Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta, kokous 6.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio vuodelle 2022, taloussuunnitelma 2022–2025 ja henkilöstösuunnitelma 2022

MliDno-2021-2570

Valmistelija

  • Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija, pirkko.muinonen@mikkeli.fi
  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kaupungin talousarvio-ohjeen mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden talousarvion ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. 

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. (Kuntalaki 410/2015 § 110).

Palvelutuotannon kehittämisessä on huomioitava kaupungin strategiset tavoitteet niiltä osin kuin liikelaitoksen tai taseyksikön toiminta vaikuttaa kaupunginvaltuustotasolle vaikuttavuuden kehittymiseen.

 Kuntalain 67§:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on talousarvio-. ja toimintasuunnitelman osalta:

“hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti”.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 29§:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää talousarvioesityksen tekemisestä kaupunginhallitukselle.

Liikelaitos Otavian talousarvioraami on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 21.6.2021 § 277.  Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvioesityksessä tuloiksi esitetään 5 808 000 euroa ja menoiksi    5 785 000 euroa.  Ylijäämäksi muodostuu 23 000 euroa.

 Kaupungin talousarvio-ohjeen mukaan aikataulutus talousarvion valmistelussa on seuraava:

  • pe 15.10. klo 12.00 mennessä lautakuntien ja johtokuntien TA-esitykset valmiina
  • lokakuu, kaupunginjohtajan TA-esitys julkaistaan, tiedotustilaisuus
  • loka-marraskuu KH veroprosentit 
  • marraskuu KV veroprosentit 
  • marraskuu KH talousarviokäsittely 
  • marraskuu KH talousarviokäsittely
  • joulukuu KV talousarviokäsittely

Talousarvion laadintavaiheessa jokaisen tiimin tiiminvetäjän kanssa on käyty keskustelut tiimikohtaisen talousarvion sisällöstä sekä yhteisesti sovittu tiimin toimintaan varatusta määrärahasta sekä tiimin toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2022.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelu Mikkelin kaupungissa pohjautuu kaupungin edellisen valtuustokauden strategiaan, strategisiin kehitysohjelmiin sekä kevään 2018 kaupunkirakenneselvitykseen, vuoden 2019 palvelusuunnitelmaan, kesällä 2020 laadittuun tatu-ohjelmaan sekä vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman yhteydessä hyväksyttyyn tavoiteorganisaatioon. 

Tavoiteorganisaatioon liittyy myös tarvittavan osaamisen kuvaaminen sekä suunnitelma siitä, miten puuttuva osaaminen organisaatioon hankitaan. Henkilöstösuunnitelmalla ja tavoiteorganisaation kuvaamisella ohjataan strategian ja palvelujen tuottamisen vaatimaa henkilöstöresurssia ja osaamista. Kaupungin ohjeen mukaisesti henkilöstösuunnittelun tavoitteena on olla ennakoivaa toimenpiteiden suunnittelua ja varautumista toiminnan edellyttämiin henkilöstöä koskeviin muutoksiin. Hyvällä henkilöstösuunnittelulla varmistetaan palvelutuotannon kannalta optimaaliset henkilöstörakenteet ja mitoitukset ottaen huomioon kaupungin taloudellinen tilanne. 

Kaupungin ohjeen mukaan optimaalisen henkilöstöresurssin lisäksi myös henkilöstömenojen ennakointi on tärkeässä roolissa, koska tarvittavan henkilöstön yhtenä sopeuttamistoimenpiteenä on hyödyntää luonnollinen poistuman (eläköitymiset ja muu poistuma). Henkilöstömenojen vähentäminen vaatii kriittistä tarkastelua täytettäessä avautuvia tehtäviä. Keinoina avautuvien tehtävien kriittiseen tarkasteluun on henkilöstön sisäinen siirto tai tehtävistä kokonaan luopuminen. Tämä ei kuitenkaan saa johtaa ulkopuolisen työvoiman käytön tai ostopalveluiden lisääntymiseen. Lisäksi on otettava huomioon, ettei uusilla vakansseilla, henkilöstöjärjestelyillä eikä palkantarkistuksilla voida perustella annetun raamin ylittämistä.

Palvelualueiden on sopeutettava henkilöstömenot ja -resurssit vuodelle 2022 hyväksyttyyn budjettiraamiin, jossa on otettu huomioon nykyisen tavoiteorganisaation myötä tehdyt muutokset henkilöstömenoissa. 

 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2025 sekä henkilöstösuunnitelma 2022–2025 (sisältäen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian osalta, liikelaitoksen tavoiteorganisaation kuvaaminen, perustettavat virat, lakkautettavat virat sekä koulutussuunnitelma) esitellään tarkemmin kokouksessa. Asiakirjat ovat liitteinä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Johtokunta hyväksyy Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2025 sekä henkilöstösuunnitelman 2022. Esittää ne Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin muutoksin. Kokouksessa käsiteltiin esityslistan tekstistä sekä liitteestä poiketen vuosien 2022 -2025 talousarviota sekä suunnitelmaa. Päivitetään pöytäkirjaan liite sekä muutetaan teksti vuosien 2022 - 2025 mukaiseksi.

Kokouksessa esitelty sekä käsitelty Otavian riskirekisteri myös hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Talous- ja elinvoimapalvelut