Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 AIkuisten perusopetuksen opetussuunnitelma

MliDno-2020-590

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Opetushallitus on 12.6.2017 antanut määräyksen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma noudattaen, mitä opetussuunnitelman perusteissa on määrätty.

Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. 

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu kaikille niille, jotka suorittavat perusopetusta oppivelvollisuusiän jo päätyttyä. Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen. 

Aikuisten perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on huolehtia koulutuksen tasa- arvosta ja laadusta sekä luoda hyvät edellytykset opiskelulle. Perusopetuksen ohjausjärjestelmän normiosan muodostavat perusopetuslaki ja -asetus,
valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (myöh. tuntijakoasetus), opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuva lukuvuosisuunnitelma.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen  pohjalta. Opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antama kansallinen määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma laaditaan. 

Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä sekä edistää yhtenäistä aikuisten perusopetusta maan kaikissa aikuislukioissa, kansanopistoissa ja muissa aikuisten perusopetusta tarjoavissa oppilaitoksissa. Tämä perusteasiakirja kattaa aikuisten perusopetuksen kokonaisuudessaan alkuvaiheesta perusopetuksen päättövaiheeseen.

Opetuksen järjestäjä hyväksyy aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman erikseen suomenkielistä ja ruotsinkielistä sekä tarvittaessa muulla kielellä annettavaa opetusta varten (perusopetuslaki 15§).

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma on valmistunut lopulliseen muotoonsa viime kevään aikana. Opetussuunnitelma löytyy täältä http://link.otavia.fi/ops2018
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia hyväksyy aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman ja esittää edelleen Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnalle ko. aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman hyväksyttäväksi.
 

Päätös

Hyväksyttiin. Tämän pykälän käsittelyssä paikalla oli aikuisten perusopetuksen opettaja Ville Mäkelä.


 

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue; Virpi Siekkinen sekä Tiina Turunen