Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Luonnonmuistomerkin rauhoituspäätöksen rauettaminen, Mikkeli, Pertunmaa

MliDno-2017-1605

Valmistelija

  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on kartoittanut toimialueellaan (Mikkeli, Hirvensalmi, Mäntyharju, Pertunmaa, Kangasniemi) sijaitsevat luonnonsuojelulain 23 §:n nojalla rauhoitetut luonnonmuistomerkit syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Luonnonmuistomerkeistä 29 sijaitsee Mikkelissä, 2 Hirvensalmella, 3 Mäntyharjussa, 4 Pertunmaalla ja 2 Kangasniemellä. Luonnonsuojelulain 28 § mukaan kunta voi omistajan hakemuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa 26 §:ssä tarkoitetun luonnonmuistomerkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

Kartoitetuista luonnonmuistomerkeistä neljä puuta oli kaatunut tuulen tai huonon kunnon takia, eikä rauhoittamiselle näin ollen ole enää perustetta. Kyseiset luonnonmuistomerkit ovat ”Kangastalon haapa” kiinteistöllä 491-434-12-5, ”Olkkolan kataja” kiinteistöllä 491-437-2-6,  ”Puharin lehmus ja koivu” kiinteistöllä 588-404-1-140 ja ”Helppanalan kataja” kiinteistöllä 491-404-5-11. Em. luonnonmuistomerkeistä Puharin lehmus ja koivu sijaitsee Pertunmaalla, muut sijaitsevat Mikkelin kaupungin alueella. Lisäksi yhden luonnonmuistomerkin (”Hilkkaorvokin kuusi” kiinteistöllä 491-895-0-13, Mikkelissä) ulkonäön ja kunnon arvioitiin siinä määrin heikentyneen oksien katkeamisen seurauksena, että rauhoittamisen perusteiden olemassa olon katsottiin päättyneen. Näiden viiden luonnonmuistomerkin osalta maanomistajia pyydettiin esittämään hakemus rauhoituspäätösten lakkauttamiseksi.

Saaduista hakemuksista luonnonmuistomerkkien rauhoituspäätösten rauettamiseksi pyydettiin Etelä-Savon ely-keskuksen lausunto. Etelä-Savon ely-keskus toteaa lausunnoissaan, että Olkkolan pylväskatajan, Puharin pihalehmuksen ja koivun, Kangastalon haavan ja  Helppanalan katajan osalta rauhoittamisen perusteet ovat päättyneet tai siinä määrin heikentyneet, että rauhoittamispäätöksen rauettamiselle ei ole estettä. Sen sijaan Hilkkaorvokin kuusen osalta Etelä-Savon ely-keskus toteaa lausunnossaan, että rauhoituksen perustelut ovat edelleen olemassa eikä rauhoituksen purkaminen ole perusteltua tämän hetkisillä tiedoilla puun kunnosta.

Etelä-Savon Ely-keskuksen lausunnot ja raportti Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen alueella sijaitsevista luonnonmuistomerkeistä ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää rauettaa Kangastalon haavan, Olkkolan katajan, Puharin lehmuksen ja koivun ja Helppanalan katajan rauhoituspäätökset sillä perusteella, että perusteet ko. luonnonmuistomerkkien rauhoittamiselle ovat päättyneet tai heikentyneet siinä määrin, ettei rauhoittaminen ole enää perusteltua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon ely-keskus (kirjaamo), maanomistajat, Maanmittauslaitos (kirjaamo)

Muutoksenhaku

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinäpäivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Puhelinnumero: 029 564 2500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan muutosta
• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
• perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
• päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
• todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.