Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Maa-aines- ja ympäristölupapäätös; Jukka Lahti, Vehkolampi, Pertunmaa

MliDno-2017-1976

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi
Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

*********on jättänyt 7.8.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja 30.1.2018 ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylän tilalle Koskionranta 588-405-1-215.

Kyseessä on alue, jolle haetaan lupaa rakennus- ja korukiven louhintaan ja louhinnasta syntyvän sivukiven läjitykseen. Louhosalue on jaettu kahteen osaan, joista osa-alueella 1 on ollut aiemmin Pertunmaan kunnan vuonna 1994 myöntämä maa-aineslupa rakennus- ja korukiven louhintaan. Osa-alueella 2 ei ole aiemmin ollut toimintaa. Hakemukseen sisältyy sivukiven läjitys samalla tilalla sijaitsevalle Hiekkakankaan soranottoalueelle.

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan 256 000 m3ktr:n määrän ottamiseen kymmenen vuoden aikana. Louhittavan alueen pinta-ala on 1,6 ha. Sivukiven läjitykseen varattu alue on yhteensä 2,0 ha.

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) ja ympäristönsuojelun maksutaksan (3.3.2016 § 20) mukaisesti yhteensä 4 744 €.

Maa-aineslupapäätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää *********päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen maa-aines- ja ympäristöluvan Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylän tilalle Koskionranta 588-405-1-215.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Mikkelin seudun ympäristölautakunnalta lausuntoa ympäristölautakunnan 17.10.2018 (§ 95) Vehkolammen louhinta-alueelle myöntämän maa-aines- ja ympäristöluvan johdosta tehdystä valituksesta. Yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupa myönnettiin Pertunmaan kunnan Kuhajärven kylässä sijaitsevalle tilalle Koskionranta (588-405-1-215). Alueelle on haettu lupaa rakennus- ja korukiven louhintaan ja louhinnasta syntyvän sivukiven läjitykseen. Ottoalue sijaitsee haja-asutusalueella Pertunmaan kunnan itäosassa lähellä Mäntyharjun kunnan rajaa. Alueella on voimassa Pertunmaan kunnan ranta- ja kyläosayleiskaava, jonka mukaan osa ottoalueesta sijoittuu maa-ja metsätalousvaikutteiselle alueelle, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Vehkolammen rantasuo on merkitty ranta- ja kyläosayleiskaavassa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi alueeksi (luo). Sivukivi on tarkoitus sijoittaa viereiselle Hiekkakankaan soranottoalueelle, joka on merkitty Etelä-Savon maakuntakaavassa maa-ainesten ottoalueeksi (EO 10.315). Louhittavan alueen pinta-ala on 1,6 ha ja sivukiven läjitykseen on varattu 2 ha. Suunnitelman mukaan alueelta on tarkoitus ottaa 10 vuoden aikana noin 256 000 m3k kallioaineksia. Louhoksen lähimmät häiriintyvät kohteet sijoittuvat louhosalueen eteläpuolelle Ylä-Räävelin rannalle. Lähin vapaa-ajankiinteistö sijaitsee ottoalueen eteläpuolella noin 500 metrin etäisyydellä louhosalueesta 1 ja noin 400 metrin etäisyydellä louhosalueesta 2.

Maa-aines- ja ympäristöluvasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaaditaan, että lupaa ei tule myöntää sillä toiminnalla on olennaista uhkaa alueen erityiselle luonnolle, vesistölle, pohjavedelle ja ennen kaikkea lähialueen runsaalle vapaa-ajan asutukselle Ylä-Räävelin lähirannoilla ja voimakkaan melusaasteen johdosta kauempaakin asuville. Lisäksi valituksen laatijat vaativat, että asia on palautettava luvan myöntäjälle uuden laillisen kuulemismenettelyn toteuttamiseksi ja annettava kaikille niille, joita asia saattaa koskea, riittävä mahdollisuus tulla kuulluksi. Valituksen ovat allekirjoittaneet 20 henkilöä. Lisäksi valitukseen ovat yhtyneet sähköpostilla lähetetyllä viestillä 14 henkilöä, joilta Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt sähköisen allekirjoituksen. Perusteluna esitetään että meluhaittoja ei ole riittävästi huomioitu koska louhosalue sijaitsee muuta ympäristöä ylempänä ja melu leviää tehokkaasti järveä pitkin. Lisäksi perusteluna valitukselle esitetään pöly- ja tärinähaittoja sekä vaaraa pohjavedelle koska louhostoiminta on tarkoitus ulottaa 12 metriä pohjaveden pinnan alapuolelle. Lisäksi valituksessa vedotaan ottoalueen välittömässä läheisyydessä oleviin luontoarvoihin ja sivukivestä muodostuvaan kaivannaisjätteen jätealueeseen, josta epäillään syntyvän päästöjä Ylä-Rääveli -järveen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Hakemuksen liitteeksi on tehty meluselvitys, jossa on havainnollistettu melun leviämistä toiminnan eri vaiheissa. Toiminnan meluvaikutuksia lupaa myönnettäessä on arvioitu meluselvityksen perusteella. Lisäksi lupamääräyksiin on liitetty laaja toiminta-aikarajoitus kesän ajaksi (15.5.-31.8.), jolla vähennetään vapaa-ajanasutukselle koituvaa haittaa. Samalla turvataan myös kaakkurin pesimärauha. Suojaetäisyyden lähimpiin häiriintyviin kohteisiin on arvioitu olevan riittävä (yli 300 m). Ottoalueelta on teetetty luontoselvitys, jonka mukaan ottoalueella ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka olisivat luvan myöntämisen esteenä. Ottoalueen ulkopuolella ottoalueen välittömässä läheisyydessä on useita luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita kohteita, joiden osalta on pyydetty Etelä-Savon Ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijoiden lausunto toiminnan vaikutuksista luonnon monimuotoisuudelle. Lupaan on liitetty lupamääräyksiä luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.Hakemuksesta on kuulutettu julkipano.fi -sivulla sekä Mikkelin ja Pertunmaan kunnan ilmoitustauluilla. Lähikiinteistöjen haltijoille on lähetetty tieto lupahakemuksen vireilletulosta myös kirjeellä (yht. 43 kpl). Hakija on laittanut vireille maa-ainesluvan ja ympäristöluvan eri aikaan, jolloin myös kuulemisia tehtiin kahdessa eri vaiheessa.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta katsoo, että luvan myöntämisen edellytykset ovat täyttyneet ja niillä, joita asia koskee, on ollut riittävät mahdollisuudet tulla kuulluksi lupahakemusta käsiteltäessä.Louhosalueen sijoittamiseen Pertunmaan ranta- ja kyläosayleiskaavassa MY-alueeksi merkitylle alueelle ja muodostuvan kaivannaisjätteen jätealueen vaikutukseen luvan käsittelyssä liittyy tulkinnanvaraisuutta, jonka ei kuitenkaan ole katsottu olevan luvan myöntämisen esteenä (YSL 32 §).  

Lausunnon mukana lähetetään maa-aines- ja ympäristölupalupapäätöksen perusteena olevat alkuperäiset asiakirjat.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Henna Koivusalo, ympäristötarkastaja, henna.koivusalo@mikkeli.fi

Kuvaus

Jukka Lahti on jättänyt 8.7.2021 Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle maa-aineslain (MAL, 555/1981) 4 §:n mukaisen maa-aineslupahakemuksen ja ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen Pertunmaan Kuhajärveen tilalle Koskionranta (588-405-1-215).

Maa-aineslupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 131 000 m3ktr kokonaisottomäärälle (kalliokiviaines) rakennuskiviteollisuuden tarpeisiin. Ympäristölupaa haetaan kalliokiven louhinnalle ja muodostuvan sivukiven murskaustoiminnalle. Louhinnan sivutuotteena syntyy 35 000 – 50 000 m3ktr pinta- ja sivukiveä.

Kyseessä on kolmesta osa-alueesta (louhos 1, louhos 2 sekä pinta- ja sivukiven varastoalue) ja niiden välisistä yhdysteistä koostuva suunnittelualue, jonka kokonaispinta-ala on 3,89 ha. Varsinaista ottoaluetta on 1,15 ha. Pinta- ja sivukiven varasto- ja käsittelyalueen pinta-ala on noin 1,2 ha.

Louhosalueella 1 on ollut aikaisempaa toimintaa. Louhosalue 2 on avaamaton alue. Pinta- ja sivukiven varasto- ja käsittelyalue sijoittuu Hiekkakankaan maa-ainesalueelle.

Ehdotus maa-aines- ja ympäristöluvaksi on liitteenä.

Lupapäätöksestä ei peritä maksua Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (Mikkelin seudun ympäristölautakunta 22.1.2020 § 5) ja ympäristönsuojelun maksutaksan (Mikkelin seudun ympäristölautakunta 30.1.2019 § 11) mukaisesti.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja hylätä Jukka Lahden maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen. Ympäristölautakunta ei myönnä hakijalle maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-ainesten ottamislupaa eikä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaukseen Pertunmaan Kuhajärveen tilalle Koskionranta (588-405-1-215).

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Ympäristönsuojelun ja vesien käytön palvelut; lausunnon antajat; muistutuksen ja mielipiteen jättäneet; Lupapiste; valmistelija; laskutus. Tieto päätöksestä julkaistaan Mikkelin kaupungin, Pertunmaan kunnan ja Mäntyharjun kunnan verkkosivuilla sekä osoitteessa www.julkipano.fi.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ja/tai päätöksen asiankäsittelystä peritystä maksusta haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa ympäristönsuojelulain (527/2014) 191 §:n perusteella hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),
 • rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,
 • valtion valvontaviranomainen ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
 • muu asiassa yleistä etua valvovalla viranomainen.


Valitusaika
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valitusviranomaiselle.

Valituskirjelmän on oltava perillä valitusviranomaisella määräajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen virka-ajan päättymistä.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Asianosaisen ja muiden tahojen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen
Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Puhelinnumero: 029 56 42780
Faksinumero: 029 56 42760
Sähköpostiosoite: vaasa.hao@oikeus.fi
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.