Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Toimintasäännön muutos / Otavia

MliDno-2019-480

Valmistelija

 • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintasääntö on viimeksi hyväksytty johtokunnassa 19.2.2019, 6 §.

Toimintasääntö: https://otavia.fi/wp-content/uploads/2020/01/Otavian_toimintasaanto_19022019.pdf 

Liikelaitos Otavian johtokunta on 16.6.2020, §12, esittänyt Mikkelin kaupunginhallitukselle “Lukiokoulutuksen rehtorin tehtävän perustamista ja vararehtorin siirtäminen hoitamaan lukiokoulutuksen rehtorin tehtävää Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa”.

Mikkelin kaupunginhallitus on 17.8.2020, §252, päättänyt perustaa Otavian liikelaitokseen lukiokoulutuksen rehtorin viran 1.9.2020 lukien, kelpoisuusehtona opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukainen kelpoisuus. Perustettuun lukiokoulutuksen rehtorin virkaan siirrettiin Jari Kinnula 1.9.2020 lukien viranhaltijalain 24 §:n perusteella hallintosäännön 60 §:n mukaisesti. Samalla on lakkautettu vararehtorin virka (vakanssi 8664) 31.8.2020.

Lukiokoulutuksen rehtorin valinta edellyttää toimintasäännön tarkistusta ja muuttamista vastaamaan nykytilannetta.

Muutettavat kohdat:

5§  

Nyt: 

Johtokunnan ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä Mikkelin kaupungin hallintosäännössä on määrätty johtokunnan päätettäväksi, johtokunta päättää toimialallaan seuraavista asioista:

 1. toimintakertomus ja tilinpäätös
 2. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian tehtävät ja sopimukset, mikäli muuta ei ole määrätty
 3. merkittävät investointihankkeet
 4. lainanotto kaupunginhallituksen hyväksymissä rajoissa
 5. alueiden ja tilojen vuokralle antaminen ja vuokralle ottaminen
 6. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin tehtävien hoitaminen vararehtorin ollessa poissa.

 

 

Muutosehdotus

Johtokunnan ratkaisuvalta
Sen lisäksi, mitä Mikkelin kaupungin hallintosäännössä on määrätty johtokunnan päätettäväksi, johtokunta päättää toimialallaan seuraavista asioista:

 1. toimintakertomus ja tilinpäätös
 2. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian tehtävät ja sopimukset, mikäli muuta ei ole määrätty
 3. merkittävät investointihankkeet
 4. lainanotto kaupunginhallituksen hyväksymissä rajoissa
 5. alueiden ja tilojen vuokralle antaminen ja vuokralle ottaminen
 6. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin tehtävien järjestäminen johtaja-rehtorin ja lukiokoulutuksen rehtorin  ollessa poissa yhtäaikaisesti.
   

 

Nyt: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtori esittelee johtokunnassa käsiteltävät asiat. Johtaja-rehtorin ollessa poissa tai esteellisenä käsiteltäviä asioita esittelee vararehtori. 

Muutosehdotus: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtori esittelee johtokunnassa käsiteltävät asiat. Johtaja-rehtorin ollessa poissa tai esteellisenä käsiteltäviä asioita esittelee lukiokoulutuksen rehtori. 

 


Nyt:
 Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtori johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi johtaja-rehtori yhdessä vararehtorin kanssa huolehtii johtokunnan kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta sekä johtokunnan tekemien päätösten toimeenpanemisesta. 

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty, johtaja-rehtori päättää toimialallaan seuraavista asioista:

 1. liikelaitoksen jakaminen tulosyksiköihin, niiden keskeisten tehtävien ja vastuuhenkilöiden määrääminen
 2. muun kuin opetushenkilöstön valinnat ja henkilökunnan sijoittaminen yksiköihin 
 3. laitosta koskevien laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen
 4. toimintaan liittyvät sopimukset
 5. henkilökunnan vuosilomat, virka- ja työvapaat lukuun ottamatta ammattiyhdistystoimintaa ja siihen liittyvät koulutusta varten myönnettävät virka- ja työvapaat
 6. muun kuin opetushenkilöstön henkilökunnan sivutoimiluvat
 7. irtaimen omaisuuden myynti johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti
 8. alueiden ja tilojen luovuttaminen tilapäiseen käyttöön
 9. matkamääräysten antamisesta

 

Muutosehdotus: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtori johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi johtaja-rehtori yhdessä lukiokoulutuksen rehtorin kanssa huolehtii johtokunnan kokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta sekä johtokunnan tekemien päätösten toimeenpanemisesta. 

Sen lisäksi mitä muutoin on määrätty, johtaja-rehtori päättää toimialallaan seuraavista asioista:

 1. liikelaitoksen jakaminen tulosyksiköihin, niiden keskeisten tehtävien ja vastuuhenkilöiden määrääminen
 2. muun kuin lukiokoulutuspalveluja tuottavan henkilöstön valinnat ja henkilökunnan sijoittaminen yksiköihin
 3. laitosta koskevien laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen
 4. toimintaan liittyvät sopimukset
 5. muun kuin lukiokoulutuspalveluja tuottavan henkilökunnan vuosilomat, virka- ja työvapaat Pois seuraava lause; lukuun ottamatta ammattiyhdistystoimintaa ja siihen liittyvä koulutusta varten myönnettävät virka- ja työvapaat 
 6. muun kuin lukiokoulutuspalveluja tuottavan henkilöstön sivutoimiluvat
 7. irtaimen omaisuuden myynti johtokunnan vahvistamien yleisten perusteiden mukaisesti
 8. alueiden ja tilojen luovuttaminen tilapäiseen käyttöön
 9. matkamääräysten antamisesta lukiokoulutuspalveluja tuottavalle henkilöstölle

 

Nyt: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vararehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta.

Vararehtori vastaa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian oppilaitostoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien koulu- ja opetusasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. 

 1. opetushenkilöstön valinnat
 2. oppilaitosta koskevien laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen
 3. oppilastoimintaan liittyvät sopimukset
 4. opiskelija-asiat sen lisäksi mitä muutoin on määritelty eri oppilaitosasioissa
 5. opetushenkilöstön vuosilomat, virka- ja työvapaat lukuun ottamatta ammattiyhdistystoimintaa ja siihen liittyvät koulutusta varten myönnettävät virka- ja työvapaat
 6. opetushenkilöstön sivutoimiluvat
 7. vararehtori toimii johtaja-rehtorin sijaisena johtaja-rehtorin ollessa esteellinen tai tilapäisesti estyneenä.

 

Muutosehdotus: Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian lukiokoulutuksen rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta.

Lukiokoulutuksen rehtori vastaa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian lukiokoulutuksen oppilaitostoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien lukiokoulutusasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta. 

 1. lukiokoulutuspalveluja tuottavan henkilöstön valinnat
 2. lukiokoulutusta koskevien laskujen ja maksuasiakirjojen hyväksyminen
 3. lukiokoulutuksen oppilastoimintaan liittyvät sopimukset
 4. lukiokoulutuksen opiskelija-asiat sen lisäksi mitä muutoin on määritelty eri lukiokoulutuksen oppilaitosasioissa
 5. lukiokoulutuspalveluja tuottavan henkilöstön vuosilomat, virka- ja työvapaat lukuun ottamatta ammattiyhdistystoimintaa ja siihen liittyvät koulutusta varten myönnettävät virka- ja työvapaat
 6. lukiokoulutuspalveluja tuottavan henkilöstön sivutoimiluvat
 7. lukiokoulutuksen rehtori toimii johtaja-rehtorin sijaisena johtaja-rehtorin ollessa esteellinen tai tilapäisesti estyneenä.

Päätösehdotus

Johtokuntaa päättää hyväksyä toimintasäännön esittelyteksteissä olevilla muutosehdotuksilla.

 

Päätös

Muutosehdotukset hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin kirjaamo; Max Mustapää. Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue; Virpi Siekkinen. Kaupunginhallitus; Ari Liikanen.