaavan viherrakennekartta, punaisella rajattu alue, nro 61).

Hulevesien hallinta asemakaavan alueella on tärkeää sekä Moisionlammen pintaveden että Pursialan pohjaveden laadun kannalta. Moisionlampi on tulouomaton lampi, jossa veden viipymä on useita vuosia, ja jolla on pohjavesiyhteys Pursialan pohjavesialueeseen. Pursialan pohjavesialueen pohjaveteen päässeiden aineiden kulkeutumistodennäköisyyksiä Pursialan vedenottamolle on arvioitu pohjavesimallinnuksen avulla mm. POAKOR -hankkeessa vuonna 2020 (ks. liite, kuva 3). Moisionlammen pohjoispään alueelta (punainen alue liitteen kuvassa 3) mahdollisesti pohjaveteen päätyneiden haitta-aineiden kulkeutuminen vedenottamolle on todennäköistä. Tämän johdosta alueen teiltä ja muilta pinnoitetuilta alueilta koottavien hulevesien määrällisen ja laadullisen hallinnan tulee olla riittävästi järjestetty huomioiden pohjaveden muodostuminen. Niillä tonteilla, joilla hulevesiä ei voi johtaa painovoimaisesti kaupungin hulevesiverkostoon, hulevesiä tulee viivyttää pääsääntöisesti tonteille rakennetavilla kiinteistökohtaisilla hulevesien hallintarakenteilla.  Hulevesien hallintaa ja johtamista koskeva suunnitelma esitettään hyväksyttäväksi rakentamista koskevan MRL lupahakemuksen yhteydessä. Pyydetään merkitsemään tästä kaavamääräyksenä MRL 103j§ mukainen määräys. Kunnan hulevesijärjestelmään liittyvät johdot, uomat ja johtamissuunnat tulee suunnitella siten, että hulevesien viivyttäminen ennen vesistöön päätymistä on mahdollista, kuitenkin siten, että hulevedet eivät pääse imeytymään suoraan varsinaiseen pohjavesimuodostumaan. Pyydetään varaamaan kaavakarttaan yleisille alueilla asianmukaiset hulevesien määrälliseen ja laadulliseen hallintaan käytettävät aluevaraukset.

Alueen liiallinen pinnoittaminen voi olla uhka luontaisesti muodostuvan pohjaveden määrälle. Pursialan vedenottamon vedestä noin 75 % on pintavesilähtöistä ja loput noin 25 % on sadannan kautta muodostuvaa pohjavettä. Todennäköisesti iso osa sadannan kautta muodostuvasta pohjavedestä tulee vedenottamon lähialueilta ja Moision alueelta. Alueen liiallinen pinnoittaminen voi johtaa luonnollisesti muodostuvan pohjaveden vähenemiseen. Pohjaveden muodostumisen kannalta olisi parasta välttää liian tiivistä rakentamista liitteenä olevan kartain punaisilla alueilla (Moisionlammen pohjoisosan ranta-alueet). 

Mikkelin seudun ympäristölautakunta pitää hyvänä, että Moisiontien ja Porrassalmen museotien varteen on jätettu laaja viheralue. Porrassalmen museotiellä on paitsi kulttuurihistoriallista myös maisemallista arvoa. Museotien maisemallisiin arvoihin liittyy oleellisesti puustoinen harjumaisema. Kaavamääräyksissä tulisi erikseen huomioida puuston säilyttäminen Porrassalmen museotien varressa (maisematyölupavelvoite ja avohakkuukielto). Karjalammenkujan ja Axelinkujan itäpuolelle sijoittuvat AO-tontit tulevat Porrassalmen museotien välittömään läheisyyteen, ja vaikuttavat heikentävästi maisemakuvaan. Harjun päälle Karjalammenkujalle sijoitettavaa asutusta tulisi muutenkin tarkastella maisemmallisten vaikutusten vuoksi kriittisesti. Liian kapea puustoinen kaistale on myös altis myrskytuhoille.

Kaavaluonnoksen tarkempaan arviointiin olisi tullut olla käytettävissä valmiit luontoselvitykset ja melumallinnuksen tulokset, jotka eivät ole vielä kaavan luonnosvaiheeseen mennessä valmistuneet. Luontoarvojen ja melun huomioon ottaminen on mahdollista arvioida tarkemmin vasta kaavaehdotusvaiheesa, jolloin em. selvitykset tulee olla käytettävissä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelupalvelut, Ilkka Tarkkanen

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.