Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen; luonnoksen asettaminen nähtäville

MliDno-2016-1420

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Urpolan luonnonsuojelualue sijaitsee kapeana kaistaleena Urpolanjoen molemmilla rannoilla Pitkäjärven ja Kattilanlahden välisellä alueella. Urpolan luonnonsuojelualue muodostuu kahdella erillisellä rauhoituspäätöksellä rauhoitetusta alueesta. Ensimmäisen päätös koski Urpolanjoen jokiuomaa rantapenkereineen Urpolanlammen ja Ristiinantien välisellä alueella ja jokiuoman pohjoispuolella olevaa rantapengertä Urpolanlammen ja Pitkäjärven välisellä alueella ja sen antoi Mikkelin lääninhallitus vuonna 1981. Urpolanlammen ja Pitkäjärven välisen jokiuoman eteläranta rauhoitettiin erillisillä Mikkelin lääninhallituksen antamalla rauhoituspäätöksellä vuonna 1988. Rauhoituspäätösten perusteena on ollut puroluonnon ja sitä reunustavan lehtokasvillisuuden sekä maiseman suojeleminen. Kattava kasvillisuus- ja linnustoselvitys alueelta on tehty viimeksi vuonna 2006. Alueella tavataan monia harvinaistuneita lehtojen kasvilajeja sekä vähälukuisina esiintyviä lintulajeja. Urpolanjokilaaksossa on havaittu myös useita luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja. Geologisena muodostuma Urpolanjokilaakso myllyltä Ristiinantienhen saakka on maisemallisesti omalaatuinen jääkauden aikana syntynyt kanjoni.

Rauhoituspäätösten mukaan alueella on kielletty roskaaminen, ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen, sekä kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen, metsänkaato, rakennusten, laitteiden ja teiden rakentaminen, samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen.

Luonnonsuojelualueiden käyttöä säätelee luonnonsuojelulaki ja luonnonsuojelulakia valvovana viranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kansallispuistolle laaditaan aina luonnonsuojelulain mukainen hoito- ja käyttösuunnitelma. Muille luonnonsuojelualueille käyttö- ja hoitosuunnitelma laaditaan tarpeen mukaan. Käyttö- ja hoitosuunnitelman laatiminen saattaa tulla kysymykseen kohteissa, joilla virkistyskäyttö on runsasta, tai jos alueella on tarpeen tehdä ennallistamistoimia suojelupäätöksen perusteena olevien luontoarvojen säilyttämiseksi. Urpolan luonnonsuojelualueen kupeessa sijaitsee Urpolan luontokeskus, joka hyödyntää luonnonsuojelualuetta ympäristökasvatus- ja opastustoiminnassaan.  Urpolan luontokeskuksen kävijämäärä on ollut viime aikoina hienoisessa nousussa siten, että kesällä 2015 kävijämäärä oli noin 2800 henkilöä. Eniten kävijöitä on yleensä toukokuussa, jolloin lukuisat päiväkoti- ja koululaisryhmät vierailevat Urpolassa. Alueen virkistyskäyttö on läheisen asutuksen vuoksi muutenkin runsasta. Urpolanjoen luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaa päätettiin päivittää alueelle kohdistuvan runsaan virkistyskäytön, alueen asukkaiden esittämien hoitotoimien ja lähinnä lehtokasvillisuuden säilymistä turvaavien ennallistamistoimenpiteiden määrittämisen vuoksi.

Urpolan luonnonsuojelualueelle on aiemmin laadittu käyttö- ja hoitosuunnitelma vuosille 2005-2014, jonka Etelä-Savon ympäristökeskus hyväksyi 13.5.2005. Hoitosuunnitelma hyväksyttiin Mikkelin ympäristölautakunnassa 3.6.2004 ja Mikkelin kaupunginhallituksessa 11.10. ja 20.12.2004. Hoitosuunnitelma laadittiin tuolloinkin maanomistajan edustajan, Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen, toimesta mutta käyttö- ja hoitosuunnitelmasta pyydettiin laajasti lausuntoja ennen hyväksymismenettelyä. Vuosille 2005-2014 laaditun käyttö- ja hoitosuunnitelman keskeisenä tavoitteena oli turvata alueen luonto- ja maisema-arvojen säilyminen, hahmotella keskeiset luonnonsuojelualueen kehittämisen päälinjat sekä jakaa vastuut niin, että suojelualueen rauhoitusmääräysten ja käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet voidaan jatkossa tehdä kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen ohjeiden ja päätösten mukaisesti.

Nyt päivitettävänä olevan Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelman tavoitteet ovat:

  1. Täsmentää luonnonsuojelualueen suojelullisia tavoitteita ja rauhoitusmääräyksiä siten, että keskeisten suojelun taustalla olevien luonto- ja maisema-arvojen säilyminen voidaan turvata.

  2. Määrittää ne luonnonsuojelualueen osat, joiden hoidossa kulttuurileimaisuus otetaan huomioon, sekä määrittää se hoidon taso, jota kulttuurileimaisilla alueilla voidaan toteuttaa luontoarvoja vaarantamatta.

  3. Määrittää luonnonsuojelualueen täysin luonnontilaisena säilytettävät osat sekä osat, joille kohdistetaan ennallistavia toimia lehtokasvillisuuden säilymisen turvaamiseksi, sekä määrittää käytettävät ennallistamistoimet.

  4. Jakaa vastuut käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttamisesta ja rauhoitusmääräysten valvomisesta.

 

Käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sisällytettävien hoidettavien alueiden rajaukset on esitetty tämän päätösehdotuksen liitteenä olevissa kartoissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä luonnoksen Urpolan luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi ja asettaa sen yleisesti nähtäville Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen www-sivuille. Luonnoksesta pyydetään lausunnot Mikkelin kaupungin metsät ja vesialueet yksiköltä, kaupunkiympäristöyksiköltä, Metsähallitukselta, Etelä-Savon Ely-keskukselta, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistykseltä ja Urpola-seuralta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupunki (metsät ja vesialueet –yksikkö, annamari.huttunen@mikkeli.fi; kaupunkiympäristö –yksikkö, päivi.turtiainen@mikkeli.fi ja marko.vuorinen@mikkeli.fi); Metsähallitus (susanna.lahdensalo@metsa.fi); Etelä-Savon ely-keskus (kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi); Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys (kivinen.jarmo@pp.inet.fi; aune.niira@gmail.com); Urpola-seura (saila.nurminen@vitriini.net).