Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelumääräykset

MliDno-2019-2059

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 19.12.2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 2.4.2015. Määräykset on hyväksytty seuraavasti:

  • Mikkelin kaupunginvaltuusto 11.6.2012 § 54
  • Hirvensalmen kunnanvaltuusto 18.6.2012 § 26
  • Mäntyharjun kunnanvaltuusto 5.9.2012 § 20
  • Pertunmaan kunnanvaltuusto 18.6.2012 § 25
  • Kangasniemen kunnanvaltuusto 15.12.2014 § 67

 

Ympäristönsuojelumääräysten voimaantulon jälkeen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimialaan kuuluvassa lainsäädännössä on tapahtunut useita muutoksia. Merkittävin muutos liittyy ympäristönsuojelulain kokonaisuudistukseen, joka astui voimaan 1.9.2014. Tämän johdosta esimerkiksi lain pykälöinti muuttui kokonaan. Myös jätevesilainsäädännössä on tapahtunut muutoksia, kun ympäristönsuojelulain muutoslaki (19/2017) astui voimaan 3.4.2017.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on aloittanut ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen. Tavoitteena on luoda koko toimialueelle yhteiset ympäristönsuojelumääräykset sekä päivittää määräykset vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä. Päivitystyö tehdään yhteistyössä kuntien viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten kanssa.

Valmistuvasta luonnosehdotuksesta tullaan pyytämään tarvittavat lausunnot YSL 203 §:n mukaisesti. Myös kuntalaisille varataan mahdollisuus saada tietoja ympäristönsuojelumääräysten valmistelusta sekä lausua asiasta mielipiteensä hallintolain (HL, 434/2003) 41 §:n mukaisesti.

Päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset ja perusteluosio on tarkoitus saattaa Mikkelin kaupunginvaltuuston sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Kangasniemen kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi vuoden 2020 aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Henna Halinen, ympäristötarkastaja, henna.halinen@mikkeli.fi
  • Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (YSL, 527/2014) 202.1 §:n mukaan kunta voi antaa ympäristönsuojelulain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä (kunnan ympäristönsuojelumääräykset).

Mikkelin kaupungin sekä Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Pertunmaan  yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 19.12.2012. Kangasniemen ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 2.4.2015.

Ympäristönsuojelumääräysten päivittämisen tarkoituksena on ollut päivittää määräykset vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Lisäksi päivittämisen yhteydessä on pyritty selkeyttämään määräyksiä ja sujuvoittamaan menettelyjä tiettyjen toimintojen osalta. Päivittäminen on tehty yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Esityslistan liitteenä 1 on ehdotus Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen ympäristönsuojelumääräyksiksi. Liitteenä 2 on ehdotus määräysten perusteluiksi.

Ennen ympäristönsuojelumääräysten antamista kunnan on varattava asianomaiselle valtion valvontaviranomaiselle sekä muille tarvittaville viranomaisille tilaisuus lausunnon antamiseen. Lisäksi ympäristönsuojelumääräyksien valmistelusta tiedotetaan hallintolain 41 §:n mukaisesti.

Kuntien voimassaolevat ympäristönsuojelumääräykset ovat mm. Mikkelin kaupungin verkkosivuilla: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/ymparisto/ymparistonsuojelu

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta asettaa nähtäville liitteen 1 mukaisen ehdotuksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen ympäristönsuojelumääräyksiksi ja liitteen 2 mukaisen ehdotuksen ympäristönsuojelumääräysten perusteluiksi 15.6.2020 –31.8.2020.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta pyytää ehdotuksista lausunnot toimialueen kuntien muilta viranomaisilta (terveydensuojelu-, rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta), Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja keskeisiltä sidosryhmiltä (mm. MTK-Etelä-Savo, Etelä-Savon Yrittäjät, Mikkelin seudun vapaa-ajan asukkaat ry). 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin, HIrvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaiset, Etelä-Savon ely-keskus, Etelä-Savon pelastuslaitos, MTK Etelä-Savo ry, Etelä-Savon Yrittäjät ry, Mikkelin seudun vapaa-ajanasukkaat ry, Suur-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.