Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 sekä riskirekisteri

MliDno-2020-1587

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi
  • Pirkko Muinonen, taloussuunnittelija, pirkko.muinonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä päättää talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista ja hyväksyä talousarvio.

Kuntalain 67§:n mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on talousarvio-. ja toimintasuunnitelman osalta:

“hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma vuoden loppuun mennessä valtuuston tai yhtymäkokouksen asettamien sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti”.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön mukaan Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on päättää seuraavan vuoden talousarvioesitys kaupunginhallitukselle. 
 

Kaupungin talousarvio-ohjeen mukaan aikataulutus talousarvion valmistelussa on seuraava: 
Pe 16.10. Lautakuntien ja johtokuntien TA-esitysten tulee olla valmiina 
To 29.10. Kaupunginjohtajan TA-esitys julkaistaan
Ma 2.11. KH päättää veroprosenteista
Ma 9.11. KV päättää veroprosenteista
Ma 23.11., ti 24.11.  ja 30.11.Kunnanhallituksen talousarviokäsittely
Ma 7.12. Kunnanvaltuuston talousarviokäsittely
 

Vuoden 2021 talousarviokierroksen yhteydessä koostetaan ensimmäistä kertaa koko organisaation kattava riskirekisteri. Riskirekisterit laaditaan  kaikilta kolmelta palvelualueelta sekä erikseen jokaiselta liikelaitokselta sekä taseyksiköltä. 
Ohjeen mukaisesti riskirekisteri käsitellään muun talousarvioaineiston yhteydessä johtokunnassa. 

Talousarvion laadintavaiheessa jokaisen tiimin tiiminvetäjän kanssa on käyty keskustelut tiimikohtaisen talousarvion sisällöstä sekä yhteisesti sovittu tiimin toimintaan varatusta määrärahasta. 
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian talousarvio vuodelle 2020 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023 sekä riskirekisteri esitellään kokouksessa.

Johtaja-rehtori Harri Jokinen esittää talousarvioesityksen kokouksessa.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Johtokunta hyväksyy Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024 sekä riskirekisterin ja esittää ne Mikkelin kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus; Ari Liikanen. Talous- ja elinvoimapalvelut; TiiaTamlander, Pirkko Muinonen, Elina Rahikainen. Mikkelin kaupungin sivistystyksen ja hyvinvoinnin palvelualue; Virpi Siekkinen.