Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Toimintasäännön muutos / Otavia

MliDno-2019-480

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta päätti 20.11.2018 § 41 muuttaa liikelaitoksen uudeksi nimeksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia. Kaupunginhallitus vahvisti muutoksen kokouksessaan 26.11.2018 § 425 sekä päätti, että nimimuutos tulee voimaan 1.12.2018.

Liikelaitoksen nimen muuttaminen aiheuttaa liikelaitoksen toimintasääntöön seuraavat tekniset muutokset (korjattava alleviivattu, muutosteksti tummennettuna):

1. Otsikko

Nykyinen muoto:
Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasääntö

Muutos:
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintasääntö

2. Toimintasäännön sisältö

Nykyinen muoto:
2§ Otavan Opiston liikelaitoksen toimiala 


Muutos: 
2 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimiala

Nykyinen muoto:
2§ Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano

Muutos: 
2 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan kokoonpano

Nykyinen muoto:
8§ Otavan Opiston johtaja-rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta

Muutos: 
8 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta

Nykyinen muoto:
9§ Otavan Opiston vararehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta

Muutos: 
9 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vararehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta


3. Toimintasäännön tekstiosa

Nykyinen muoto:

1 § Toimintasäännön soveltaminen
Toimintasääntö sisältää hallintosääntöä täydentävät määräykset ja ohjeet Mikkelin kaupungin Otavan Opiston liikelaitoksen organisaation rakentumisesta, toiminnan sisällöstä sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

Muutos: 

1 § Toimintasäännön soveltaminen
Toimintasääntö sisältää hallintosääntöä täydentävät määräykset ja ohjeet Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian organisaation rakentumisesta, toiminnan sisällöstä sekä viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta.

Nykyinen muoto:

2 § Otavan Opiston liikelaitoksen toimiala

Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Otavan Opiston Liikelaitos tarjoaa internaatti- ja internetoppimispalveluita vapaan sivistystyön, yleissivistävän koulutuksen ja muille koulutuspalveluja tuottaville toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tarjota koulutukseen liittyviä palveluita, joiden järjestäminen edellyttää yli kuntarajojen ulottuvaa toimintaa.

Muutos: 

2 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimiala

Kunnallisena liikelaitoksena toimiva Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia tarjoaa internaatti- ja internetoppimispalveluita vapaan sivistystyön, yleissivistävän koulutuksen ja muille koulutuspalveluja tuottaville toimijoille alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Liikelaitoksen tarkoituksena on tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja tarjota koulutukseen liittyviä palveluita, joiden järjestäminen edellyttää yli kuntarajojen ulottuvaa toimintaa.


Nykyinen muoto

3 § Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano

Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Otavan Opiston johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkokoulutuksen ja tulevaisuudentutkimuksen sekä vapaan sivistystyön asiantuntemus. Yksi jäsenistä nimetään henkilöstön esityksestä.

Muutos


3 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunnan kokoonpano
Kaupunginvaltuusto valitsee omaa toimikauttaan vastaavaksi ajaksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan kahdeksan varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla edustettuna koulutuksen, verkkokoulutuksen ja tulevaisuudentutkimuksen sekä vapaan sivistystyön asiantuntemus. Yksi jäsenistä nimetään henkilöstön esityksestä.

Nykyinen muoto

4 § Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Otavan Opiston toimintaa ja sen kehittämistä, asettaa tavoitteet ja seurata niiden toteutumista Mikkelin kaupungin hallintosäännön määrittämän yleisen toimivallan mukaisesti. Lisäksi johtokunta esittää kaupunginhallituksen ja/tai - valtuuston päätettäväksi: 1. johtaja-rehtorin valinnan 2. kaupungin talousarvioon otettavat Otavan Opistoa koskevat määrärahat ja tuottoarviot 3. tulorahoituksen ylittävien investointien rahoituksen niiden investointien osalta, joihin Otavan Opiston oma rahoitus ei riitä.

Muutos
4 § Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintaa ja sen kehittämistä, asettaa tavoitteet ja seurata niiden toteutumista Mikkelin kaupungin hallintosäännön määrittämän yleisen toimivallan mukaisesti. Lisäksi johtokunta esittää kaupunginhallituksen ja/tai - valtuuston päätettäväksi: 1. johtaja-rehtorin valinnan 2. kaupungin talousarvioon otettavat Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaa koskevat määrärahat ja tuottoarviot 3. tulorahoituksen ylittävien investointien rahoituksen niiden investointien osalta, joihin Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian oma rahoitus ei riitä.


Nykyinen muoto
5 § Johtokunnan ratkaisuvalta

2. Otavan Opiston tehtävät ja sopimukset, mikäli muuta ei ole määrätty

6. Otavan Opiston johtaja-rehtorin tehtävien hoitaminen vararehtorin ollessa poissa

Muutos
5 § Johtokunnan ratkaisuvalta

2. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian tehtävät ja sopimukset, mikäli muuta ei ole määrätty

6. Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin tehtävien hoitaminen vararehtorin ollessa poissa

Nykyinen muoto
7 § Esittely
Otavan Opiston johtaja-rehtori esittelee johtokunnassa käsiteltävät asiat.

Muutos
7 § Esittely
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtori esittelee johtokunnassa käsiteltävät asiat.


Nykyinen muoto
8 § Otavan Opiston johtaja-rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta
Otavan Opiston johtaja-rehtori johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Muutos
8 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtaja-rehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta
Mikkelin kaupungin liikelaitoksen  johtaja-rehtori johtaa ja kehittää liikelaitoksen toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.


Nykyinen muoto
9 § Otavan Opiston vararehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta
Vararehtori vastaa Otavan Opiston oppilaitostoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien koulu- ja opetusasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.

Muutos
9 § Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vararehtorin tehtävät ja ratkaisuvalta
Vararehtori vastaa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian oppilaitostoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä huolehtii johtokunnassa käsiteltävien koulu- ja opetusasioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta.


Nykyinen muoto
10 § Otto-oikeuden käyttäminen ja toimivallan siirtäminen
Otavan Opiston johtokunta ja sen puheenjohtaja voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen on tehnyt päätöksen.

Muutos
10 § Otto-oikeuden käyttäminen ja toimivallan siirtäminen
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta ja sen puheenjohtaja voivat ottaa johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen on tehnyt päätöksen.


Nykyinen muoto
 11 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Otavan Opistoa koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa liikelaitoksen johtaja-rehtori tai hänen määräämänsä muu viranhaltija ja toimenhaltija.

Muutos
11 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaa koskevat muut asiakirjat allekirjoittaa liikelaitoksen johtaja-rehtori tai hänen määräämänsä muu viranhaltija ja toimenhaltija.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Johtokunta tekee edellä olevat muutokset toimintasääntöön siten, että se tulee voimaan heti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Ari Liikanen.