Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ympäristölautakunnan talousarvio 2018

MliDno-2017-1993

Valmistelija

 • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.8.2017 hyväksynyt lautakuntien talousarvioraamit vuodelle 2018 ulkoisten ja sisäisten tuottojen ja kulujen pohjalta.

Talousarvioehdotuksen laadinnan lähtökohdat

Kaupungin käyttötalouden reaalitilanne oli vuosina 2013- 2015 alijäämäinen noin 4-5 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 reaalitaloudellinen tulos oli tasapainossa ja myös vuoden 2017 arvioidaan olevan tasapainossa. Mikkelin kaupungin taseessa on tilinpäätöksen 2016 mukaan noin 8,0 milj. euroa edellisten tilikausien ylijäämiä. Talouden näkymä vuosille 2018- 2021 on alijäämäinen, taloudellinen tilanne ei kuitenkaan kestä merkittävää toimintakatteen heikkenemistä. Käytöstä poistuvia kiinteistöjä koskeva vuokratulojen vähentyminen sekä kiinteistöjen purkamismenoihin ja tasearvojen mukaisiin kertapoistoihin varautuminen vaikuttaa vuodesta 2018 alkaen käyttötalouden tulojen ja kulujen muutosten sekä poistojen kautta tulosta heikentävästi 4- 5 miljoonaa euroa vuositasolla. Tulorahoituksella tai kertaerillä ei voida kattaa negatiivista tulosvaikutusta. Suunnitelmakaudella toteutettavan sote- ja maakuntauudistuksen arvioidaan alentavan kaupungin saamia valtionosuuksia vuosina 2020- 2023 noin 1,3 miljoonalla eurolla vuosittain. Sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvu ennen maakuntauudistusta vaikuttaa alentavasti maakuntauudistuksen jälkeisiin kuntien valtionosuuksiin.

Tuloskortit kaupungin strategian toteuttamisessa

Kaupunki hyödyntää tuloskortteja varmistaakseen sen, että palvelualueet ja lautakunnat toteuttavat valtuuston asettamia tavoitteita ja sitoutuvat niihin. Kukin palvelualue ja lautakunta ottavat vuosittaisen toimintansa suunnittelun ja seurannan pohjaksi kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet ja niitä koskevat mittarit ja tavoitetasot. Syksyn 2017 suunnittelussa käytetään voimassa olevan strategian mittareita tai lautakunta/johtokunta esittää itse uusia kuvaavampia mittareita toiminnan vaikuttavuuden mittaamiseen sekä tavoitetasoa. Kaikki tavoitteet koskevat hyvinvoinnin lisäämistä ja pahoinvoinnin vähentämistä.

Lautakunnat määrittelevät mitä toimenpiteitä ne tekevät toteuttaakseen valtuuston asettamia tavoitteita. Toimenpiteet raportoidaan valtuustolle. Lisäksi lautakunnat määrittelevät, mitä muutoksia niiden mahdollisesti täytyy tehdä sisäisessä palvelu- ja suorituskyvyssä, jotta valtuuston määrittelemät tavoitteet ja niitä koskevat mittarit kehittyvät toivottuun suuntaan. Tehdyt esitykset huomioidaan syksyn 2017 strategiatyössä. Lautakunnan tulee siis määritellä päämäärien osalta mitä muutoksia on mahdollisesti tehtävä seuraavilla osa-alueilla, jotta kehitys on indikaattorin asettaman tavoitteen suuntaista:

 • Palvelut ja niiden laatu: Mitä muutoksia edellytetään palvelujen tuottamisessa, mistä luovutaan tai miten tuotetaan uudella tavalla, jotta päästään valtuuston asettamiin tavoitteisiin? Mitä toimia/muutoksia toimenpide edellyttää lautakunnan palveluissa, niiden tuottamisessa ja laadussa.
   
 • Rakenteet ja prosessit: Mitä muutoksia lautakunnan tulee tehdä palveluverkolle, rakenteille ja/tai prosesseille?
   
 • Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi: Mitä muutoksia tarvitaan esimiesten ja henkilöstön uudistumisessa ja hyvinvoinnissa?
   
 • ICT:n mahdollisuudet: Miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää lautakunnan palveluissa ja prosesseissa?
   
 • Talous: Mitä taloudellisia vaikutuksia edellä kuvatuilla muutoksilla on kaupungin talouteen (menojen lisäys/väheneminen ja arvio euromääräisistä suorista vaikutuksista)?

Tuloskortti on liitteenä. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimintaa ohjaa lisäksi vuodelle laadittavat valvontasuunnitelmat, jotka tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2017.

Kaupunginhallituksen esittämä talousarvioraami ympäristölautakunnalle sisältää tuloja 947 000 € ja kuluja 2 082 000 €, jolloin toimintakatteeksi muodostuu 1 135 000 €. Toimintakate on samalla tasolla kuin vuonna 2017. Ympäristölautakunnan talousarvio sekä kuntien arvioidut maksuosuudet vuodelle 2018 on liitteenä.

Ympäristölautakunnan vuodelle 2018 laaditun talousarvioesityksen pohjana on ympäristölautakunnan tilinpäätös vuodelta 2016 ja vuoden 2017 toteumaennusteen tarkka analysointi. Vuodelle 2018 Kangasniemen ja Mikkelin seudun eläinlääkintähuolto on yhdistetty yhdeksi tulosyksiköksi ja kustannukset jaetaan kuntien kesken ympäristöpalvelusopimuksen mukaisesti. Kangasniemen tehtäväkohtaisten palkkojen määrittely, päivystyskorvaukset, klinikkamaksut ja hyötyeläinten subventiot ovat vuonna 2018 yhteneväiset koko muun yhteistoiminta-alueen kanssa. Ympäristönsuojelussa lisätään pintavesien tarkkailua sekä palkataan määräaikaista työvoimaa myönnettyjen mm. maa-aineslupien valvontaan.

Henkilöstötarpeesta ja henkilöstötarpeen kehityksestä on annettu tarkempi selvitys liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstösuunnitelmassa tuodaan esille, että määraikaisuuden peruste kahden viran osalta eivät enää ole ajan tasalla.

Ympäristölautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2018:

Tulot: 955 000

Menot: 2 069 910

Toimintakate: 1 114 910

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmat vuodelle 2018 tuodaan lautakunnan hyväksyttäväksi joulukuussa 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi ympäristölautakunnan talousarvioehdotuksen.

Päätös

Eija Partanen teki poikkeavan esityksen siitä, että Kangasniemellä ei perittäisi klinikkamaksua vuonna 2018 sillä perusteella, että palvelutaso Kangasniemen eläinlääkintahuollossa on erilainen kuin muualla. Esitys ei saanut  kannatusta, joten esittelijän ehdotus hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Talouspalvelut Jari Laitinen

Muutoksenhaku

HallintolainkäyttöL 5 §:n tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.