Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Tiedoksi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut 2.8.2017 lausunnon Itä-Suomen aluehallintovirastolle Kyrönpellon ampumaradan ympäristöluvan lupamääräysten 8, 9 ja 1 muuttamisesta. Mikkelin Ampujat ry hakee pidennystä lupamääräyksessä 8 asetetulle määräajalle haulikkoradan meluntorjuntatoimenpiteitä koskevan suunnitelman toimittamisesta ja lupamääräyksessä 9 asetetulle määräajalle haulikkoradan maalialueelle haulijätteen keräämisen ja poistamisen mahdollistavien rakenteiden rakentamiseksi. Lisäksi Mikkelin Ampujat ry hakee laajennusta haulikkoradan käyttöajoille. Lausunnossaan Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toteaa, että ampuma-aikojen laajentamiseen saattaa liittyä melun häiritsevyyden lisääntyminen, minkä johdosta meluntorjuntatoimet ovat tarpeellisia.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut 24.8.2017 Itä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon, joka koskee Kangasniemen kunnan valitusta jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toteaa lausunnossaan, että aluehallintoviraston päätös turvaa ympäristönsuojelun tason säilymisen Kangasniemen kunnan jäteveden puhdistamon toiminnassa pitkälle tulevaisuuteen mutta päätöksessä on määrätty luvanhaltijaa tekemään sellaisia parannustoimenpiteitä, jotka saattavat olla tarpeettomia ja joiden hyöty suhteessa kustannuksiin ei ole kohtuullisella tasolla. Tällaisia ovat määräykset puhdistamon aktiivilieteosan kapasiteetin lisäämisestä ammoniumtypen poiston tehostamiseksi ja määräys purkupaikan siirtämisen vireille panemisesta.  

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on antanut 4.9.2017 lausunnon Mäntyharjun kunnan tekniselle lautakunnalle länsiosan rantaosayleiskaavan muutosehdotuksesta 2017 ja kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutosluonnoksesta 2017. Länsiosan rantaosayleiskaavan muutosehdotus koskee useita pienialaisia osa-alueita kunnan länsiosassa. Muutokset ovat pääosin teknisluonteisia. Ympäristöpalvelut on aiemmin lausunut, että siltä osin kun rakennuspaikat laajenevat tai siirtyvät aiemmin rakentamattomille luonnontilaisille alueille, kaavan selostusosaan olisi tarpeen lisätä kuvaus kaavamuutosten vaikutuksesta luonnonympäristöön ja huomioida Länsiosan rantaosayleiskaavan taustaselvitykseksi laadittu luontoselvitys. Kaavan laatijan vastineen mukaan luonnontilassa olevia alueita ei ole siirron kohteena lainkaan. Kuntakeskuksen ja Pyhäveden alueen osayleiskaavan muutosluonnos koskee useita pienialaisia osa-alueita. Ympäristöpalvelut on lausunnossaan todennut, että siltä osin kun rakennuspaikat laajenevat tai siirtyvät aiemmin rakentamattomille alueille, kaavan selostusosaan on tarpeen lisätä kuvaus kaavamuutosten vaikutuksesta luonnonympäristöön. Lausunnoissa pyydettiin täsmentämään myös jätevesien käsittelyä koskevaa kaavamääräystä.

 

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.