Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2022

MliDno-2021-4481

Valmistelija

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristöterveydenhuoltoa ohjaavat keskusvirastot Ruokavirasto ja Valvira ovat laatineet yhdessä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman. Valtakunnallinen valvontaohjelma laaditaan hallituskausittain. Yhteisessä valtakunnallisessa valvontaohjelmassa määritellään ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten yhteiset periaatteet valvonnalle. Toimialakohtaisissa valvontaohjelmissa annetaan tarkempia ohjeita eri lakien mukaisesta valvonnasta.

Kunnan tulee laatia ympäristöterveydenhuollon säännöllistä valvontaa varten suunnitelma. Valvontasuunnitelma pitää hyväksyä kunnan toimivaltaisessa lautakunnassa. Valvontasuunnitelma voi olla monivuotinen, mutta se on päivitettävä tarvittaessa, vähintään kolmen vuoden välein.

Kunnan valvontasuunnitelmaa säätelee valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006), jonka mukaan kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä valvontasuunnitelma aluehallintoviranomaiselle tiedoksi. Asetuksessa on annettu säännökset kunnan valvontasuunnitelman sisällöstä sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma on laadittu vuosille 2021-2024. (päivitys vuodelle 2022). Suunnitelmassa määritellään valvonnan yleiset ja yhteiset periaatteet sekä resurssit. Suunnitelmassa omina osinaan ovat toimialakohtaiset liitteet, joissa määritetään mm. valvontakohteiden tarkastusmäärät. Toimialakohtaisia valvontasuunnitelmia tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Valvontasuunnitelman päivityksessä otetaan huomioon mm. lakimuutokset ja niiden vaatimat toimenpiteet, muutokset toimintaympäristössä, eri toimialojen vaatima painotus resurssien käytössä, valtakunnalliset ja paikalliset painopistealueet sekä valvontaprojektit.

Valvontasuunnitelmassa on määritetty valvontakohteiden tarkastustiheydet ja tarkastuksiin keskimäärin käytettävä aika valvontakohdetyypeittäin. Tarkastustiheyksien määrittelyssä on käytetty keskusvirastojen antamia tarkastustiheyksiä sekä omaa riskinarviointia..

Vuodelle 2022 kaikki suunnitelmat on päivitetty. Liitteenä ovat päivitetyt ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma sekä elintarvikevalvonnan, terveydensuojelulain ja tupakka- ja lääkelain mukaiset sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin toimialakohtaiset valvontasuunnitelmat. Toimialakohtaisten valvontasuunnitelmien päivityksessä on otettu huomioon keskusvirastojen valvontasuunnitelmien päivityksen muutokset.

Valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan ympäristölautakunnassa seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta hyväksyy Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmien päivitykset vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.