Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Ympäristölupapäätös moottoriurheiluradalle, Lahnaniemi, Hirvensalmi; Mikkelin Moottorikerho Ry

MliDno-2016-1254

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Moottorikerho Ry on jättänyt 30.3.2016 ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen moottoriurheiluradalle Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen kylään kiinteistöjen Urheilukenttä (97-408-3-32), Jyhnäharju (97-408-3-67), Sora-alue (97-408-3-92), Jyhnäkangas (97-408-3-87), Pölkkybaari (97-408-3-56) ja Peltola (97-408-3-83) alueelle.

Kyseessä on uusi toiminta.

Hakemuksesta laadittu päätösehdotus on liitteenä.

Hakemuksesta saadut lausunnot, muistutukset ja hakijan vastine ovat oheismateriaalina.

Ympäristöluvan käsittelystä perittävä maksu on Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 13.6.2013 § 61 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan 3 §:n mukaisesti 2 723 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Mikkelin Moottorikerho Ry:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan moottoriurheiluradalle Hirvensalmen kunnan Lahnaniemen kylään kiinteistöjen Urheilukenttä (97-408-3-32), Jyhnäharju (97-408-3-67), Sora-alue (97-408-3-92), Jyhnäkangas (97-408-3-87), Pölkkybaari (97-408-3-56) ja Peltola (97-408-3-83) alueelle. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin Moottorikerho Ry, c/o Miia Savolainen, Kestintie 3, 50170 Mikkeli; teroraittila@hotmail.com; Hirvensalmen kunnan rakennusvalvonta, Keskustie 2, 52550 Hirvensalmi; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut -yksikkö, Jääkärinkatu 14, 50100 Mikkeli; Etelä-Savon pelastuslaitos, Jääkärinkatu 16, 50100 Mikkeli; Valmistelijalle. Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta ja jotka ovat jättäneet muistutuksen (julkipanokuulutus). Tieto päätöksestä julkaistaan ilmoitustauluilla ja internetissä.