Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 12.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Lausunto Ketunkolon alueen asemakaavasta / Kangasniemi

MliDno-2017-2003

Valmistelija

  • Jouni Lintunen, ympäristötarkastaja, jouni.lintunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kangasniemen tekninen lautakunta pyytää kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Ketunkolon uuden asemakaavan luonnoksesta. Kaavoitus on lähtenyt yksityisen maanomistajan tarpeista luoda alueelle uusia rakennuspaikkoja pientaloille. Kaavassa alueelle on sijoitettu seitsemän erillispientalon rakennuspaikkaa (AO) ja yksi rakennuspaikka alueen yhteiskäyttöön huoltorakennusta ja harrastetiloja varten (AH). Neljä pientaloa on jo rakennettu kuten myöskin huoltorakennus, joten uutena tulee kolmen pientalon rakennuspaikat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Närhinen, ympäristöpalvelujen johtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta antaa kaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Alueella oleva rantakivikko muodostaa yhtenäisen maiseman Puulalta päin katsottuna, joten kortteleiden 230 ja 233 rantaan tehty s-merkintä on hyvä. Määritelmää voisi ehkä täsmentää siten, että puustoisena ja luonnonmukaisena säilyttäminen tarkoittaa myös rannanmuuttamiskieltoa.

Olemassa oleva rakennuskanta on liitetty kiinteistönomistajan omasta tahdosta kunnalliseen vesihuoltoon, mutta asemakaavassa se tulisi määrätä, jotta myös myöhemmin rakennettavat talot liitetään verkostoon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kangasniemen kunnan kirjaamo ja maankäyttöteknikko Jouko Romo

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.