Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 15.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Lausunto vesihuoltolain mukaisesta päätöksestä tehdystä valituksesta

MliDno-2015-2562

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää lausuntoa sinne saapuneen vesihuoltoasiaa koskevan valituksen johdosta. Samalla se pyytää toimittamaan kaikki valituksen alaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Asian diaarinumero on 22252/2021.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta määräsi 13.10.2021 § 105 kiinteistön 491-406-2-115 omistajalle 8.3.2018 § 32 asetetun 2 000 euron uhkasakon maksuun. Lautakunta määräsi samalla, että kiinteistö 491-406-2-115 tulee liittää Salapirkon vesiosuuskunnan vesi- ja viemäriverkostoon viipymättä, kuitenkin 30.6.2022 mennessä. Tämän määräyksen tehosteeksi ympäristölautakunta asetti uuden 2 000 euron uhkasakon, joka voidaan määrätä maksettavaksi, jos määräystä ei noudateta.

Kiinteistön omistaja on valittanut tästä päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lausunto- ja asiakirjapyyntö sekä valitus ovat liitteenä.

Valituksessa vaaditaan muutosta koko päätökseen eli itse tuomioon 2 000 euroa ja asettamispäätökseen 2 000 euroa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta päättää esittää lausuntonaan seuraavaa:

Mikäli kiinteistönomistaja olisi hakenut vesihuoltolain mukaisesta liittymisvelvollisuudestaan ko. lain tarkoittamaa vapautusta, vapautushakemuksen käsittelyn yhteydessä olisi tutkittu mm. kiinteistön verkostoon liittämisestä aiheutuvat rakentamisen vaikeudet ja liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy. Hän on todennut, ettei hän hae vapautusta. Tällöin hänen tulee liittää kiinteistönsä Salapirkon vesiosuuskunnan verkostoihin, koska kiinteistö sijaitsee vesihuoltolain tarkoittamalla toiminta-alueella. Toiminta-alueen rajat on vahvistettu Mikkelin kaupunginvaltuustossa 8.3.2004 § 28.

Mikkelin vesilaitoksen verkostoihin liittäminen ei ole vesilaitoksen kannanoton mukaan mahdollista, koska kiinteistö sijaitsee toisen vesihuoltolaitoksen (Salapirkon vesiosuuskunnan) alueella.

Kiinteistönomistaja on valittanut kertomansa mukaan edellisen uhkasakon ulosottopäätöksestä. Kiinteistön omistaja viittaa uhkasakkolain 12 §:ään, jonka mukaan uutta sakkoa ei saa asettaa, ellei kysymystä aikaisemman uhkasakon tuomitsemista ole käsitelty. Edellinen uhkasakon tuomitseminen (määrääminen) maksettavaksi on tehty ympäristölautakunnassa 8.3.2018 § 32. Se päätös on saanut lainvoiman.

Ympäristölautakunnalla ei ole lisättävää useaan kertaan asian käsittelyn eri vaiheissa todettuihin näkökohtiin ja perusteluihin.

Ympäristölautakunta pyytää Itä-Suomen hallinto-oikeutta hylkäämään valituksen ja jättämään lautakunnan 13.10.2021 § 105 tekemän päätöksen voimaan.

Lausunnon oheen liitetään liitteenä olevan luettelon mukaiset asiakirjat, jotka ovat kertyneet asiassa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.