Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Otavia, tilinpäätös 2018

MliDno-2019-477

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Kuntalain 65 §:n mukaan “Kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketaloudellisten periaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten”. “Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitoksen tehtävistä määrätään hallintosäännössä”.

Kuntalain 67 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on mm. laatia liikelaitoksen tilinpäätös.

Otavan Opiston liikelaitoksen toimintasäännön 5§:n mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen toimintakertomuksesta ja hyväksyy ehdotuksen tilinpäätökseksi. 

Otavan Opiston toimintakertomus ja tilinpäätösaineisto vuodelta 2018 ovat esityslistan liitteenä.

Otavan Opisto on vahvistanut asemaansa yleissivistävän verkko-oppimisen valtakunnallisena palvelun tuottajana ja kehittäjänä. Vahvistuminen on näkynyt voimakkaana verkko-opiskelijoiden määrän kasvuna varsinkin lukiokoulutuksen puolella. 

Opiskelijmäärien kasvua on tapahtunut myös lähiopetuksessa, jossa syntyi yksi uusi perusopetuksen ryhmä vastaamaan lisääntyvää opetustarvetta maahanmuuttajanuorten ja turvapaikanhakijoiden osalta. Alueellisesti ja valtakunnallisesti kehitettiin pilotoivia internet- ja internaattipalveluja oppilaitosten käyttöön mm. hankkeiden avulla, joissa yhteistyötä verkko-oppimisen kehittämisessä on laajennettu myös ammatillisiin oppilaitoksiin. Vapaan sivistystyön kurssitarjontaa on kehitetty painottaen pitkiä kurssien merkitystä. Tuloksena mm. vuoden kestävä lääketieteen opintoihin valmistava kurssi.
 
Vapaan sivistystyön opintoviikkojen määrä on rahoituksen osalta sidottu 1416 opintoviikkoon. Valtionosuusrahoitusta ei saada tämän ylittävältä osalta. Vapaan sivistystyön opintoviikkojen toteuma oli 1788,4 opintoviikkoa. Tuloiksi on ylittävältä osalta kirjautunut ainoastaan osallistujamaksuja.
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä 2017 Otavan Opiston sitovaksi tavoitteeksi -450 000 euroa.

Lokakuun seurannan käsittely yhteydessä liikelaitoksen johtokunta teki lisämäärärahaesityksen vuoden 2018 talousarvioon.

Lähtökohtana lisämäärärahaesitykselle oli se, että Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpide koskien Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämistä v.2018 osalta tulisi aiheuttamaan Otavan Opiston budjetoituihin toimintatuottoihin noin 2, 8 miljoonan euron vajeen. Otavan Opiston sitova tavoite on liikeyli-/alijäämä, joka v. 2018 on -450 000 euroa. Sitovaan tavoitteiseen pääseminen edellytti 2,6 miljoonan euron lisämäärärahatarpeen kaupungilta.
Käyttötalouden menojen arvioitiin siinä yhteydessä alittuvan n. 0,2 miljoonalla eurolla budjetoidusta. Lähtökohtana oli myös se, että mikäli maksatuksen keskeytys perutaan ja lukiokoulutuksen valtionosuudet saadaan maksuun toteutuneiden laskentaperusteiden mukaisesti vuoden 2018 aikana, ei lisämäärärahaa tarvittaisi. 

Otavan Opiston liikelaitoksen taloutta rasittivat erityisesti lukiokoulutuksen valtionosuuden keskeytys helmikuussa 2018. Keskeytys johtui Opetus- ja Kulttuuriministeriön selvityspyyntöön liittyen Otavan Opiston lukiokoulutuksen rahoitukseen. Mikkelin kaupungin järjestämisluvassa Otavan Opiston lukiokoulutuksen osalta todetaan, että “Otavan Opistossa järjestettävä lukiokoulutus järjestetään sisäoppiilaitosmuotoisesti”.Muissa ehdoissa todetaan, että “Otavan Opistossa annettavan lukiokoulutksen osalta noudatetaan aikuisille tarkoitettua opetussuunnitelmaa. Opiskelijamäärä voi olla sisäoppilaitosmuotoisena järjestetyn koulutuksen osalta enintään 50”.

Asian käsittely Opetus- ja Kulttuuriministeriön kanssa on edelleen kesken
 
Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 26.11.2018, §433, Otavan Opiston liikelaitokselle kohdennetun lukiokoulutuksen valtionosuuden maksamisen keskeyttämisen johdosta toimintatuottojen alituksen noin 2,6 miljoona euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen 10.12.2018 §151.

 Vuoden 2018 toimintakertomus ja tilinpäätösaineisto esitellään kokouksessa.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi
  • Mari Komulainen, taloussuunnittelija, mari.komulainen@mikkeli.fi

Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunta hyväksyy vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden ylijäämä/alijäämä -2.968.239,45 euroa siirretään tilikauden ylijäämätilille. 
 

Päätös

Hyväksyttiin. Kokouksessa esitettiin Mikkelin kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointimalli. Lisäksi merkitään, että johtokunta antoi valmistelijoille oikeuden tehdä tilinpäätökseen tarvittavia teknisiä korjauksia, muutoksia ja täydennyksiä. Tekniset korjaukset, muutokset ja täydennykset tuodaan tiedoksi johtokunnalle ennen kaupunginvaltuuston tilinpäätöskäsittelyä. 

Pöytäkirjaan merkitään myös:
"Otavian liikelaitoksen johtokunta ilmaisee huolensa niistä lukiokoulutuksen järjestämislupaa ja valtionosuuksien maksatusta koskevista tulkintaeroista, joita on Otavan opiston ja OKM:n välillä. Nämä tulkintaerot johtivat vuonna 2018 siihen, että OKM keskeytti noin  2,9 miljoonan euron määräisten avustusten maksatukset Otavian  liikelaitokselle ja liitelaitoksen tulos painui tappiolliseksi. 
Johtokunta toivoo, että tulkintaeroihin johtanut prosessi avataan perusteellisesti korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen,  jotta mahdollisesti vastaavilta Otavian liikelaitoksen toimintaa haittaavilta ongelmilta vältyttäisiin tulevaisuudessa."

Tiedoksi

Mikkelin kaupungin talouspalvelut Heikki Siira sekä Tiia Tamlander, tilintarkastaja Elina Hämäläinen, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue Virpi Siekkinen