Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Lukiokoulutuksen rehtorin tehtävän perustaminen ja vararehtorin siirtäminen hoitamaan lukiokoulutuksen rehtorin tehtävää Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa

MliDno-2020-1270

Valmistelija

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 52§ mukaisesti kaupunginhallitus päättää muiden kuin kaupunginjohtajan viran perustamisesta.

Mikkelin kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.6.2020, §202, päättänyt etä- ja aikuislukion rehtorin Marja Ukkosen siirtämisestä johtavan rehtorin virkaan 1.8.2020 lukien. Lukiokoulutuksen tulosaluejohtajan tehtävää on aiemmin hoitanut Jari Kinnula.

Tausta.
Nettilukion toiminta käynnistyi Otavan Opistossa vuonna 1997. 

Nettilukiokoulutuksen ja ohjauksen perustehtävät ovat 

  • oppimis- ja ohjauspalvelut Nettilukion tutkintotavoitteisille ja aineopiskelijoille sekä aikuis- lukiolaisille ja kahden tutkinnon suorittajille sekä
  • yhteistyö ja palveluiden tarjoaminen muille oppilaitoksille ja sidosryhmille.

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa on lisäksi internaattilukio.

2016 silloisessa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavan Opistossa ylin hallinto muodostui johtajasta, rehtorista ja vararehtorista. Rehtorin tehtävänä oli vastata kolmen koulutusmuodon rehtorin tehtävistä (vapaa sivistystyö, perusopetus ja lukiokoulutus).

Opiskelijamäärät 2015 -2016
perusopetuksen opiskelijamäärä oli 2015 lopussa 114 opiskelijaa. 
lukiokoulutuksen opiskelijamäärä oli 2016 vuoden alussa 627 varsinaista opiskelijaa sekä 2191 aineopiskelijaa
vapaan sivistystyön opintoviikkoja 2016 oli 1570

2016 jälkeen johtajan ja rehtorin tehtävät yhdistettiin. Vararehtoria ei tällöin nimetty.

Opiskelijamäärät 2019 

  • perusopetuksen opiskelijamäärä on 231 opiskelijaa.
  • Lukiokoulutuksessa v. 2019 varsinaisia opiskelijoita oli 949 ja aineopiskelijoiden määrä oli 3125 opiskelijaa
  • vapaan sivistystyön opintoviikkoja 1416.

Vakituisen henkilöstön määrä 2016 oli 63 ja 2019 61 henkilöä.

Liikelaitoksen johtamisesta tällä hetkellä vastaa johtaja-rehtori ja 20.1.2017 nimetty vararehtori (49% työpanos). Opiskelijamäärä koko liikelaitoksessa on voimakkaasti kasvanut viimeisten vuosien aikana.  Erityisesti lukion opiskelijamäärä on viime vuosina kasvanut, mikä on lisännyt työmäärää. Vakituisen henkilöstön määrä 2019 on laskenut vuoteen 2016 verrattuna.

Liikelaitoksen johtaminen ja kolmen koulutusmuodon rehtorin tehtävien hoitaminen koulutusten kehittämisen ja vastuun näkökulmasta ei ole paras ratkaisu. Nettilukion opiskelijamäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Nettilukion menestyksekkään toiminnan jatkaminen edellyttää Nettilukiolle ja liikelaitoksen muusta lukiotoiminnasta vastaavaa rehtoria.
Hallitumpaan ratkaisuun päästään kun lukiokoulutuksesta (Nettilukio ja Internaattilukio) vastaamaan perustetaan lukiokoulutuksen rehtorin tehtävä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.


Esitys lisäisi jonkin verran Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian palkkakustannuksia nykyisestä. Vaikutusta kaupungin kokonaispalkkakustannusten nousuun ei ole edellyttäen, että valittavan rehtorin tehtävän palkkausperuste säilyy samana kuin nykyisessä lukiokoulutuksen tulosaluejohtajan tehtävässä ja uuden kaupungin lukiokoulutuksen tulosaluejohtajan palkkaperuste on sama kuin nykyisen lukiokoulutustulosaluejohtajan.
Arvioitu kustannusvaikutus järjestelyn osalta Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavialle on +617€/kk.
Järjestelyn tarkoitus on erityisesti tukea ja parantaa johtamista liikelaitoksessa 


Laissa kunnallisesta viranomaisesta, 23§:n mukaan: Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.
Laissa kunnallisesta viranomaisesta, 24§:n mukaan: Viranhaltija voidaan siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa taikka siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa.
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian lukiokoulutuksen rehtorin tehtävän perustamisessa on selkeästi kyseessä toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestetely.
Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian lukiokoulutuksen ja todennäköisesti koko kaupungin lukiokoulutuksen kokonaisjärjestelyjen näkökulmasta on tarkoituksenmukaista  nykyisen Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen tulosaluejohtaja Jari Kinnulan siirtäminen hoitamaan perustettavaa tehtävää.
Jari Kinnula valittiin 20.1.2017  Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vararehtoriksi (MilDno-2017-46, §5).
Jari Kinnula siirrettiin Kasvatus- ja Opetuslautakunnan päätöksellä 14.12.2017 (MildNo-2017-2411, §559) Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen, toisen asteen ja korkeakouluyhteistyö-tulosalueen johtajaksi, johtavaksi rehtoriksi 1.1.2018 alkaen. 
1.1.2018 alkaen Mikkelin kaupungin tulosaluejohtajan tehtäviä on hoidettu 51%:n työpanoksella ja Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian vararehtorin tehtäviä 49 %:n työpanoksella.

Asiasta on käyty keskustelua Mikkelin kaupungin sivistysjohtajan Virpi Siekkisen kanssa. Järjestely, jossa Jari Kinnulan 51%:n työpanos siirtyy lukiokoulutuksen rehtorin tehtävien hoitamiseen Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviassa, sopii Mikkelin kaupungin sivistystoimelle.
Jari Kinnula on antanut siirtoon suostumuksensa. 

Sitra (10.6.2020) Vähenevä nuorten määrä pakottaa Suomen valitsemaan tarkemmin koulutuksen järjestämisen tavat ja sisällöt.
Tehtävään olennaisesti tulisi  myös sisältymään opiskelijoiden  hyvinvointia ja terveyttä sekä ekososiaalista ajatusta tukevien valtakunnallisten kehittämishankkeiden tuominen osaksi laadukasta lukiokoulutusta. 

Siirto ei lisää Mikkelin kaupungin henkilöstön määrää. Siirto ei lisää Mikkelin kaupungin tämän hetkisiä palkkauskustannuksia.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Harri Jokinen, johtaja-rehtori, harri.jokinen@otavia.fi

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokunta esittää Mikkelin kaupunginhallitukselle seuraavaa: kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain 24 § mukaisesti Mikkelin kaupunginhallitus päättää toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelystä, jossa perustetaan lukiokoulutuksen rehtorin tehtävä Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaan 1.8.2020 alkaen. Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksen tulosaluejohtaja ja Otavian vararehtori Jari Kinnula siirretään Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian lukiokoulutuksesta vastaavaksi rehtoriksi täydellä työajalla Lukiokoulutuksen rehtori jatkaa myös vararehtorin tehtävissä muissa koulutusmuodoissa (vapaa sivistystyö ja perusopetus) 1.8.2020 alkaen. 
Työsuhteen ehdot noudattavat nykyisen työsuhteen ehtoja.
 

Päätös

Liikelaitoksen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen sellaisenaan. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Käsitellyt asiat