Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Maa-aineslupapäätös; Väinö Virtanen, Kaatersuon kallioalue (osa-alue 1 jatkolupa), Mikkeli

MliDno-2017-2017

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Väinö Virtanen on jättänyt 30.8.2017 ympäristölautakunnalle maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen lupahakemuksen kallion ottamiseen Mikkelin kaupungin Vatilan kylässä sijaitsevan Kaatersuon 491-466-6-16 tilan osa-alueelta 1.

Kaavoitusinsinööri on myöntänyt osa-alueelle 1 maa-ainestenottamisluvan 20.12.2011 § 4. Alueen pinta-ala on 2,4 ha ja otettava kallion kokonaismäärä on 133 700 k-m3. Alueelta on ottamatta vielä 40 000 k-m3. Luvan viimeinen voimassaolopäivä oli 31.12.2016.

Maa-ainesten ottamisluvalle haetaan jatkoa siten, että lupa olisi voimassa 10 vuotta.

Osa-alueelle 2 on myönnetty maa-aineslupa 18.4.2016 10 vuodeksi.

Mikkelin kaupungin ympäristölautakunta on myöntänyt molempia osa-alueita koskevan toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan 27.10.2011 § 104.

Lupapäätöksestä peritään Mikkelin seudun ympäristölautakunnan hyväksymän maa-aineslain mukaisten viranomaistehtävien maksutaksan (7.4.2016 § 31) mukaisesti 1 050 euroa.

Päätös viedään valtakunnalliseen ns. Notto-rekisteriin.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan ja myöntää Väinö Virtaselle päätöspöytäkirjan ja sen lupamääräysten mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Kaatersuo 491-466-6-16 (osa-alue 1).

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakija; Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus; Lupapiste; valmistelija; laskutus.

Muutoksenhaku

Valitusosoitus maa-aineslupapäätökseeen

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Valitusoikeus on

  • sillä, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsenellä
  • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
  • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
  • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
  • muulla yleistä etua valvovalla viranomaisella

Valitusaika

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös sähköisesti.

Valituksen toimittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Faksi: 029 564 2501
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen sisältö ja allekirjoittaminen

Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lähetettävässä valituksessa on ilmoitettava:

-  valittajan nimi ja kotikunta
-  päätös, johon haetaan muutosta
-  miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
-  perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti.

Valituskirjelmän liitteet

Valitukseen on liitettävä:
-  päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-  asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.