Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2022

MliDno-2021-4506

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten ja rekisteröintimenettelyn piirissä olevien kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjaukset valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtainen valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle esitetään yleiset periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut YSL 168 §:n mukaisen ympäristönsuojelun ja jätelain valvontasuunnitelman, ja päivittänyt ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman vuodelle 2022. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin periaatteet ja yhteenveto valvontaohjelmasta. Valvontaohjelmaan sisältyy yhteensä 232 ympäristölupa- tai rekisteröintimenettelyn piirissä olevaa laitosta tai toimintoa. Lisäksi valvontaohjelmaan on sisällytetty jätelain mukaisia valvontakohteita (27 kpl) ja maa-aineslain valvontaa (144 maa-aineslupakohdetta). Yhteensä valvontaohjelmassa on 337 kohdetta. Valvontaohjelmaan on kirjattu yhteensä 129 suunnitelman mukaista tarkastusta vuodelle 2022. Valvontasuunnitelmassa on erikseen kuvattu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaisten viranhaltijoiden suorittamaa muuta kuin valvontaohjelmaan sisältyvää valvontaa, mihin kuuluu mm. vesihuoltolain ja vesilain mukaisia valvontatehtäviä, ympäristönsuojelulain mukaisten meluilmoitusten käsittely ja valvonta ja maasto- ja vesiliikennelain mukaisten hakemusten käsittely ja niihin liittyvä valvonta. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alainen viranhaltija valvoo mm. haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanoa ja maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (ent. nitraattiasetus) toteuttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.