Mikkelin seudun ympäristölautakunta, kokous 10.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Haja-asutuksen jätevesihuollon valvontaohjelma vuodelle 2020

MliDno-2020-187

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Pasonen, ympäristöpäällikkö, Hanna.Pasonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja -asetuksen (713/2014) mukaan kuntien on laadittava ympäristöluvan varaisten ja rekisteröintimenettelyn piirissä olevien kohteiden valvonnasta valvontasuunnitelma, joka sisältää linjaukset valvonnan järjestämisestä, valvonnan kohdentamisesta ja kohdentamisen perusteena olevan riskinarvioinnin periaatteet. Lisäksi kuntien tulee laatia yksityiskohtainen valvontaohjelma, jonka laatimismenettely kuvataan valvontasuunnitelmassa. Valvontaohjelma on laitoskohtainen suunnitelma vuosittain toteutettavasta valvonnasta ja se toimii valvontamaksun perusteena. Yksityiskohtainen valvontaohjelma ei ole julkinen mutta lautakunnalle esitetään yleiset periaatteet ja yhteenveto suunnitellusta valvonnasta. Valvonnan tulee olla tasapuolista ja sen perusteiden läpinäkyviä.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut on laatinut YSL 168 §:n mukaisen ympäristönsuojelun ja jätelain valvontasuunnitelman, ja päivittänyt ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja -ohjelman vuodelle 2020. Valvontasuunnitelmassa on kuvattu riskinarvioinnin periaatteet ja yhteenveto valvontaohjelmasta. Valvontaohjelmaan sisältyy yhteensä 225 ympäristölupavelvollista tai rekisteröintimenettelyn piirissä olevaa laitosta tai toimintoa. Lisäksi valvontaohjelmaan on sisällytetty jätelain mukaisia valvontatehtäviä (26 kpl) ja maa-aineslain valvonta. Yhteensä valvontaohjelmassa on 351 kohdetta. Valvontasuunnitelmaan on kirjattu yhteensä 100 suunnitelman mukaista tarkastusta vuodelle 2020. Valvontasuunnitelmassa on erikseen kuvattu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alaisten viranhaltijoiden suorittamaa muuta kuin valvontaohjelmaan sisältyvää valvontaa, mihin kuuluu mm. vesihuoltolain ja vesilain mukaisia valvontatehtäviä, ympäristönsuojelulain mukaisten meluilmoitusten käsittely ja valvonta ja maasto- ja vesiliikennelain mukaisten hakemusten käsittely ja niihin liittyvä valvonta. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen alainen viranhaltija valvoo mm. haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen toimeenpanoa ja maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (ent. nitraattiasetus) toteuttamista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Minna Leppänen, terveysvalvonnan johtaja, minna.leppanen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Valmistelija

  • Heikki Tanskanen, ympäristösuunnittelija, heikki.tanskanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Ympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan 22.1.2020 § 8 ympäristösuojelun valvontasuunnitelman vuodelle 2020. Suunnitelmassa esiteltiin yleispiirteisesti myös haja-asutusalueen jätevesisäännösten valvontaa.  Vuosittain hyväksyttävien valvontasuunnitelmien ohella laaditaan valvontasektoreittain yksityiskohtaisemmat valvontaohjelmat valvonnan järjestämiseksi.      

Haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskeva normi muodostuu pääosin ympäristönsuojelulain 16 luvun säännöksistä mutta kytkeytyy myös jätelain (JL) sekä vesihuoltolain (VHL) toimeenpanoon.  Haja-asutuksen jätevesisäännöksissä on ollut voimassa 31.10.2019 asti jatkunut siirtymäaika, joka koski ennen 2004 rakennettuja laitteistoja. Siirtymäaikana normia muutettiin mm. ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksessa (527/2014) ja yksittäisissä jätevesisäännöstä koskevissa muutoksissa, joista viimeisiin tehtiin vuonna 2017 (19/2017). Vastaavasti jätelaki uudistettiin 2011 (JL 646/2011) ja vesihuoltolakia muutetiin 2014 (681/2014). Vuonna 2020 jätevesivalvonnassa siirrytään laillisuusvalvontana toteutettavaan normin hallinnolliseen toimeenpanoon.  Haja-asutuksen jätevesihuollon valvontaohjelmassa kuvataan valvonnan painopisteet ja valvonnan riskiperusteisen kohdentamisen periaatteet sekä liittymät muuhun valvonta- ja hallintotoimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria Tirkkonen, terveysvalvonnan johtaja, maria.tirkkonen@mikkeli.fi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta merkitsee haja-asutuksen jätevesihuollon valvontaohjelman vuodelle 2020 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.