Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Teettämisuhan täytäntöön pantavaksi määrääminen

MliDno-2021-1983

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristötarkastajalle tehtiin ilmoitus kiinteistön Pankola (588-410-11-178, Pertuntie 33, 19430 Pertunmaa) pihamaalla olevista jätteistä. Ympäristötarkastaja teki kiinteistölle tarkastuskäynnin 29.4.2021, jossa todettiin, että kiinteistön pihamaalla oli paljon sekajätettä sekä epäkuranttia tavaraa. Myös biojätettä oli havaittavissa jätteiden joukossa.

Kiinteistön omistajalle on lähetetty 6.5.2021 ympäristöpäällikön allekirjoittama määräys roskaantuneen piha-alueen siistimisestä 15.5.2021 mennessä.

Ympäristötarkastaja teki kiinteistölle tarkastuskäynnin 20.5.2021, jolloin todettiin, että Mikkelin seudun ympäristöpäällikön määräämiä toimenpiteitä ei ole tehty annettuun määräaikaan 15.5.2021 mennessä. Kiinteistö oli edelleen jätelain mukaisella tavalla roskaantunut. 

Koska ympäristöpäällikön määräystä ei ole noudatettu määräajassa, varattiin asianosaiselle kirjeellä 24.5.2021 tilaisuus tulla kuulluksi ennen mahdollisen uuden velvoitteen ja sitä tehostavan teettämisuhan asettamisen johdosta. Asianosainen ei antanut kirjallista selvitystä määräaikaan mennessä.

Ympäristötarkastaja toimitti 28.7.2021 Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden haastemiehelle pyynnön kuulemiskirjeen toimittamisesta asianosaiselle. Haastemies on toimittanut tiedoksiantotodistuksen Mikkelin seudun ympäristöpalveluille 13.8.2021.

Ympäristötarkastaja teki kiinteistölle tarkastuskäynnin 6.9.2021, jolloin todettiin, että kiinteistön piha-alueella ei ole tapahtunut siivoamista. Jätejakeet olivat edelleen pihamaalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Päävelvoite

Ympäristölautakunta määrää kiinteistön Pankola (588-410-11-178) omistajan siivoamaan piha-alueelle hylätyt jätteet pois ja toimittamaan ne asianmukaiseen paikkoihin 30.10.2021 mennessä. Lautakunta määrää kiinteistön Pankola omistajan toimittamaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluille todistuksen siitä mihin kiinteistöltä poistetut jätteet on toimitettu 10.11.2021 mennessä.

Tehoste päävelvoitteelle

Edellä antamansa päävelvoitteen tehosteeksi ympäristölautakunta asettaa asianosaiselle jätelain 129 §:n nojalla uhan, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään asianosaisen kustannuksella (teettämisuhka). Mikäli velvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä, ympäristölautakunta voi uhkasakkolain (1113/1990) 15 § 1 momentin nojalla määrätä teettämisuhan täytäntöönpantavaksi. Teettämistyöstä aiheutuneet kustannukset voidaan periä asianosaiselta uhkasakkolain 17 §:n mukaisesti siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perinnästä ulosottotoimin on säädetty.

Kuuleminen hallintopakon täytäntöönpanosta

Ympäristölautakunta varaa samalla hallintolain (434/2003) 34 §:n sekä uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n mukaisesti asianosaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi harkitun päävelvoitteen ja sen tehosteeksi asetetun teettämisuhan johdosta sekä antaa kirjallinen selitys asian ratkaisemiseen vaikuttavista tekijöistä. Selitystä pyydetään erityisesti siitä, onko esittää pätevää syytä päävelvoitteen noudattamatta jättämiselle. Mahdollinen selitys liitteineen pyydetään toimittamaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluille (ymparistopalvelut@mikkeli.fi tai PL 33, 50101 Mikkeli) 20.10.2021 mennessä. Määräajan noudattamatta jättäminen tai selityksen antamatta jättäminen ei estä asian käsittelyä.

PERUSTELUT

Kiinteistö on todettu tarkastuksilla jätelain mukaisella tavalla roskaantuneeksi. Jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä.

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). Edelleen jätelain 73 §:n mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue. Jätelain 75 §:n mukaan kunnan ympäristösuojeluviranomainen voi määrätä siivoamisvelvollisen täyttämään velvollisuutensa.

Jätelain 122 §:n mukaan valvontaviranomaisen on tehostettava, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta, jätelain nojalla antamaansa kieltoa tai määräystään uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella tai toiminta keskeytetään tai kielletään. Asia on valmisteltu ympäristölautakunnan päätettäväksi, koska roskaaja ei ole noudattanut ympäristöpäällikön määräystä määräaikaan mennessä.

Koska ympäristötarkastajan 6.9.2021 suorittamalla tarkastuksella on todettu, että asianosainen ei ole noudattanut siivouskehotusta määräajassa, on lautakunnan perusteltua asettaa uusi päävelvoite ja asettaa sen tehosteeksi uhka, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. 

Velvoite on kohdistettu kiinteistön omistajaan. Teettäminen on katsottu tässä tapauksessa uhkasakkoa tehokkaammaksi tavaksi saattaa kiinteistön piha-alue sellaiseen kuntoon, että jätejakeista aiheutuvat haitat saadaan varmuudella poistettua. Asetettua teettämisuhkaa ja määräaikaa harkittaessa on otettu huomioon velvoitteen noudattamiselle aiemmin annetut määräajat.

ILMOITUSVELVOLLISUUS

Jos asianomainen kiinteistö tai sitä koskeva käyttöoikeus luovutetaan, on tässä päätöksessä asetetusta velvoitteesta ja uhasta ilmoitettava luovutuksensaajalle ottamalla luovutuskirjaan sitä koskeva maininta tai tekemällä ilmoitus muutoin todisteellisesti. Lisäksi kiinteistönomistajan on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle luovutuksensaajan nimi ja osoite. Ympäristölautakunta ilmoittaa tästä päätöksestä uhkasakkolain 19 § edellyttämällä tavalla Maanmittauslaitokselle, jotta kiinteistöä Pankola koskevasta päävelvoitteesta ja sen tehosteeksi asetetusta uhasta tehtäisiin merkintä kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Päätöksen täytäntöönpano

Ympäristölautakunta määrää, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta jätelain 139 § mukaisesti.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Jätelaki (646/2011) 5 §, 72-73 §, 126 §, 129 §, 139 §
Uhkasakkolaki (1113/1990) 1 §, 4 §, 6-8 §, 10 §, 12 §, 19 § 22-24 §
Hallintolaki (434/2003) 34 §, 36 §, 43-45 §, 47 §, 60 § 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Anne Luttinen, ympäristötarkastaja, Anne.Luttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta on päätöksellään 15.9.2021 § 90 määrännyt kiinteistön Pankola (588-410-11-178) omistajan siivoamaan piha-alueelle hylätyt jätteet pois ja toimittamaan ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan 30.10.2021 mennessä. Lautakunta on määrännyt kiinteistön Pankola omistajan toimittamaan Mikkelin seudun ympäristöpalveluille todistuksen siitä, mihin kiinteistöltä poistetut jätteet on toimitettu 10.11.2021 mennessä.

Edellä antamansa päävelvoitteen tehosteeksi ympäristölautakunta on asettanut asianosaiselle jätelain 129 §:n nojalla uhan, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään asianosaisen kustannuksella (teettämisuhka).

Mikäli velvoitetta ei ole noudatettu määräaikaan mennessä eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä, ympäristölautakunta voi uhkasakkolain (1113/1990) 15 § 1 momentin nojalla määrätä teettämisuhan täytäntöönpantavaksi. Teettämistyöstä aiheutuneet kustannukset voidaan periä asianosaiselta uhkasakkolain 17 §:n mukaisesti siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perinnästä ulosottotoimin on säädetty.

Ympäristölautakunta on varannut samalla hallintolain (434/2003) 34 §:n sekä uhkasakkolain (1113/1990) 22 §:n mukaisesti asianosaiselle tilaisuuden tulla kuulluksi harkitun päävelvoitteen ja sen tehosteeksi asetetun teettämisuhan johdosta. Samalla on pyydetty kirjallista selitystä erityisesti siitä, onko kiinteistön omistajalla esittää pätevää syytä päävelvoitteen noudattamatta jättämiselle.

Päätös on annettu tiedoksi kiinteistön Pankola omistajalle haastemiehen toimesta 28.9.2021.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää kiinteistön Pankola omistajalle annettua jätelain 75 §:n mukaista siivoamismääräystä koskevan jätelain 129 §:n mukaisen teettämisuhan täytäntöön pantavaksi. Määräys koskee asetettua velvoitetta poistaa kiinteistön Pankola (588-​410-​11-​178) piha-alueelle hylätyt jätteet 30.10.2021 mennessä sekä toimittaa ne asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määrää teettämisuhan täytäntöönpantavaksi siten, että Mikkelin seudun ympäristöpalvelut teettää kiinteistöllä Pankola tarvittavan siivouksen, mistä aiheutuneet kustannukset peritään velvoitetulta verojen ja maksujen ulosotosta säädetyssä järjestyksessä.

Tätä päätöstä on noudatettava uhkasakkolain 15.2 § mukaisesti mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan uhkasakkolain 19 §:n mukaisesti maanmittauslaitokselle merkinnän tekemiseksi kiinnityksistä pidettävään rekisteriin.

Perusteet

Ympäristötarkastaja on tehnyt kiinteistölle tarkastuskäynnin 30.11.2021, jolloin todettiin, että kiinteistön piha-alueella ei ole tapahtunut siivoamista. Jätejakeet olivat edelleen pihamaalla. Tilanne oli sama kuin edellisessä tarkastuksessa (6.9.2021). Ympäristölautakunnan asettamaa velvoitetta ei ole noudatettu ja kiinteistö Pankola on edelleen jätelain 72 §:n vastaisessa tilassa. Kiinteistön Pankola omistaja ei ole esittänyt noudattamatta jättämiseen pätevää syytä.

Uhkasakkolain 15.1 §:n mukaan teettämisuhan määrää täytäntöön pantavaksi uhan asettanut viranomainen noudattaen, mitä uhkasakosta 10 §:n 1 momentissa säädetään.

Uhkasakkolain 15.2 §:n mukaan tekemättä jätetty työ saadaan tehdä siitä huolimatta, että 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Uhkasakkolain 16 §:n mukaan teettämisestä päättänyt viranomainen voi huolehtia teettämisestä suorittamalla tarpeelliset toimet itse tai antamalla ne muun viranomaisen tai yksityisen suoritettaviksi.

Uhkasakkolain 17 §:n mukaan teettämiskustannukset maksetaan etukäteen valtion tai, jos teettämisestä päättää kunnallinen viranomainen, kunnan tai kuntainliiton varoista, ja peritään velvoitetulta tai 20 §:ssä tarkoitetulta luovutuksensaajalta siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin on säädetty.

Lainkohdat:

Jätelaki 72 §, 73 §, 75 §, 129 §, 139 §
Uhkasakkolaki 10 §, 15 §, 16 §, 17 §

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haastetiedoksiannolla velvoitetulle, Maanmittauslaitos.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja
 • se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.


Tämän lisäksi muutosta saa hakea valittamalla myös:

 • viranomainen, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.


Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Mikäli päätös lähetetään tiedoksi tavallisena kirjeenä, katsotaan asianosaisen saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.