Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta; Jarmo Kemppainen, Tikkala, Mikkeli

MliDno-2017-1192

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Jarmo Kemppainen/Perustettava yhtiö on jättänyt ympäristölautakunnalle alkuperäisen ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen 20.12.2012  kallion louhinnalle ja kivenmurskaamolle. Toiminta sijoittuu Mikkelin kaupungin Tikkalaan tilalle Pitkäkallio 491-462-2-22.

Ympäristölautakunta teki kokouksessaan 12.12.2013 § 119 kielteisen päätöksen lupahakemuksesta.

Hakijan valituksesta Vaasan hallinto-oikeus kumosi ympäristölautakunnan päätöksen 21.10.2015 antamallaan päätöksellä ja palautti asian lautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi perusteluista ilmenevistä syistä. Vaasan hallinto-oikeuden päätös on oheismateriaalina.

Suunnitellun toimintapaikan naapuri valitti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen 27.6.2016 antamallaan päätöksellä ja jätti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen voimaan.

Hakija on pyynnöstä täydentänyt ja osin muuttanut alkuperäistä hakemustaan.

Kyseessä on uusi toiminta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevaksi ja että toiminta voidaan aloittaa heti ympäristölupapäätöstä noudattaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Hakemus on kuulutettu uudelleen 22.3. - 24.2.2017 välisenä aikana. Kuulutuksessa on todettu, että aikaisemmat muistutukset otetaan huomioon.

Aikaisemmat muistutukset ja uudet muistutukset ovat oheismateriaalina. Hakijan vastineet muistutuksista ovat oheismateriaalina.

Mikkelin kaupunginhallituksen lausunto on oheismateriaalina.

Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus ympäristölupapäätökseksi on liitteenä.

Ympäristöluvan uudelleen käsittelystä peritään 270 € (Mikkelin kaupungin ympäristölautakunnan 3.3.2016 hyväksymän ympäristönsuojelu- ja kemikaalivalvontaviranomaisen maksutaksa 7 § kohta 7.1).

Päätösehdotus

Esittelijä

Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan päätöspöytäkirjan, jonka mukaan ympäristölupaa ei myönnetä kallion louhinnalle ja kivenmurskaamolle Mikkelin kaupungin Tikkalaan tilalle Pitkäkallio 491-462-2-22.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marita Savo, ympäristötarkastaja, Marita.Savo@mikkeli.fi

Kuvaus

Vaasan hallinto-oikeus pyytää Mikkelin seudun ympäristölautakuntaa antamaan lausunnon Jarmo Kemppaisen tekemästä valituksesta. Valitus koskee kallionlouhintaa ja kivenmurskaamoa koskevaa ympäristölupapäätöstä kiinteistölle Pitkäkallio 491-462-2-22 Tikkala Mikkeli. Lausunnon oheen pyydetään liittämään valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat alkuperäisinä.

Valitus on liitteenä, johon on liitetty myös ympäristölautakunnan tekemä päätös 8.6.2017 § 58.

Lausuntoehdotus on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Ympäristölautakunta päättää antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon.

Ympäristölautakunta viittaa tähän lausuntoon, asiantuntijoiden arvioihin, ympäristölupapäätökseen ja sen perusteluihin ja esittää, että ympäristölupapäätöstä koskeva valitus ja vaatimus oikeudenkäyntikuluista hylätään ja ympäristölautakunnan 8.6.2017 § 58 tekemä päätös pidetään voimassa.

Lähetettävän lausunnon oheen liitetään valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat alkuperäiset asiakirjat ja asian käsittelyyn liittyvät sähköpostit. Luettelo näistä on liitteenä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.