Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Lausunto Antellinrannan maisemalaiturin ja venepaikkojen rakentamisesta

MliDno-2016-1437

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 6.6.2016 antamalla päätöksellään (ISAVI/3350/2015) myöntänyt Mikkelin kaupungille luvan Kirkonvarkauden pienvenesataman rakentamiseen ja valmisteleviin toimenpiteisiin ryhtymiseen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista. Alun perin lupaa Kirkonvarkauden pienvenesataman ja Antellinrannan maisemalaiturin rakentamiseen haettiin samalla hakemuksella. Hakijan pyynnöstä Antellinrannan maisemalaiturin ja venepaikkojen rakentamista koskeva asia on kuitenkin erotettu omaksi asiakseen, jonka käsittelyä jatketaan omalla diaarinumerolla.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut aiemmin ko. hankkeesta viranhaltijalausunnon (11.3.2016), jossa todetaan Antellinrannan maisemalaiturin rakentamisen osalta seuraavaa:

Hankealueen läheisyydessä on todettu kaavan ja hankkeen taustaselvityksissä mm. luontodirektiivin liitteen IV A lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Lupaan pyydetään lisäämään seuraava työtapaa ja työvaiheiden ajoitusta Antellinrannan osalta koskeva hankkeen haittojen minimointiin tähtäävä määräys: Alueen raivaus, pengerrykset ja muut pohjaa peittävät työvaiheet tulee käynnistää ennen viitasammakon talvihorroksen alkua lokakuun alkuun mennessä. Hankkeen työmaaliikenne ja ranta-alueelle kohdistuvat toimet on suunniteltava / toteutettava niin, että maa-alueella olevat kaavaan merkityt liito oravan -kulkureitit (luo  - luonnon monimuotoisuuden kannalta paikallisesti tärkeä kohde) ja liito-oravan esiintymisalueen olosuhteet eivät vaarannu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Arja Holopainen, terveysvalvonnan johtaja

Syynä alkuperäisen hakemuksen eriyttämiseen kahdeksi eri asiaksi on se, että Antellinrannan asukas on toukokuussa 2016 ilmoittanut tehneensä havaintoja viitasammakosta alueelta, jolle Antellinrannan maisemalaituria on suunniteltu. Asukas on ottanut keväällä 2016 yhteyttä sekä Mikkelin seudun ympäristöpalveluihin ja Etelä-Savon ely-keskukseen ja kertonut havainnoistaan. Yhteydenoton johdosta Ely-keskuksen ja Ympäristöpalvelujen edustajat selvittivät Antellinrannan viitasammakkotilannetta tekemällä toukokuussa 2016 kolme eri maastokäyntiä alueelle. Näillä maastokäynneillä ei viitasammakkoa havaittu siltä alueelta, jonne maisemalaituria suunnitellaan.

Kirkonvarkauden asemakaavaa varten on laadittu Annilanrannan viitasammakkoselvitys vuonna 2012. Selvityksessä viitasammakon kutualueiksi on rajattu alueet, joilla viitasammakoita on havaittu soitimella. Alueita on kaksi; pienempi alue sijaitsee viitasammakkohavainnosta toukokuussa 2016 ilmoittaneen kiinteistönomistajan kiinteistön edustalla suunnitellun maisemalaiturin pohjoispuolella ja toinen, suurempi alue suunnitellun maisemalaiturin eteläpuolella. Toukokuussa 2016 Ely-keskuksen ja Ympäristöpalvelujen tekemillä maastokäynneillä viitasammakkohavaintoja ei tehty maisemalaiturin pohjoispuolella olevalta pienemmältä kutualueelta mutta suunnitellun maisemalaiturin eteläpuoliselta suuremmalta alueelta kuultiin vaimeaa viitasammakon ääntelyä 3.5.2016 tehdyllä maastokäynnillä. Suunnitellun maisemalaiturin kohdalle oli läjitetty maa-aineksia siten, että kahden aiemmassa luontoselvityksessä havaittujen kutualueiden välinen yhteys on heikentynyt.

On oletettavaa, että koko Antellinranta on viitasammakon esiintymisaluetta. Kuitenkaan toukokuussa 2016 alueelle tehdyt maastokäynnit eivät tuoneet esille mitään sellaista, minkä perusteella aiemmin kaavoitusta varten tehdyssä ja kaavamerkintöjen perusteena olevassa viitasammakkoselvityksessä esitettyjä viitasammakon kutualueiden rajauksia voisi pitää riittämättöminä. Toukokuussa 2016 Ympäristöpalvelujen ja Ely-keskuksen edustajien tekemillä maastokäynneillä ei siis tullut esille mitään sellaista, minkä johdosta olisi perusteita edellyttää muutoksia niihin maankäyttömuotoihin, jotka alueen voimassa oleva kaava mahdollistaa.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen aluehallintovirasto (kirjaamo.ita@avi.fi)