Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 19.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Oppilaitostunnuksen hakeminen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa toimivien perusopetusta tuottavien koulutusten nimeäminen oppilaitoksiksi

MliDno-2019-479

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Kuvaus

Tlastokeskus: Oppilaitoksella tarkoitetaan sellaista hallinnollista yksikköä, jolla on rehtori tai muu johtaja, jonka palveluksessa ovat opettajat ja muu henkilökunta (työnantajan rooli), jolla on tilinpito- tai muu asiakirjojen  
laatimisvelvollisuus, jonka opiskelijoiksi opiskelijat rekisteröidään, jonka toimintaa laki tai asetus säätelee, joka noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa ja jota julkinen viranomainen rahoittaa tai valvoo. Oppilaitoksella ei tarkoiteta koulurakennusta tai toimipaikkaa. Uusi oppilaitos perustetaan, oppilaitos lakkautetaan tai yhdistetään toiseen oppilaitokseen koulutuksen järjestäjän (oppilaitoksen ylläpitäjän) tai viranomaisten päätösten perusteella. 

Tilastokeskus antaa oppilaitoksille yksilöintitunnuksen, joka on viisimerkkinen numerosarja (00000-19999). Yksilöintitunnus on käytössä muun muassa Tilastokeskuksen ylläpitämässä oppilaitosrekisterissä. 

Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset luovat perustan koulutustilastoille.. Koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitostunnus toimivat linkkinä muihin koulutuksen järjestäjä- tai oppilaitostiedon sisältäviin aineistoihin.

Tilastolain (23.4.2004/280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle.

Mikkelin kaupungilla on lupa järjestää perusopetusta. 

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia (entinen Otavan Opiston liikelaitos) toteuttaa mm. vapaan sivistystyön koulutusta, aikuisten perusopetusta ja nettiperuskoulua sekä sisäoppilaitosmuotoista aikuisten opetussuunnitelman mukaista lukiokoulutusta Otavan Opistossa (kansanopisto, oppilaitostunnus 01667) sekä lukiokoulutusta Nettilukiossa (oppilaitostunnus 00618). 

Aikuisten perusopetus ja nettiperuskoulu on vakiintunut tärkeäksi osaksi Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian toimintaa. Aikuisten perusopetus ja nettiperuskoulu on järjestetty Otavan Opiston nimen alla jolla tällä hetkellä ei ole Tilastokeskuksen perusopetuksen oppilaitostunnusta muutoin kuin vapaan sivistystyön osalta.

Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti kokouksessaan  31.5.2018, 53§, että “Otavan Opisto järjestää aikuisten perusopetuksen lisäksi aikuisten lukutaitovaiheen koulutusta”.
Aikuisten perusopetus on lähiopetusta ja nettiperuskoulun opetus, joka pääsääntöisesti on suunnattu aikuisille, toteutetaan verkossa.

Tilastokeskukselle opiskelijamäärät ilmoitetaan lähi- ja perusopetuksen osalta Otavan Opiston oppilaitostunnusta käyttäen. Otavan Opisto itsessään on kansanopisto. Otavan Opiston yhteydessä siis järjestetään aikuisten perusopetusta ja nettiperuskouluopetusta. Koulutukset eivät ole kansanopisto-opetusta. Olisi syytä selkeyden vuoksi erottaa perusopetuksena järjestettävä koulutus omaksi koulutukseksi. 

Oppilaitostunnuksen hakemista varten tulee olla Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lupa koulutuksen järjestämiseen. Mikkelin kaupungilla on lupa järjestää perusopetusta. Sen jälkeen Tilastokeskus voi antaa oppilaitostunnuksen uudelle oppilaitokselle. Tilastokeskus tarvitsee perustaakseen rekisteriin uuden oppilaitoksen seuraavat tiedot: koulutuksenjärjestäjän tunnus, oppilaitoksen nimi, oppilaitoksen postiosoite ja käyntiosoite, oppilaitostyyppi (lukio on tyyppiä 15), omistajatyyppi (yksityinen, kunta jne), opetuskieli (suomi, ruotsi, suomi/ruotsi, englanti, saame, muu), oppilaitoksen syntyvuosi ja kuukausi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavanopisto.fi

Lähdetään selvittämään ja valmistelemaan  oppilaitostunnuksen hakemista Tilastokeskukselta Otavan Opiston aikuisten perusopetusta varten, jota toteutetuaan lähi- ja verkko-opetuksena. 
 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palveluelue Virpi Siekkinen.