Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 23.2.2021

§ 8 Yhteistyösopimus Maahanmuuttoviraston kanssa / Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia

MliDno-2021-939

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Maahanmuuttovirasto (Migri) tunnistaa kansanopistot tärkeänä resurssina varautumistoiminnassa. Maahanmuuttoviraston tavoitteena on valmistautua ennalta tilanteeseen, jossa Suomeen saapuu alaikäisiä turvapaikanhakijoita ja heille tarvitaan nopealla aikataululla käynnistää koulutus ja tuettu asuminen. Lisäksi Maahanmuuttovirasto varautuu tilanteisiin, jossa tarvittaisiin hätämajoitusta.

Suomen kansanopistoyhdistyksen kautta olemme aiempina vuosina ilmoittaneet, että meillä on valmiudet vastaanottaa alle 20 nuorta turvapaikanhakijaa ja järjestää heille koulutusta sekä huolehtia majoituksesta nopealla aikataululla. Tämä on ollut osa Kansanopistojen Nutukka-toimintaan

Kansanopistojen Nutukka-toiminnassa 16 - 17-vuotiaille, ilman huoltajaa Suomessa oleville nuorille turvapaikanhakijoille järjestetään tuettu asuminen alaikäisyksiköiden sijaan kansanopistoissa, joissa nuoret pääsevät koulutukseen heti turvapaikkaprosessin alusta lähtien. Tämä nopeuttaa heidän kotoutumistaan ja koulutuspolkuaan kohti työelämää mahdollisen positiivisen oleskelulupapäätöksen saamisen jälkeen.

Nutukka-toiminnassa yhdistyvät siis koulutus ja tuettu asuminen. Koulutuksen kesto on 30-38 viikkoa ja opetusta järjestetään vähintään 25 tuntia viikossa. Koulutuksessa käytetään kansanopistojen yhteistä Nutukka-opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen ja luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin (Opetushallitus 2012 ja 2017). Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon nuorten koulutustausta, osaaminen ja kiinnostuksen kohteet, jolloin koulutuksen toteutus voidaan suunnitella kunkin henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Oppiminen sidotaan aitoihin arkielämän tilanteisiin ja ilmiöihin. Kansanopistopedagogiikka painottaa samanarvoisuutta ja dialogia, jonka taustana on osallistujien elämänkokemus. 

Suomen kansanopistoyhdistys on päivittänyt Migrin suuntaan kaksi kertaa vuodessa kansanopistojen valmiutta toimia osana turvapaikanhakijoiden valmiussuunnittelua. Tätä on kysytty kansanopistoilta vuosittain ja olemme ilmoittaneet, että meillä on valmius majoittaa ja ottaa koulutukseen alle 20 nuorta nopealla aikataululla.

Maahanmuuttoviraston ja kansanopistoyhdistuyksen keskustelujen pohjalta on  laadittu kansanopistojen Nutukka-toiminnan kuvaus yhdenmukaisena toimintatapana sekä sopimuspohja kansanopistojen ja Migrin välille Nutukka-toimintaa varten. 

Suomen kansanopistoyhdistys tulee tekemään seuraavan valmiuskyselyn kansanopistoille vuoden 2021 alkupuolella.

Valmiuskyselyn perusteella tehdään sopimus toiminnan järjestämisestä kevään aikana.

Sopimuksen kohteena on ilman huoltajaa Suomessa olevat alaikäiset turvapaikanhakijat ja heille tarjottava Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistoissa–toiminta (Nutukka-toiminta). Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistoissa–toimintaa ohjaavat seuraavat lait: Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta (17.6.2011), sekä lastensuojelulaki (417/2007).

Nutukka-toiminnassa järjestetään ja toteutetaan 16-17 –vuotiaille, ilman huoltajaa Suomessa oleville turvapaikanhakijoille koulutusta ja tuettua asumista kansanopistoissa. Toiminta on osa ilman huoltajaa Suomessa olevien lasten vastaanottokeskustoimintaa, jossa Maahanmuuttoviraston kanssa sopimuksen tehnyt kansanopisto vastaa nuoren koulutuksen ja tuetun asumisen järjestämisestä. 

Toimintaa järjestävät kansanopistot noudattavat vastaanottokeskustoiminnan järjestämisessä ja tuottamisessa vastaanottokeskustoimintaa koskevaa voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä sekä Maahanmuuttoviraston ja muiden viranomaisten (esimerkiksi poliisi, pelastuslaitos ja rakennusvalvonta) antamia ohjeita ja määräyksiä. Kansanopiston henkilökunta on velvollinen perehtymään ko. lainsäädäntöön sekä annettuihin ohjeisiin ja määräyksiin.

Johtokunnan jäsenille lähetetään etukäteen tutustuttavaksi:

  • Migrin kanssa tehtävä sopimusluonnos “Ilman huoltajaa olevien alaikäisten turvapaikanhakijoiden koulutuksen ja tuetun asumisen järjestämisestä kansanopistossa”

sekä

  • kuvaus “Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistoissa-toiminnasta”

Yleisellä tasolla olisi hyvä, että meillä olisi valmius tehdä sopimus, joka noudattaa edellä kuvattuja periaatteita, Maahanmuuttoviraston kanssa ko. asiaan liittyen. Se antaa myös luonnollisen jatkumon ja mahdollisuuden jatkaa opintoja aikuisten perusopetuksen linjoillamme täysi-ikäisenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Kinnula, lukiokoulutuksen rehtori, jari.kinnula@otavia.fi

Valtuutetaan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtori tekemään sopimus majoituksen ja koulutuspalvelun järjestämisestä tarvittaessa Maahanmuuttoviraston kanssa koskien alaikäisinä (16 - 17 vuotiaita) Suomeen tulevia turvapaikanhakijoita.